Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 3 | 109-132

Article title

Rozważania o wolności twórczości i jej ograniczeniach

Content

Title variants

EN
Consideration of creative freedom and its limits

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Wolność twórczości” należy do pojęć intuicyjnych, wymykających się próbom definiowania. Dlatego autor proponuje rezygnację stworzenia definicji „wolności twórczej” na gruncie nauk prawnych. Wskazuje natomiast konstytutywne cechy aktywności twórczej człowieka. Są nimi: „nowość” i „energia umysłowa” zużyta na stworzenie nowego przedmiotu niematerialnego. Autor wskazuje także cechy charakteryzujące człowieka twórczego. O wolności można mówić w kontekście aktywności artystycznej i pozaartystycznej człowieka.  Wolność twórczości nie jest nieograniczona. W praktyce istnieją granice pozaprawne i granice wyznaczone w normach prawnych. Te ostatnie zostały wyznaczone głównie w Konstytucji RP, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, kodeksie cywilnym i kodeksie karnym.
EN
“Creative freedom” belongs to intuitive notions, beyond the attempts to define. Therefore, the author proposes to give up the creation of definition for “creative freedom” within the law . However, he points out constitutive features of human creative activity. They are: “newness” and “mental energy” used for the creation of a new immaterial object. The author indicates the features characterising a creative man also. It is possible to speak about the freedom in the context of human artistic and out of artistic activity. Creative freedom is unlimited .In practice there are the boundaries extralegal and the boundaries defined by the legal norms. The latter were drawn mainly in the RP Constitution, in the copyright law, industrial property law, civil code and penal code.

Year

Volume

62

Issue

3

Pages

109-132

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_3_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.