Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 4 | 259-274

Article title

Przemiany współczesnej rodziny a problem sieroctwa społecznego

Content

Title variants

EN
Transformations of the modern family and the problem of social orphanhood

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przeobrażenia, jakie zachodzą w współczesnej rodzinie nie zawsze wywierają pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie. Niejednokrotnie rodzina napotyka liczne trudności, które mogą doprowadzić do jej dysfunkcjonalności, a nawet patologii. Negatywne skutki złego funkcjonowania rodziny najbardziej odczuwają najmłodsi członkowie rodziny. Z roku na rok powiększa się w związku z tym zjawisko szeroko rozumianego sieroctwa społecznego. Chodzi tu nie tylko o fakt opuszczenia dzieci przez rodziców ale także o dzieci i młodzież, które pozostając w domu rodzinnym i przeżywają silnie brak uczuć rodzicielskich. W artykule podjęto zatem próbę zwrócenia uwagi na problem sieroctwa społecznego, które często pojawia się w kontekście zachodzący obecnie zmian w środowisku rodzinnym. Wskazano również na pilną potrzebę podjęcia zdecydowanych działań mających na celu pełną ochronę dobra dzieci osieroconych społecznie, którym traumatyczne doświadczenia odbierają radość życia oraz uniemożliwiają im prawidłowe kształtowanie własnej przyszłości.
EN
The transformations taking place in the contemporary family do not always have a positive influence on its functioning. Family often encounters numerous difficulties, which can lead it to dysfunctionality, or even pathology. Negative effects of the malfunctioning of the family are most strongly felt by its youngest members. Therefore, the phenomenon of broadly understood social orphanhood is becoming more and more widespread from year to year. It does not only concern the situation when children are abandoned by their parents, but also when children and adolescents, living in the family home, strongly experience the lack of parental feelings. Thus, the article attempts to draw attention to the problem of social orphanhood, which often occurs in the context of the current changes in the family environment. The article also points to the urgent need for undertaking decisive actions aimed at protecting the well-being of socially orphaned children, whose traumatic experiences take away their joy of life and prevent them from properly shaping their future.

Keywords

Year

Volume

61

Issue

4

Pages

259-274

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_4_259-274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.