Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | XX (LXXI) | 3 (269) | 158-179

Article title

1 Batalion Szturmowy podczas przygotowań i interwencji w Czechosłowacji w 1968 r.

Content

Title variants

EN
1st Assault Battalion during the preparations and intervention in Czechoslovakia in 1968
RU
1-ый штурмовой батальон во время подготовки и интервенций в Чехословакии в 1968 году

Languages of publication

Abstracts

EN
The intervention of the troops of five Warsaw Pact member states in Czechoslovakia in August 1968 suppressed the “Prague Spring” – a period of political liberalization. The 1st Assault Battalion was among the Polish 2nd Army units participating in operation “Danube”. The unit dealing with distant reconnaissance and diversion was split up for the duration of its activities in the Czechoslovak Socialist Republic, and it was given new tasks, too. One form of resistance of the inhabitants of Czechoslovakia were independent programs broadcast by radio stations, often belonging to the local army. This kind of propaganda was a surprise and a serious problem for the occupying forces. Attempts were made to locate and neutralize the transmitters. The soldiers of the 1st Assault Battalion joined these activities. In the Military Archive in Oleśnica, documentation has been preserved that was put together in this unit during its operation in Czechoslovakia in 1968. It constitutes a valuable source of information about the unit’s activities during the intervention of Warsaw Pact troops in that country.
RU
Введение войск пяти стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года задушило Пражскую весну – период политической либерализации. Среди подразделений 2-й польской армии, участвовавших в операции „Дунай”, был и 1-й штурмовой батальон. Подразделение, занимающееся дистанционной разведкой и диверсией на время операций в ЧССР, было разделено; кроме того, ему были поставлены новые задачи. Одной из форм сопротивления жителей Чехословакии были независимые передачи по радиостанциям, зачастую принадлежащим местной армии. Эта форма пропаганды для оккупационных сил была серьезной проблемой, появления которой они не ожидали. В связи с этим были предприняты попытки найти и нейтрализовать передатчики. К этим действиям присоединились и солдаты 1-го штурмового батальона. В военном архиве г. Олесница сохранилась документация, составленная в этом подразделении во время операций в Чехословакии в 1968 году. Эти документы являются ценными источниками информации о действиях этого подразделения во время вмешательства войск Варшавского договора в этой стране.
PL
Interwencja wojsk pięciu krajów-członków Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w sierpniu 1968 r. zdławiła „praską wiosnę” – okres politycznej liberalizacji. Wśród jednostek polskiej 2 Armii biorących udział w operacji „Dunaj” znajdował się 1 Batalion Szturmowy. Oddział zajmujący się dalekim rozpoznaniem i dywersją na czas działań w ČSSR został rozdzielony, postawiono mu także nowe zadania. Jedną z form oporu mieszkańców Czechosłowacji były niezależne audycje nadawane przez radiostacje, często należące do tamtejszej armii. Taka forma propagandy była zaskoczeniem i stanowiła poważny problem dla sił okupacyjnych. Podjęto więc próby lokalizacji i unieszkodliwiania nadajników. Do działań tych włączyli się żołnierze 1 Batalionu Szturmowego. W zasobie Archiwum Wojskowego w Oleśnicy zachowała się dokumentacja sporządzona w tej jednostce podczas działań w Czechosłowacji w 1968 r. Stanowi ona cenne źródło informacji o działaniach tego oddziału w trakcie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w tym kraju.

Year

Volume

Issue

Pages

158-179

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

References

 • Benken P., Kilka uwag na temat udziału Wojska Polskiego w walce z tzw. ośrodkami dywersji ideologicznej w Czechosłowacji w 1968 r., „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2918, nr 2.
 • Benken P., Zbędna brawura na miarę Somosierry, „Haniebna inwazja. Czechosłowacja ’68” dodatek do „Rzeczpospolitej”, 17 VIII 2018.
 • Kalous J., Reakcje społeczeństwa czechosłowackiego na udział Polski w interwencji 1968 roku [w:] Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2004.
 • Kowalski L., Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1992.
 • Królikowski H., 1 Batalion Szturmowy, Warszawa 2007.
 • Pajórek L., Polska a „Praska Wiosna”, Udział Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku, Warszawa 1998.
 • Piotrowski P., Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji [w:] Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2004.
 • Povolný D., Vojenské řešení Pražského jara 1968, II. Československá Lidová Armáda v srpnu 1968, Praha 2010.
 • Sadowski S., Powstanie, zasady działania i szkolenia jednostek specjalnych w Ludowym Wojsku Polskim, „Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka” 2016, nr 3.
 • Szewczyk R., „Pochmurne Lato” i Operacja „Dunaj”. Zwiadowcy „wzbraniają” radiostacje, „Odkrywca” 2018, nr 1.
 • Szewczyk R., Operacja „Dunaj” 1968. Z bratnią pomocą do Czechosłowacji, „Wojna Revue” 2017, nr 9–10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1918469

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2019_3_269__0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.