Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 1 (275) | 270-286

Article title

Ważne uzupełnienie dotychczasowych badań nad dziejami wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Czterotomowy słownik biograficzny oficerów polskiego wywiadu wojskowego

Content

Title variants

EN
An important Addition to the Current State of Research regarding the History of the Second Polish Republic and the Polish Armed Forces in the West’s Military Intelligence Services. A four-volume Biographical Dictionary of Polish Military Intelligence Officers
RU
Важное дополнение к существуюзим исследованиям по истории военной разведки Второй Речи Посполитой и Польских вооруженных сил на Западе. Четырехтомный биографический словарь польских офицеров военной разведки

Languages of publication

Abstracts

PL
Aleksander Smoliński dokonał recenzji czterotomowej publikacji: Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, t. 1–4 (Łomianki: Wyd. LTW, 2009–2019).

Year

Volume

Issue

Pages

270-286

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • „Inwentarz zespołu akt Oddziału II Sztabu Głównego (Generalnego) z lat 1921–1939.” Praca niepublikowana. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, 2001.
 • Aleksander Smoliński, „Próba oceny wartości poznawczej akt pozostałych po Oddziale II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w kontekście możliwości opisu sytuacji wojskowej, ekonomicznej i społecznej ZSRS w latach 1921–1939.” Archiwa – Kancelarie – Zbiory 5, nr 3 (2012).
 • Baliński, Wojciech. Człowiek w cieniu: Tadeusz Pełczyński – zarys biografii. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1994.
 • Bartnik, Andrzej, oprac. Centralne Archiwum Wojskowe: Informator o zasobie. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, 1996.
 • Beck, Józef. Wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej 1926–1939. Oprac. Anna M. Cienciała, wprowadz. Marek Kornat. Warszawa–Kraków: Arkadiusz Wingert, 2015.
 • Bochaczek-Trąbska, Joanna. Major Jan Henryk Żychoń: Oficer wywiadu 1902–1944. Oświęcim: Napoleon V, 2019, wyd. 2.
 • Bujniewicz, Natalia. Centralne Archiwum Wojskowe im. Bolesława Waligóry. Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego. Warszawa: Centralne Archiwum Wojskowe, 2008.
 • Bukała, Marcin i Mariusz Krzysztofiński, red. Komuniści w II Rzeczypospolitej: Ludzie – struktury – działalność. Rzeszów: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2015.
 • Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego, Oddział II Sztabu Głownego, sygn. I.303.4.81.
 • Ćwięk, Henryk. Obrona Śląska przed wpływami wywiadu niemieckiego w latach 1933–1939. Katowice: „Śląsk”, 1999.
 • Ćwięk, Henryk. Przeciw Abwehrze. Warszawa: Bellona, 2001.
 • Ćwięk, Henryk. Rotmistrz Sosnowski: as wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Wyd. Literackie, 2010.
 • Danielewicz, Krzysztof. Lwowska ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921–1939. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2011.
 • Dobrzycki, Wiesław, Marian Januś i Tadeusz Nowak, red. Z dziejów oręża polskiego i walk o postęp społeczny. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.
 • Drozdowski, Krzysztof. „Żychoń wiecznie żywy.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. 9. Łomianki: Wyd. LTW 2019.
 • Dubicki, Tadeusz i Andrzej Suchcitz, oprac. Depesze wojenne Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie 1939–1940. Tarnowskie Góry: Wyd. Instytutu Tarnogórskiego Muzeum, 2006.
 • Dubicki, Tadeusz i Andrzej Suchcitz. Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945: Słownik biograficzny. T. 1. Warszawa: Instytut Jozefa Piłsudskiego, 2009.
 • Dubicki, Tadeusz i Andrzej Suchcitz. Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945: Słownik biograficzny. T. 2. Warszawa: Wyd. LTW, 2011.
 • Dubicki, Tadeusz i Andrzej Suchcitz. Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945: Słownik biograficzny. T. 3. Łomianki: Wyd. LTW, 2018.
