Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 3 | 3-13

Article title

Więzi organizacyjne w strukturach administracji publicznej jako przedmiot regulacji prawa administracyjnego

Authors

Content

Title variants

EN
Organizational ties in the structures of public administration as a subject of regulation of administrative law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Administracja publiczna w ujęciu podmiotowym stanowi zbiór szeregu rozbudowanych jednostek organizacyjnych. Możliwość prawidłowej realizacji zadań publicznych poprzez poszczególne podmioty administracji publicznej w znacznym stopniu zależy od sprawności organizacyjnej urzędów administracji publicznej – zespołów ludzkich wspierających organy administracji publicznej w wykonywaniu kompetencji. Sprawność działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji publicznej jest uwarunkowana jakością więzi organizacyjnych w nich występujących. Więzi organizacyjne w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej są w znacznym stopniu sformalizowane. Wynika to z publicznoprawnego charakteru działania administracji publicznej oraz ustalonych praktyk administrowania przyjętych w danym państwie. Obecny wzrost wymagań co do jakości, efektywności oraz jawności działania administracji publicznej powoduje, że prawidłowe ukształtowanie więzi organizacyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, może mieć istotny wpływ na stopień realizacji zadań publicznych. Wysoki stopień sformalizowania podstaw więzi organizacyjnych w administracji publicznej nie powinien z założenia być traktowany jako przeszkoda w efektywnym kształtowaniu nowoczesnych struktur administracyjnych wzorowanych na rozwiązaniach w sektorze prywatnym. Określony stopień formalizacji struktury jednostek organizacyjnych administracji publicznej ma za zadanie zapewnić, te wartości, które podstawowe dla działania podmiotów administracji publicznej: praworządność, równość wobec prawa. Kształtowanie więzi organizacyjnych w ramach formalizacji struktur administracji publicznej powinno być kompromisem pomiędzy niezbędnymi elementami dającymi podstawę do stosowania jednolitych zasad wobec administrowanych, obywateli a rozwiązaniami, które mają zapewnić profesjonalizację i podniesienie jakości działania jednostek organizacyjnych administracji publicznej.
EN
Public administration from the subjective point of view is a set of complex organizational units. The possibility of proper implementation of public tasks by individual entities of public administration depends mostly on the organizational efficiency of public administration offices - human teams supporting public administration bodies in exercising competences. The efficiency of operations of individual organizational units, the public administration offices, is conditioned by the quality of organizational ties present in them. Organizational ties in organizational units of public administration are, to a large extent, formalized. It results from the public-law nature of public administration activities and established administration practices adopted in a given country. The current increase in requirements as to the quality, efficiency and openness of public administration activities means that the correct formation of organizational ties in each organizational unit of public administration can have a significant impact on the level of implementation of public tasks. A high level of formalization of the basis of organizational ties in public administration should not be treated as an obstacle to the effective shaping of modern administrative structures based on solutions in the private sector. The determined level of formalization of the structure of organizational units of public administration is to provide those values   that are fundamental for the operation of public administration entities: the rule of law, equality before the law. The formation of organizational ties within the framework of the formalization of public administration structures should be a compromise between the necessary elements giving the basis for applying uniform principles to the administrated, citizens and solutions aiming to ensure professionalisation and to improve the quality of public administration organizational units.

Year

Volume

61

Issue

3

Pages

3-13

Physical description

Dates

published
2020-10-05

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_3_3-13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.