Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 3 (269) | 82-111

Article title

Utworzenie Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The establishment of French Military Mission to Poland
RU
Учреждение Французской военной миссии в Польше

Languages of publication

Abstracts

EN
In the spring of 1919 the French Military Mission, led by General Paul Henrys, arrived in the reborn Poland. However, the establishment of the mission was preceded by a series of projects, plans and talks (including a meeting of the Council of Ten) and bilateral Polish-French negotiations. The first ideas concerning the creation of the mission appeared already at the end of 1918. The article presents the activities undertaken in this field, both on the international forum and between Paris and Warsaw, including talks conducted by the Chief of State Józef Piłsudski with General Niessel and General Henrys. The final result of these negotiations was the signing of an agreement on the establishment of the French Military Mission to Poland and a mission contract on 25 April 1919. These documents defined: the role and objectives of the mission, the status of the French personnel and issues related to their service in Poland.
RU
Весной 1919 г. в возрожденную Польшу прибыла Французская военная миссия, во главе которой стоял генерал Поль Анри. Однако появлению миссии предшествовала серия проектов, планов и дискуссий (в том числе на заседании Совета Десяти) и двусторонних польско-французских переговоров. Первые идеи относительно создания миссии появились уже в конце 1918 г. В статье рассматриваются действия, предпринятые в этом отношении как на международном уровне, так и на линии Париж-Варшава, включая переговоры главы государства Юзефа Пилсудского с генералом Niesselem oraz gen. Полем Анри. Окончательным результатом этих переговоров стало подписание 25 апреля 1919 г. соглашения об учреждении французской военной миссии в Польше и контракта на эту миссию. В этих документах изложены: роль и задачи миссии, статус французского персонала и вопросы, касаемые службы в Польше.
PL
Wiosną 1919 r. przybyła do odrodzonej Polski Francuska Misja Wojskowa, na czele której stał gen. Paul Henrys. Jednak powstanie misji poprzedzone zostało serią projektów, planów oraz rozmów (w tym na posiedzeniu Rady Dziesięciu) i dwustronnych negocjacji polsko-francuskich. Pierwsze zamysły dotyczące utworzenia misji pojawiły się już pod koniec 1918 r. W artykule przedstawione zostały działania podejmowane w tym względzie, zarówno na forum międzynarodowym, jak i na linii Paryż–Warszawa, m.in. rozmowy prowadzone przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z gen. Niesselem oraz gen. Henrysem. Ostateczny efekt tych negocjacji stanowiło podpisanie 25 kwietnia 1919 r. umowy o utworzeniu Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce oraz kontraktu misji. W dokumentach tych określono: rolę i zadania misji, status personelu francuskiego oraz kwestie związane z pełnieniem służby w Polsce.

Year

Volume

Issue

Pages

82-111

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

author
  • Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

References

  • Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego, t. V, red. K. Świtalski, Warszawa 1937.
  • Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, t. 4, red. T. Dennett, Washington 1943; www.history.state.gov
  • „Czas”
  • „Ilustrowany Kuryer Codzienny”
  • „Kurjer Warszawski”
  • „La France Militaire”
  • „Le Petit Parisien”
  • Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919–1922, Warszawa 1970.
  • Schramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918478

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2019_3_269__0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.