 • Dubicki, Tadeusz i Andrzej Suchcitz. Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945: Słownik biograficzny. T. 4. Łomianki: Wyd. LTW, 2019.
 • Dubicki, Tadeusz. „Wywiad polski podczas II wojny światowej. Sukcesy i niepowodzenia.” W Częstochowskie teki historyczne. Red. Norbert Morawiec, Robert W. Szwed i Maciej Trąbski. T. 3. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2012.
 • Dubicki, Tadeusz. Ppłk Bolesław Ziemiański (1901–1976): Szef Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oficer wywiadu polskiego w Rumunii w czasie II wojny światowej. Łomianki: Wyd. LTW, 2016.
 • Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych 1928, nr 36, poz. 396.
 • Fonkowicz, Jerzy i Tadeusz Twarogowski, Krwią i blizną: Z dziejów oręża polskiego. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1972.
 • Gajownik, Tomasz. „Ekspozytura Oddziału II Sztabu Generalnego nr 1 w Wilnie w latach 1921–1926. Organizacja i działalność na kierunku litewskim.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. 1. Łomianki: Wyd. LTW, 2010.
 • Gajownik, Tomasz. „Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego nr 1 w Wilnie – źródłem informacji o państwie litewskim w latach trzydziestych XX wieku.” W Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Kraków: Wyd. Avalon T. Janowski, 2011.
 • Gajownik, Tomasz. „Portret agenta – konfidenta. Z dziejów polsko-litewskiej rywalizacji wywiadowczej w okresie międzywojennym XX w.” W Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945. Red. Robert Majzner. Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2014.
 • Gajownik, Tomasz. Działalność informacyjna attachés wojskowych II Rzeczypospolitej w krajach bałtyckich: Siły zbrojne Finlandii, Estonii i Łotwy w okresie międzywojennym. Poznań: Wyd. Rys, 2019.
 • Gajownik, Tomasz. Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921–1939. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2010.
 • Głowna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Tadeusz Łękawski, „Kronika 2 pułku ułanów Legionów Polskich i 2 pułku szwoleżerów Rokitniańskich”, maj 1959, mps, Tablica nr 1: Spis uczestników szarży pod Rokitną dn. 13 VI 1915 r.
 • Gogan, Wiesław. 2 Pułk Szwoleżerow Rokitniańskich. Pelplin: Wyd. „Bernardinum”, 2015.
 • Gogan, Wiesław. Szwoleżerowie Rokitniańscy: Dzieje 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Pelplin: Wyd. „Bernardinum”, 2014.
 • Gondek, Leszek. Działalność Abwehry na terenie Polski 1933–1939. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974.
 • Gondek, Leszek. Na tropach tajemnic III Rzeszy. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987.
 • Gondek, Leszek. Wywiad Polski w III Rzeszy: sukcesy i porażki. Warszawa: Bellona, 2011.
 • Gondek, Leszek. Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1934–1939: zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania wywiadu polskiego w Niemczech hitlerowskich. Gdańsk: Wyd. Instytutu Morskiego, 1975.
 • Jabłonowski, Marek i Jerzy Prochowicz. O niepodległą i granice. T. 4, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Wybór dokumentów. Warszawa–Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2001.
 • Jabłonowski, Marek i Jolanta Prochwicz, Wywiad Korpusu Ochrony Pogranicza 1924–1939. Warszawa: Ofic. Wyd. Aspra-JR, 2003/2004.
 • Jabłonowski, Marek. Formacja specjalna: Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939. Warszawa: Ofic. Wyd. Aspra-JR, 2002/2003.
 • Jarno, Witold. Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918–1939. Łódź: „Ibidem”, 2001.
 • Jastrzębski, Włodzimierz. Major Żychoń i bydgoska ekspozytura wywiadu. Bydgoszcz: „Świadectwo”, 1994.
 • Jegorow, Ryszard, red. Z dziejów oręża polskiego: Materiały do szkolenia politycznego. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959.
 • Jēkabsons, Ēriks. „Eduards Operput i jego rola w operacji sowieckiego wywiadu ≪MOCR-TREST≫.” W Referaty „Wschód” i „Zachód” Oddziału II SGWP. Współpraca czy rywalizacja?, red. Robert Majzner. Radomsko: Wyd. „Taurus” Izabela Szumlas-Majzner, 2018.
