Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 4 | 405-419

Article title

Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność

Content

Title variants

EN
Divisions of Voivodeships into Hunting Zones Remaining Valid

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W związku z orzeczeniem o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę prawną do dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie ustawodawca w ramach dokonanych w ostatnim czasie zmian normatywnych wprowadził nowe zasady tworzenia obwodów łowickich. W związku z tym niezwykle istotne są obecnie nie tylko przepisy dotyczące dokonywania nowych podziałów województw na obwody łowieckie, lecz także przepisy przejściowe dotyczące już dokonanych podziałów województw na obwody łowieckie. Niemniej jednak dokonane już po terminie przedmiotowe zmiany normatywne nie eliminują wszystkich niepożądanych dla prowadzenia gospodarki łowieckiej skutków. Przede wszystkim brak jest podstaw do przyjęcia stanowiska o ciągłym i nieprzerwanym funkcjonowaniu wszystkich wcześniej już utworzonych obwodów łowieckich. Poza tym dokonane na podstawie niekonstytucyjnego przepisu podziały województw na obwody łowieckie nie zachowują ważności w pełnym pierwotnym zakresie, ponieważ sądy administracyjne wielokrotnie stwierdziły już i w dalszym ciągu stwierdzać będą nieważność tych uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w części. Nie jest również wykluczone stwierdzenie nieważności podjętych już uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w całości. Stwierdzenie zaś nieważności przedmiotowych uchwał w całości skutkować będzie nieistnieniem obwodów łowieckich, o których mowa w tym aktach, już od dnia podjęcia uchwał w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.
RU
Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Projekt ustawy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski,J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 72.Gromski W., Technika prawodawcza i jej dyrektywy, [w:] Technika prawodawcza, M. Błachut, W. Gromski,J. Kaczor, Warszawa 2008, s. 5-6.Królikowski J., Skutki określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej dla sądu występującegoz pytaniem prawnym, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa,M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski (red.), Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa2013, s. 139.Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 166.Młynarska-Sobaczewska A., Opinia prawna w przedmiocie skutków Trybunału Konstytucyjnegoz dnia 10 lipca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt P 19/13, o stwierdzeniu niezgodności art. 27 ust. 1w zw. z art. 26 ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją dla funkcjonowania obwodów łowieckichoraz umów dzierżawy obwodów łowieckich, http://www.hunter.npl.pl/UserFiles/File/Opiniaaa.pdf [21.08.2018 r.].Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000,s. 23–24.Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawołowieckie z projektami aktów wykonawczych, (Druk nr 1042), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/71C70A5B733636D0C125806F003746AF/%24File/1042.pdf [31.07.2018 r.].Zacharczuk P., Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Warszawa 2017,s. 350-357.Zacharczuk P., Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt p19/13, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka,T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gdańsk 2017, s. 34, 38-39.
EN
Considering the judgment on the unconstitutionality of the law being the legal basis for making divisions of voivodships into hunting zones, the legislature, adopting normative amendments recently, introduced new rules for the creation of hunting zones. With regard to these amendments, not only the laws concerning making new divisions of voivodships into hunting zones are currently very important, but also transitional laws concerning already made divisions of voivodships into hunting zones. However, the subject normative amendments introduced after the deadline for their implementation, do not eliminate all undesirable effects for the hunting management leading. Mainly, there are no grounds for adopting position on the continuous and uninterrupted functioning of all previously established hunting zones. In addition, divisions of voivodships into hunting zones made on the basis of an unconstitutional law are not valid in their full original ranges, because administrative courts have repeatedly annulled, as well as will still annul those resolutions regarding divisions of voivodships into hunting zones in part of them. It is also possible to annul the already adopted resolutions regarding the division of voivodships into hunting zones in its entirety. The entire annulment of these resolutions will result in the non-existence of hunting zones referred to as in these acts from the day of adopting the resolutions regarding the division of voivodships into hunting zones.  

Year

Volume

61

Issue

4

Pages

405-419

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_4_405-419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.