Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 4 | 91-115

Article title

Miejsce pracy w systemie wartości. Wyzwania wynikające z rozwoju technologii cyfrowych

Content

Title variants

EN
The place of work in the value system. Challenges arising from the development of digital technologies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozważania zawarte w tym opracowaniu koncentrują się na dwóch wiodących i powiązanych ze sobą zagadnieniach. Z jednej strony dotyczą miejsca pracy w systemie wartości Polaków, z drugiej zaś traktują o zmianach zachodzących na współczesnych rynkach pracy, wywołanych pod wpływem technologii cyfrowych, szczególnie zaś sztucznej inteligencji. Zmieniająca się nie tylko treść pracy, ale również sposób jej wykonania nie pozostaną bez wpływu zarówno na postawy wobec pracy jako istotnej dotąd wartości w życiu człowieka, jak i na zmiany wiodących profili osobowościowych. W istniejących scenariuszach dotyczących przyszłości pracy odnaleźć można bardzo zróżnicowane prognozy dotyczące rozwoju rynków pracy, pożądanego kształtu ładu aksjonormatywnego społeczeństwa nieodległej przyszłości coraz mocniej zakorzeniającego się w cywilizacji algorytmów. W tym kontekście coraz częściej podnoszony jest postulat, aby pojęcie pracy, rozumiane zarówno jako wartość, jak i określona forma aktywności ludzkiej, obejmowało bardzo zróżnicowane aktywności, również pracę nieodpłatną i niezarobkową, oraz odnosiło się do prac usługowych, opiekuńczych czy wychowawczych, wykonywanych na rzecz rodziny, społeczności lokalnej i do różnych form wolontariatu niepracowniczego.
EN
The considerations contained in this study focus on two leading and interrelated issues. On the one hand, they relate to the workplace in the Poles’ system of values, on the other they deal with changes taking place in the contemporary labor markets caused by the influence of digital technologies, especially an artificial intelligence. Changing not only the content of the work but also the way it is done, will not be without influence both on attitudes towards work as significant value in human life so far, as well as on changes in leading personality profiles. In the existing scenarios regarding the future of work, one can find very different forecasts for the development of labor markets, the desired shape of the axionormative order of a society of the near future, algorithms increasingly firmly rooted in civilization. In this context, the postulate is increasingly raised that the concept of work, understood both as a value and the specific form of human activity, covers a wide variety of activities, including unpaid work and work without charge, and refers to service, care or educational work performed for the family, community local and also to the various forms of non-employee volunteering.

Year

Volume

62

Issue

4

Pages

91-115

Physical description

Dates

published
2019-12-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_4_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.