 • Kmiecik, Tadeusz. Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918–1939. Udział w wojnach o granice i funkcjonowanie w warunkach zagrożenia państwa. Warszawa: Wyd. ZP, 2012.
 • Kołakowski, Piotr Czas próby: Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku. Warszawa: Demart, 2012.
 • Kołakowski, Piotr i Andrzej Krzak, Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SGWP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera. Warszawa: Demart, 2015.
 • Kornat, Marek. Polityka równowagi 1934–1939: Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem. Kraków: Arcana, 2007.
 • Kornat, Marek. Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka. Gdańsk: Wyd. Oskar, Muzeum II Wojny Światowej, 2012.
 • Kowalski, Józef, Felicja Kalicka i Szymon Zachariasz, red. KPP w obronie niepodległości Polski: Materiały i dokumenty. Warszawa: Książka i Wiedza, 1953.
 • Kozaczuk, Władysław. Bitwa o tajemnice: Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967.
 • Kozaczuk, Władysław. Bitwa o tajemnice: Służby wywiadowcze Polski i Niemiec 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999.
 • Kozaczuk, Władysław. Enigma. How the German Machine Cipher was broken, and How It Was Read by the Allies in World War Two. Tłum. Christopher Kasparek. London: Univ. Publ. of America, 1985.
 • Kozaczuk, Władysław. W kręgu Enigmy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979; wyd. 2. 1986.
 • Kozłowski, Eligiusz i Mieczysław Wrzosek, Historia oręża polskiego: 1795–1939. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984.
 • Kruszyński, Marcin. „Wywiad polski na terenie ZSRR (1921–1939). Wybrane zagadnienia.” W Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz. T. 1. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 • Kruszyński, Marcin. Ambasada RP w Moskwie 1921–1939. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2010.
 • Krzak, Andrzej. „Afera «MOCR – TRUST».” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Red. Tadeusz Dubicki. T. 2. Łomianki: Wyd. LTW, 2012.
 • Krzak, Andrzej. Czerwoni Azefowie: afera „MOCR – Trust” 1922–1927. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2010.
 • Krzak, Andrzej. Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921–1939.Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2007.
 • Krzak, Andrzej. Ochrona tajemnicy w Wojsku Polskim w latach 1921–1939. Warszawa: Wyd. Adam Marszałek, 2008.
 • Leśkiewicz, Rafał. „Represje wobec funkcjonariuszy kontrwywiadu II RP stosowane przez komunistyczne organy bezpieczeństwa państwa.” W Sekretna wojna: Z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918–1945 (1948). Red. Zbigniew Nawrocki. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2015.
 • Majzner, Robert, Andrzej Suchcitz i Tadeusz Dubicki, Oskarżam majora Żychonia. Sprawa karna KW. 21/42 przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie. Radomsko–London: Wyd. „Taurus” Izabela Szumplas-Majzner, The Polish Institute and Sikorski Museum, 2016.
 • Majzner, Robert, red. Referaty „Wschód” i „Zachód” Oddziału II SGWP: Współpraca czy rywalizacja? Radomsko: Wyd. „Taurus” Izabela Szumplas-Majzner, 2018.
 • Majzner, Robert, Tadeusz Dubicki i Andrzej Suchcitz, W labiryncie oskarżeń. „Sprawa majora Żychonia” przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie 1942–1943. Częstochowa: Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2015.
 • Majzner, Robert. „Organizacja wojskowej służby dyplomatycznej po zakończeniu wojny z Rosją Radziecką (1921–1923).” W Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz. T. 1. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 • Majzner, Robert. „Powstanie i zarys działalności placówki wywiadowczej Oddziału II SGWP ≪Carlos≫ 1933–1939.” W Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Kraków: Wyd. Avalon T. Janowski, 2011.
 • Majzner, Robert. „Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania ataszatów wojskowych II RP. Zarys problematyki.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. 1. Łomianki: Wyd. LTW, 2010.
