Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 2 | 277-289

Article title

Ustalenie danych osobowych sprawcy naruszenia dóbr osobistych w Internecie celem dochodzenia ich ochrony w postępowaniu cywilnym

Content

Title variants

EN
Determining the personal data of the perpetrator unknown of the infringement of personal rights on the Internet in order to assert their protection in civil proceedings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań podjętych przez Autorów w niniejszym artykule jest problematyka prawna związana z możliwością dochodzenia roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych w Internecie od bezpośredniego sprawcy naruszenia przez pryzmat konieczności ustalenia danych osobowych naruszyciela. Omówiono możliwość złożenia wniosku o udostępnienie tych danych do service providera, uwzględniając zarówno stanowisko wyrażane przez ETS, jak i krajowe sądownictwo administracyjne. Zwrócono uwagę na fakt, że trudność w ustaleniu tych danych (przede wszystkim zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) skutkuje nieprawidłową praktyką inicjowania postępowania karnego, co z kolei powoduje obciążenie organów dochodzeniowych zadaniami nie służącymi celom procesu karnego a cywilnego.
EN
The subject of the considerations taken up by the authors in this article is the legal issues related to the possibility of pursuing a claim for infringement of personal rights on the Internet from the direct infringer through the prism of necessity to establish the personal data of the infringer unknown. The possibility of submitting an application for making this data available to the service provider was discussed, taking into account both the position expressed by the Court of Justice of the European Union and the national administrative courts. Attention was drawn to the fact that the difficulty in establishing these data (in accordance with the provisions of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services) results in an incorrect practice of initiating criminal proceedings, which in turn causes the investigative authorities to be burdened with tasks that do not serve the purposes of the criminal trial but in fact civil cases.

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

277-289

Physical description

Dates

published
2020-10-13

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_2_277-289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.