Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XXI (LXXII) | 2 (272) | 161-199

Article title

Oficerowie Biura Historycznego i Wojskowego Biura Historycznego w latach 1922–1939 (część 2)

Content

Title variants

EN
The Officers of the Historical Bureau and Military Historical Bureau in 1922–1939 (Part 2)
RU
Офицеры Исторического и Военно- исторического общества в 1922–1939 гг. (часть 2)

Languages of publication

Abstracts

EN
The presented biographical collective study concerns the officers of the Historical Bureau/Military Historical Bureau (BH/WBH). It contains biographical notes on officers serving in BH/WBH in 1922–1939, preceded by a preliminary collective portrait of the officers. The biographical notes were prepared taking into account especially their age, civil education, knowledge of foreign languages, the course of military service, work in headquarters or such entities as military museums or educational institutions. The author’s intention was to concisely present both the dynamic development of the office and the professional level of officers assigned to it.
RU
Представленное коллективное биографическое исследование касается офицеров Исторического/Военно-исторического общества и содержит как набросок коллективного портрета офицеров, так и их отдельные биографии, относящиеся к военным, служившим в 1922–1939 гг. в вышеуказанных обществах. При составлении биографий особое внимание уделялось возрасту, гражданскому образованию, знанию иностранных языков, прохождению военной службы, работе в штабах либо военных музеях и учебных заведениях. Цель статьи – краткая демонстрация не только динамичного развития Исторического общества, но и профессионального уровня его сотрудников.
PL
Prezentowane biograficzne opracowanie zbiorowe dotyczy oficerów Biura Historycznego Sztabu Generalnego/Wojskowego Biura Historycznego. Zawiera ono – poprzedzone zarysem portretu zbiorowego oficerów – biogramy oficerów służących w latach 1922–1939 w BHSG/WBH. Przy opracowaniu biogramów uwzględniono zwłaszcza wiek, wykształcenie cywilne, znajomość języków obcych, przebieg służby wojskowej, pracę w sztabach czy takich agendach, jak muzea wojskowe czy instytucje oświatowe. Intencją autora było zwięzłe ukazanie zarówno dynamicznego rozwoju biura, jak i poziomu fachowego oficerów do niego przydzielonych.

Year

Volume

Issue

Pages

161-199

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

References

 • Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999.
 • Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.
 • Ciechanowski K., Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983.
 • Ciesielski J., Dzieje Archiwum Wojskowego 1918–1939, Warszawa 1999.
 • Cygan W. K., Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917: słownik biograficzny, t. 2: G–K, Warszawa 2005.
 • Dziennik Personalny 1922, nr 42.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 30.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 33.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 34.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 35.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 5.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 53.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 63.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 68.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 74.
 • Dziennik Personalny 1923, nr 78.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 4.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 5.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 52.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 53.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 6.
 • Dziennik Personalny 1924, nr 76.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 14.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 15.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 16.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 18.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 20.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 23.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 25.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 28.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 4.
 • Dziennik Personalny 1927, nr 9.
 • Dziennik Personalny 1928, nr 14.
 • Dziennik Personalny 1928, nr 4.
 • Dziennik Personalny 1929, nr 15.
 • Dziennik Personalny 1929, nr 20.
 • Dziennik Personalny 1930, nr 14.
 • Dziennik Personalny 1931, nr 1.
 • Dziennik Personalny 1931, nr 3.
 • Dziennik Personalny 1931, nr 5.
 • Dziennik Personalny 1931, nr 7.
 • Dziennik Personalny 1932, nr 10.
 • Dziennik Personalny 1932, nr 11.
 • Dziennik Personalny 1932, nr 13.
 • Dziennik Personalny 1932, nr 6.
 • Dziennik Personalny 1932, nr 8.
 • Dziennik Personalny 1933, nr 11.
 • Dziennik Personalny 1933, nr 5.
 • Dziennik Personalny 1933, nr 8.
 • Dziennik Personalny 1934, nr 11.
 • Dziennik Personalny 1934, nr 14.
 • Dziennik Personalny 1934, nr 7.
 • Dziennik Personalny 1935, nr 10.
 • Dziennik Personalny 1935, nr 8.
 • Dziennik Personalny 1937, nr 2.
 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
 • Gałęzowski M., Wacław Lipiński, Warszawa 2019.
 • Głowacki L., Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1986.
 • Herbst S., Otton Laskowski, Polski Słownik Biograficzny 1971, t. 16b.
 • Jellenta S., Bronisław Kowalczewski, Polski Słownik Biograficzny 1969, t. 14.
 • Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 2: Polska Marynarka Wojenna, cz. I: Korpus oficerów 1918–1947, red. J. K. Sawicki, Gdynia 1996.
 • Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej (dalej: KOEP), szuflada 009: Da-Dm, k. 178, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp 24 IV 2020).
 • Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej, szuflada 012:Ea-Fu, k. 76, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp 24 IV 2020).
 • Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej, szuflada 021:Kę-Koł, k. 704–705, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp 17 IV 2020).
 • Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej, szuflada 023:Kow-Kry, k. 606, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp 24 IV 2020).
 • Kartoteka Osobowa Emigracji Polskiej, szuflada 025:La-Lit, k. 143–144, http://www.kat.umk.pl/koep/ (dostęp 24 IV 2020).
 • Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000.
 • Kisielewicz D., Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998.
 • Kopański S., Wspomnienia wojenne 1939–1946, Warszawa 1990.
 • Kosk H. P., Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, t. 1: A–Ł, Pruszków 1998.
 • Kowalski Z. G., Szablą i piórem. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 na łamach polskich fachowych periodyków wojskowych, Toruń 2000.
 • Kunert A. K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, Warszawa 1987.
 • Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938.
 • Ney-Krwawicz M., Jellenta Stefan [w:] Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jakl, Warszawa 1994.
 • Paduszek K., Rawski W., Wojskowe Biuro Historyczne i jego kadra w 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 1 (234).
 • Panecki T., Polonia zachodnioeuropejska w planach Rządu RP na emigracji (1940–1944) – Akcja Kontynentalna, Warszawa 1986.
 • Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992.
 • Rocznik Oficerski 1923.
 • Rocznik Oficerski 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932.
 • Rocznik Oficerski Rezerw 1934.
 • Roman W. K., Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998, tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999.
 • Sitkiewicz T., Bibliografia wybranych prac płk. Stefana Jellenty, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 2 (136).
 • Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.21 R., Warszawa 1921.
 • Stawecki P., Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.
 • Stawecki P., Stanisław Laudański, Polski Słownik Biograficzny 1971, t. 16.
 • Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 roku, Kraków 2006.
 • Szafran C., Płk Stefan Jellenta (1899–1991), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 2 (136).
 • Trzecia lista oficerów rezerwowych WP, Dodatek do „Dziennika Personalnego” 1922, nr 9.
 • Tuliński A., „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2019, nr 4 (270), s. 157–189.
 • Wojciechowski Z., Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w świetle relacji komandora Zbigniewa Węglarza, „Colloqium” 2011, nr 3.
 • Wróblewski J., Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986.
 • Wróblewski J., Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” 1939, Warszawa 1989.
 • Z żałobnej karty, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” (Londyn) 1965, nr 38.
 • Z żałobnej karty, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1961, nr 22.
 • Zarzycki P., Południowe zgrupowanie Armii „Prusy” we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1861144

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2020_2_272__0006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.