 • Majzner, Robert. „Wartościowe czy bezużyteczne? Oddział Drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego i jego analizy wojny domowej w Hiszpanii 1936–1939.” W Mity i legendy w polskiej historii wojskowości. Red. Wiesław Caban, Józef Smoliński i Jakub Żak. Kielce: Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014.
 • Majzner, Robert. „Wpływ stosunków polsko-radzieckich na organizację i funkcjonowanie Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Moskwie (1921–1939). Zarys problematyki.” W Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym. Red. Janusz Gmitruk i Wojciech Włodarkiewicz. Warszawa–Siedlce: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012.
 • Majzner, Robert. Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945: Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania. Częstochowa: Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2011, wyd. 2: 2014.
 • Majzner, Robert. Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933–1939. Militarne aspekty polityki III Rzeszy w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2006.
 • Majzner, Robert. Wojna domowa w Hiszpanii 1936–1939 w obserwacjach i analizach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Radomsko: Wyd. Wyd. „Taurus” Izabela Szumlas-Majzner, 2012.
 • Misiuk, Andrzej. Służby specjalne II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 1998.
 • Misiuk, Andrzej. Służby specjalne w II Rzeczypospolitej 1918–1939. Powstanie, rozwój organizacyjny, kierunki działania, rola w państwie. Warszawa: Urząd Ochrony Państwa, 1994.
 • Musiał, Bogdan. Wojna Stalina 1939–1945: Terror, grabież, demontaże. Tłum. Ewa Stefańska. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2012.
 • Nowik, Grzegorz. „Operacyjne wykorzystanie radiowywiadu od stycznia do marca 1920 roku.” Przegląd Historyczno-Wojskowy 5, nr 4 (204) (2004).
 • Nowik, Grzegorz. „Polski radiowywiad w latach 1918–1920.” W Marian Rejewski 1905–1980: Życie ENIGMĄ pisane. Red. Jan S. Ciechanowski. Bydgoszcz: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wyd. Tekst Sp. z o.o., 2005.
 • Nowik, Grzegorz. „Polski radio-wywiad w wojnie z bolszewicką Rosją.” Przegląd Historyczno-Wojskowy 5, nr 2 (202) (2004).
 • Nowik, Grzegorz. Zanim złamano „ENIGMĘ”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Cz. 1. Warszawa: Ofic. Wyd. „Rytm”, 2004.
 • Nowik, Grzegorz. Zanim złamano „Enigmę”… rozszyfrowano Rewolucję: Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2010.
 • Olstowski, Przemysław. „Oddział II Sztabu Głównego – stan badań i potrzeby dalszych prac badawczych nad dziejami służby informacyjno-wywiadowczej Wojska Polskiego w latach 1918–1945.” W Polski wywiad wojskowy 1918–1945. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2006.
 • Olstowski, Przemysław. „Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego – organizacja i funkcjonowanie służby informacyjno-wywiadowczej II Rzeczypospolitej.” W Marian Rejewski 1905–1980: Życie ENIGMĄ pisane. Red. Jan S. Ciechanowski. Bydgoszcz: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wyd. Tekst Sp. z o.o., 2005.
 • Ostanek, Adam A. VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939. Warszawa: Neriton, 2013.
 • Ostanek, Adam A. W służbie Ojczyźnie: Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej (1921–1939). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2019.
 • Ostanek, Adam A. Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. Warszawa: Stara Szuflada, 2017.
 • Paduszek, Konrad. „Afera MOCR-TRIEST. Przyczyny wyboru Oddziału II SG WP jako elementu taktycznego operacji.” W Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945. Red. Robert Majzner. Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2014.
 • Paduszek, Konrad. „Dokumenty Oddziału II Sztabu Generalnego w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym.” Przegląd Historyczno-Wojskowy (PHW) 12, nr 3 (236) (2011).
