Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 1 (275) | 137-170

Article title

Problematyka wykorzystania 1 Batalionu Szturmowego w operacji „Dunaj”

Content

Title variants

EN
Questions concerning the Use of the 1st Assault Battalion in Operation „Danube”
RU
Проблема использования 1-го штурмового батальона в операции „Дунай”

Languages of publication

Abstracts

EN
This article mainly concerns the activities of the 1st Assault Battalion during Operation „Danube”. The paper also includes a brief overview of both the origins of Poland’s special forces and the preparations associated with the 1st Assault Battalion’s deployment to Czechoslovakia. A critical analysis of the unit’s achievements is also presented, including the special actions it performed against the so-called illegal centers of ideological subversion. The article is supplemented with several appendices which present selected aspects of the activities of the assault battalion during the operation, as well as the way its activities were propagandized.
RU
Тема данной статьи – действия 1-го штурмового батальона во время операции „Дунай”. Она также включает в себя краткий обзор генезиса спецподразделений Войска Польского, подготовку титульного подразделения к перемещению на территорию Чехословакии и критический анализ ее достижений. Относительно подробно описаны специальные акции против так называемых нелегальных центров идеологической диверсии. Статья дополнена несколькими приложениями, в которых представлены отдельные аспекты деятельности штурмового батальона в ходе операции „Дунай”, а также способы пропагандистского представления его деятельности.
PL
Tematem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie działań 1 Batalionu Szturmowego w toku operacji „Dunaj”. Tekst obejmuje ponadto krótkie omówienie genezy sił specjalny w Wojsku Polskim, przygotowania tytułowej jednostki do przemieszczenia się na teren Czechosłowacji, a także krytyczną analizę jej dokonań. Stosunkowo najbardziej szczegółowo opisano akcje specjalne wymierzone przeciwko tzw. nielegalnym ośrodkom dywersji ideologicznej. Uzupełnieniem artykułu jest kilka aneksów przedstawiających wybrane aspekty funkcjonowania batalionu szturmowego w trakcie operacji „Dunaj”, jak również sposób prezentowania jego działań przez propagandę.

Year

Volume

Issue

Pages

137-170

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

References

 • Bartoszewski, Bogdan. „Nasi żołnierze w CSRS.” Żołnierz Wolności, sierpień 31, 1968.
 • Benken, Przemysław. „Wojna wietnamska w latach 1966–1967 w zeszytach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.” Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej 13, (2012): 109–122.
 • Budziński, Jan. „Ci z desantu.” Żołnierz Wolności, wrzesień 20, 1968.
 • Bułhak, Władysław. „Kierunki badań nad udziałem Wojska Polskiego w operacji «Dunaj».” W Aparat bezpieczeństwa, propaganda a praska wiosna – zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej. Red. Maria M. Szwykowska-Rey, 175–194. Praga: Ústav pro Studium Totalitních Režimů, 2009.
 • Gaj, Krzysztof. „Wojsko Polskie w operacji «Dunaj».” W Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów. T. 1. Red. Mirosław Giętkowski i Łukasz Nadolski, 67– 97. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych, 2015.
 • Goliszewski, Czesław. „Wśród ofiarnych i odważnych ludzi.” Żołnierz Wolności, sierpień 30, 1968.
 • Goliszewski, Czesław i Henryk Kacała. „Wysłannicy «Żołnierza Wolności» donoszą z Czechosłowacji.” Kurier Szczeciński, sierpień 23–24, 1968.
 • Goliszewski, Czesław i Henryk Kacała. „Wysłannicy «Żołnierza Wolności» donoszą z Czechosłowacji: Na kursie Góry Stołowe.” Kurier Szczeciński, sierpień 25, 1968.
 • Kalous, Jan. „Reakcje społeczeństwa czechosłowackiego na udział Polski w interwencji 1968 roku”. W Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. Red. Łukasz Kamiński, 117–137. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2004.
 • Kamiński, Łukasz, red. Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2004.
 • Kowalski, Lech. Kryptonim „Dunaj”: udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku. Warszawa: Książka i Wiedza, 1992.
 • Królikowski, Hubert. 1. Batalion Szturmowy. Warszawa: Fundacja „Polonia Militaris”, 2007.
 • Łakomski, Zbigniew. „Wojsko wraca.” Trybuna Ludu, październik 28, 1968.
 • Majchrzak, Grzegorz. „Operacja «Podhale».” W Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. Red. Łukasz Kamiński, 107–116. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2004.
 • Maroń, Jerzy. „Konflikt w Wietnamie (1945–1975) w polskim piśmiennictwie historycznym. Kilka refleksji.” W Biblioteka strategiczna. T. 1. Red. Valentin Filip i Mirosław Nagielski. 123–132. Warszawa: Wyd. DiG, Bellerive-sur-Allier: Edition La Rama, 2017.
 • Neja, Jarosław. „Przed żołnierzami wkroczyli agenci.” Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 8/9 (2003): 65–69.
 • Pajórek, Leszek. Polska a „Praska wiosna”. Udział wojska polskiego w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku. Warszawa: Egros, 1998.
 • Piotrowski, Paweł. „Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji.” W Wokół Praskiej Wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku. Red. Łukasz Kamiński, 97–106. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2004.
 • Piotrowski, Paweł. „W nocy z wtorku na środę.” Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 8/9 (2003): 52–60.
 • Rybak, Jarosław. Commando: nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej Wojska Polskiego. Warszawa: Wyd. Creatio PR, 2017.
 • Rybak, Jarosław. „Czeska wojna.” Polityka, sierpień 28, 2010, 57–59.
 • Rybak, Roman. „Morale jako podstawowy czynnik przygotowania operacji wojskowych. Na przykładzie inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację 1968 – operacja «Dunaj».” W Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów. T. 2. Red. Mirosław Giętkowski i Łukasz Nadolski. 203–227. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych, 2016.
 • Sadowski, Sławomir. „Powstanie, zasady działania i szkolenia jednostek specjalnych w Ludowym Wojsku Polskim.” Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 10, nr 3 (2016): 155–172.
 • Szczepańska, Anna. „Sytuacja Polaków w Czechosłowacji w latach 1956–1968.” W Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie. Red. Maria Semczyszyn i Jarosław Syrnyk, 66–85. Warszawa–Szczecin–Wrocław: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2014.
 • Szewczyk, Radosław. „1 Batalion Szturmowy podczas przygotowań i interwencji w Czechosłowacji w 1968 r.” Przegląd Historyczno-Wojskowy 20, nr 3 (269) (2019): 158–177.
 • Szewczyk, Radosław, „«Pochmurne lato» i Operacja «Dunaj».” Odkrywca, nr 1 (2018): 48–54.
 • „Wydarzenia w Czechosłowacji.” Żołnierz Polski, wrzesień 1, 1968.
 • Wyszczelski, Lech, Działania nieregularne w myśli wojskowej i sztuce wojennej XIX i XX wieku (synteza). Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1857112

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_1_275__0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.