Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 2 | 117-140

Article title

Leon Petrażycki i rozwój nauk o politykach publicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Leon Petrażycki and development of public policy studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W państwie prawnym tworzenie prawa i polityk publicznych nie może mieć charakteru przypadkowego. Przemyślanemu działaniu w owych sferach służy nauka o politykach publicznych, której korzeni można poszukiwać w koncepcji nauki o polityce prawa przedstawionych przez Leona Petrażyckiego. Zaproponował on budowę inteligentnego podejścia do polityk za pomocą rozumnego programu naukowego. W XXI w. na ów postulat Petrażyckiego zaczęła nakładać się rewolucja technologiczna w postaci globalnego rozwoju świata cybernetycznego, która wpłynęła na wszystkie obszary ludzkiego życia. I zaczęła  „inteligentnie” decydować o przyszłości społeczeństw. Złożone skutki samouczących się programów SI wywołały przekonanie, że decyzje polityki publicznej – aby cechowała je ludzka racjonalność – wymagają wsparcia nauki, która stara się czynnie zrozumieć ciągły rozwój dokonujący się w świecie cyfrowych programów. Wskutek owego postępu polityka publiczna i prawotwórstwo służące rozwiązywaniu problemów społecznych przestały być zatem sprawą intuicji polityków i ich pragnień. Chwieją się koncepcje przekształceń społecznych wedle wartości wyobrażonych przez polityków przy pomocy ustaw, które wedle tradycyjnej doktryny są stanowione suwerennie przez reprezentantów narodu stosownie jego woli. Z upowszechnieniem cybertechnologii (SI) już wiązane są niezwykle znaczące kwestie etyczne i prawne. Można przypuszczać, że człowiek w epoce urządzeń, nawet jeżeli bardzo znacząco zostaną rozwinięte, dotąd będzie zachowywał ważną kontrolę nad procesami przemian, dopóki będzie decydował o tym, co jest moralne. W każdym razie w świecie „współwładzy” programów/maszyn (SI) i ludzi oraz nowego podejścia do sieci rzeczy, tj., ich rzeczywistej służby człowiekowi, a nie człowieka rzeczom, to niedługo świat czeka rewolucja prawna. Kwestią dla nauki i polityce prawa jest zwłaszcza: na czym ma polegać ochrona człowieczeństwa.
EN
Studies on public policies are vital for law-making and public policies in the rule of law state since such studies ensure thoughtful actions in these fields. Some roots of public policies can be found in the works of Leon Petrażycki, legal theorist, sociologist  and philosopher. He promoted creating an intelligent, scientific approach to policies by means of so called scientific legal policy. In 21st century a postulate of Petrażycki was followed and enhanced by technological revolution in the form of global cyber world which influenced all fields of human life. And started to decide “intelligently” on the future of the society. Compound results of self-learning programmes of artificial intelligence (AI) led to conviction that to make the decisions of public policy rational it is necessary to support them scientifically. As science  tries to understand incessant development in the field of digital programmes. Therefore, as a result of this progress, public policy and law-making aimed at social problem solving, are no longer an issue of politicians’ intuition or wishes. Concepts of social transformations by means of bills and implemented according to the values of the politicians  are questioned. As well as questioned is an old rule stating that doctrines are constituted independently by representatives of a nation in conformity of its will. Dissemination of AI entails some serious ethical and legal issues. It can be assumed that humans in this era of technology will keep control over the processes of transformations as long as they will decide on what is morally accepted. Anyway, in the world of a rule shared between programmes/machines (AI) and people, in the world of the new attitude toward “the network of things” (that is: their real service to a man not the other way round) we are facing a legal revolution. As for science and politics, the question is protection of humanity.

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

117-140

Physical description

Dates

published
2020-09-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_2_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.