 • Paduszek, Konrad. „Kryzys działalności polskiego wywiadu wojskowego w Związku Sowieckim (1923–1924). Przyczyny i konsekwencje.” Przegląd Historyczno-Wojskowy 11, nr 2 (231) (2010).
 • Paduszek, Konrad. „Operacja ≪Trust≫ – geneza, przebieg i konsekwencje dla pracy polskiego wywiadu w ZSRS w dwudziestoleciu międzywojennym.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Red. Tadeusz Dubicki. T. 5. Łomianki: Wyd. LTW, 2015.
 • Paduszek, Konrad. Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja. Łomianki: Wyd. LTW, 2016.
 • Panecki, Tadeusz, Franciszek Puchała, Jan Szostak i Lesław Dudek. Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918–2003. Warszawa: Bellona 2003.
 • Pepłoński, Andrzej. „Oddział II Sztabu Generalnego NDWP. Zarys organizacji i działalności (1919–1920).” Wojskowy Przegląd Historyczny 39, nr 1/2 (147/148) (1994).
 • Pepłoński, Andrzej. Kontrwywiad II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona, 2002.
 • Pepłoński, Andrzej. Wojna o tajemnice: W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944. Kraków: Wyd. Literackie, 2011.
 • Pepłoński, Andrzej. Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej. Toruń: Mado, 2005.
 • Pepłoński, Andrzej. Wywiad polski na ZSRR 1921–1939. Warszawa: Bellona, 1996.
 • Pepłoński, Andrzej. Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945. Warszawa: „Morex”, 1995.
 • Pepłoński, Andrzej. Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920. Warszawa: Bellona, 1999.
 • Popow, Gawrił. O wojnie Ojczyźnianej 1941–1945. Tłum. Michał B. Jagiełło. Warszawa: Wyd. Iskry, 2005.
 • Raack, Richard C. Polska i Europa w planach Stalina. Tłum. Piotr Kościński. Warszawa: Książka i Wiedza, 1997.
 • Reszczyński, Łukasz. Armia jugosłowiańska z lat 1918–1939 w dokumentach polskiego wywiadu wojskowego. Analiza wartości poznawczej akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego dotyczących Armii Królestwa SHS/Jugosławii. Grajewo: Eko-Dom Sp. z o.o., 2019.
 • Skóra, Wojciech. „Organizacja i działalność służby konsularnej II Rzeczypospolitej na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939).” W Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym. Red. Janusz Gmitruk i Wojciech Włodarkiewicz. Warszawa–Siedlce: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012.
 • Skóra, Wojciech. „Porwanie kierownika polskiej placówki konsularnej w Kijowie Jerzego Matusińskiego przez władze radzieckie w 1939 r.” W Polska dyplomacja na wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Red. Henryk Stroński i Grzegorz Seroczyński. Olsztyn-Charków: Wyd. Littera, 2010.
 • Skóra, Wojciech. „Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym.” Dzieje Najnowsze. kwartalnik poświęcony historii XX wieku 36, nr 1 (2004).
 • Skóra, Wojciech. „Współpraca polskiego wywiadu z placówkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1921–1923).” Przegląd Historyczno-Wojskowy 6, nr 1 (206) (2005).
 • Skóra, Wojciech. Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920–1930 (Pomorze Zachodnie, Prusy Wschodnie i Wolne Miasto Gdańsk). Poznań: Wyd. Rys, 2011.
 • Skóra, Wojciech. Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach: Przyczynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Bydgoszcz–Chojnice: Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo; na zlec. Europejskiego Stowarzyszenia „Pomerania”, 2012.
 • Skóra, Wojciech. Służba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i działalność. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2006.
 • Skubisz, Paweł. Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
 • Skubisz, Paweł. Wojska Pograniczne ZSRS na odcinku z Polską w świetle materiałów wywiadu II Rzeczypospolitej (1921–1939). Struktura i dyslokacja. Działalność wywiadowcza. Regulamin służby. Szczecin: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2010.
 • Smoliński, Aleksander „Obraz Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej oraz sowieckiego potencjału militarnego z początku lat trzydziestych XX wieku w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Przyczynek do dziejów polskiego wywiadu wojskowego.” W Militaria pomorskie. Zbiór studiów, red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski i Aleksander Smoliński. T. 4. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych, 2012.
 • Smoliński, Aleksander. „Akta Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego jako źródło do poznania dziejów sowieckiej Ukrainy z lat 1921–1939.” Історичний Архів. Наукові студії, випуск 8, (2012).
 • Smoliński, Aleksander. „Armia Czerwona na sowieckiej Ukrainie oraz w pozostałych zachodnich okręgach wojskowych ZSRS w latach trzydziestych XX wieku w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.” Історичний Архів. Наукові студії, випуск 12, (2014).
 • Smoliński, Aleksander. „Armia Czerwona oraz sowiecki potencjał militarny z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Przyczynek do dziejów i efektywności wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej.” W Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz. T. 3. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 • Smoliński, Aleksander. „Gospodarka sowieckiej Ukrainy z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.” Studia z Dziejów Wojskowości 1, (2012).
 • Smoliński, Aleksander. „Kilka uwag i postulatów badawczych dotyczących badań nad historią wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej.” W Wojna, wojsko, bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki: Studia i materiały. Red. Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszek. T. 2. Szczecin: Wyd. Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2017.
 • Smoliński, Aleksander. „Komunikat informacyjny Oddziału II Sztabu Głównego z dnia 15 października 1933 roku.” Wschodni Rocznik Humanistyczny 5, (2008).
 • Smoliński, Aleksander. „Obraz przemysłu, rolnictwa i komunikacji sowieckiej Ukrainy z początku lat trzydziestych XX wieku w świetle akt polskiego wywiadu wojskowego.” Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість 6, (2013).
 • Smoliński, Aleksander. „Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wojsko Polskie z lat 1918–1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze.” Studia z Dziejów Wojskowości 6, (2017).
 • Smoliński, Aleksander. „Potencjał Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w przededniu wybuchu wojny z Niemcami w czerwcu 1941 roku.” W Militaria pomorskie: Zbiór studiów. Red. Mirosław Giętkowski, Łukasz Nadolski i Smoliński. T. 1. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych, 2011.
 • Smoliński, Aleksander. „Problematyka gospodarki sowieckiej Ukrainy z lat 1921–1939 w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.” Історичний Архів. Наукові студії, випуск 9, (2012).
 • Smoliński, Aleksander. „Próba oceny efektywności działań polskiego wywiadu wojskowego oraz wywiadu Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciw 1 Armii Konnej podczas jej walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 r.” W Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz. T. 1. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 • Smoliński, Aleksander. „Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona jako obiekt rozpoznania polskiego wywiadu wojskowego – próba oceny efektywności.” W Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym. Red. Janusz Gmitruk i Wojciech Włodarkiewicz. Warszawa–Siedlce: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012.
 • Smoliński, Aleksander. „Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona oraz sowiecki przemysł wojenny z lat 1921–1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego.” W Polski wywiad wojskowy 1918–1945. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2006.
 • Smoliński, Aleksander. „Sowiecka Ukraina w ocenach Oddziału II Sztabu Głownego Wojska Polskiego – lata 1921–1939.” W Nad Wisłą i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej: przeszłość i teraźniejszość. Red. Zbigniew Karpus, nr 2/3, (2003/2004).
 • Smoliński, Aleksander. „Sowiecka Ukraina z lat 1921–1939 w dokumentach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz próba oceny wartości poznawczej tych akt.” Przegląd Wschodni 10, z. 1 (2006).
 • Smoliński, Aleksander. „Stan badań oraz kondycja polskiej historiografii wojskowej dotyczącej dziejów polskich formacji wojskowych oraz Wojska Polskiego z lat 1914– 1939.” Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 49, nr 2 (2019), http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2019.015.
 • Smoliński, Aleksander. „Sytuacja wojskowa, ekonomiczna i społeczna na sowieckiej Ukrainie w latach 1921–1939 w ocenach Oddziału II polskiego Sztabu Głownego.” „Південний Архів”. Історичні Науки, Міністерство Освіти і Науки України, Херсонський Державний Університет 16, (2004).
 • Smoliński, Aleksander. „Wiedza Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego o stanie organizacyjnym kawalerii i wojsk szybkich RKKA w połowie lat trzydziestych XX wieku.” W Wrogowie, sojusznicy, towarzysze broni. Polsko-rosyjskie stosunki wojskowe w pierwszej połowie XX wieku. Red. Jakub Wojtkowiak. Poznań: Instytut Historii UAM, 2013.
 • Smoliński, Aleksander. „Образ советской деревни летом 1936 г. в докладе военного атташе при Посольстве Республики Польша в Москве подполковника Генерального Штаба Константина Заборовского.” W Поляки в истории российской провинции XIX–XX вв. Диалог цивилизаций. Тамбов: b.w., 2010.
 • Smoliński, Aleksander. Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX w. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. Przyczynek do oceny potencjału militarnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz ZSRS w okresie międzywojennym. Oświęcim: Napoleon V, 2016.
 • Smoliński, Józef, oprac. Naczelne władze wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1945). Dokumenty. Warszawa: PAT, 2004.
 • Sobieraj, Maciej, oprac. Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przedm. Jan S. Ciechanowski. Lublin: Wyd. Test, 2013.
 • Sokołow, Borys. Prawda i mity Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941–1945. Tłum. Julia Stroganowa i Andrzej Sawinkow. Kraków: Bellona, 2013.
 • Suchcitz, Andrzej i Jan S. Ciechanowski, „Losy archiwum polskiego wywiadu po 1945 r.” W Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Red. Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz i Tessa Stirling. T. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2004.
 • Suchcitz, Andrzej i Andrzej Pepłoński. „Organizacja i funkcjonowanie Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza.” W Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Red. Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz i Tessa Stirling. T. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2004.
 • Suchcitz, Andrzej, Andrzej Pepłoński i Jacek Tebinka, „Rozpoznanie kluczowych operacji wojennych na kierunku zachodnim.” W Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. Red. Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz i Tessa Stirling. T. 1, Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2004.
 • Suchcitz, Andrzej. „Dokumentacja polskiego wywiadu w Archiwum Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.” W „Enigma” znaczy tajemnica. Red. Krzysztof Filipow i Barbara Kuklik. Białystok: Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska, 2006.
 • Suchcitz, Andrzej. „Organizacja wywiadu Polskiej Marynarki Wojennej w relacji kmdr. Brunona Jabłońskiego.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Red. Tadeusz Dubicki. T. 2. Łomianki: Wyd. LTW, 2012.
 • Suchcitz, Andrzej. „Ppłk dypl. Ludwik Sadowski i jego elaborat o Oddziale Drugim.” W Ludwik Sadowski, Oddział II Sztabu Generalnego. Rezultaty pracy pokojowej i przygotowania do wojny. Oprac. Maciej Sobieraj. Lublin: Wyd. Test, 2014.
 • Suchcitz, Andrzej. „Wiadomości polskiego wywiadu o bombach latających V-1 i rakietach V-2 w ocenie Brytyjczyków – ze zbiorów Studium Polski Podziemnej.” W Tajemnice Blizny: Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2. Red. Rafał Wnuk i Robert Zapart. Gdańsk: Wyd. Oskar, 2012.
 • Suchcitz, Andrzej. „Wywiad lotniczy. Relacja ppłk. obs. Ferdynanda Bobińskiego dotycząca służby w Oddziale II Sztabu Głownego WP.” W Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Red. Wojciech Skóra i Paweł Skubisz. T. 3. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.
 • Suchcitz, Andrzej. „Z historii polskiego wywiadu na emigracji 1945–1958.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP. Red. Tadeusz Dubicki. T. 8. Łomianki: Wyd. LTW, 2017.
 • Suchcitz, Andrzej. „Zarys struktury organizacyjnej Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 1939–1945.” W Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. T. 1. Łomianki: Wyd. LTW, 2010.
 • Suchcitz, Andrzej. „Zespół materiałów dotyczących Ekspozytury ≪F-2≫ we Francji w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.” W Polski wywiad wojskowy 1918–1945. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2006.
 • Szulczyński, Stanisław, red. Z dziejów wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939–1945. Materiały do szkolenia politycznego. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960.
 • Świerczek, Marek. „MOCR-Trust”. Polski wywiad wojskowy a sowiecka operacja dezinformacyjna (1921–1927). Radomsko: Wyd. „Taurus” Izabela Szumlas-Majzner, 2019.
 • Świerczek, Marek. „Operacja GPU krypt. ≪Trust≫ wobec Oddziału II SG WP w świetle teorii dezinformacji.” W Sekretna wojna: Z dziejów kontrwywiadu II RP (1914) 1918–1945 (1948). Red. Zbigniew Nawrocki. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2015.
 • Włodarkiewicz, Wojciech, wyb. i oprac. Wrzesień 1939: Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i wspomnieniach. Warszawa: Neriton, 2005.
 • Włodarkiewicz, Wojciech. „Rola polskiego wywiadu wojskowego w rozpoznaniu zagrożenia sowieckiego Rzeczypospolitej w latach 1932–1939.” W Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Red. Piotr Kołakowski i Andrzej Pepłoński. Kraków: Wyd. Avalon T. Janowski, 2011.
 • Włodarkiewicz, Wojciech. Broń pancerna Armii Czerwonej w 1939 roku. Ocena Dowództwa Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Agencja Reklamowo-Usługowa „Pat”, 2002.
 • Włodarkiewicz, Wojciech. Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939. Warszawa: Neriton, 2002.
 • Włodarkiewicz, Wojciech. Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935–1939). Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2013.
 • Włodarkiewicz, Wojciech. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939. Warszawa: Agencja Reklamowo-Usługowa „Pat”, 2001.
 • Woźny, Aleksander. Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939. Warszawa: Neriton, 2000.
 • Zacharski, Marian. Dama z pieskiem: Kulisy wywiadu II RP. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2013.
 • Zacharski, Marian. Kody wojny. Niemiecki wywiad elektroniczny w latach 1907–1945 a losy polskich, sowieckich, alianckich kodów i szyfrów. Kwilicz: Fundacja Olendrzy dla Polski, 2015.
 • Zacharski, Marian. Operacja Reichswehra: Kulisy wywiadu II RP. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2013.
 • Каряева, Т. Ф., М. В. Стеганцев i Л. В. Двойных, red. Центральный Государственный Архив Советской Армии. Путеводитель в двух томах. T. 1. Minneapolis: East View, 1991.
 • Козлов, В. П. i В. Н. Кузеленков, red. Указатель фондов инностранного происхождения и Главного Управления по Делам Военнопленных и Интернированных НКВД-МВД СССР Российского Государственного Военного Архива. Москва: Государственный Военный Архив, 2001.
 • Лопуховский, Лев i Борис Кавалерчук, Июнь 1941: Запрограмированное поражение. Москва: Яуза, Эксмо, 2010.
 • Смолински, Александр. „Образ Красной Армии и СССР в 1921–1939 гг. в документах II Отдела Генерального Штаба Войска Польского.” Клио, nr 3 (50) (2010).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1857038

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_1_275__0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.