Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 2 (276) | 239-269

Article title

Sytuacja militarna uczestników wojny wietnamskiej w świetle fragmentów materiału lektorskiego Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR pt. Uwagi o dynamice konfliktu wietnamskiego (czerwiec 1966)

Authors

Content

Title variants

EN
The military Situation of the Vietnam War Participants in Light of lecture Material produced by the Central Committee of the Polish United Workers’ Party’s Department of Propaganda and Agitation entitled Notes on the Dynamics of the Vietnam Conflict (June 1966)
RU
Военное положение участников вьетнамской войны в свете фрагментов лекций Отдела пропаганды и агитации ЦК Польской объединенной рабочей партии под названием Замечания к динамике вьетнамского конфликта (июнь 1966 г.)

Languages of publication

Abstracts

EN
The Vietnam War, also known as the Second Indochina War, was an event that significantly impacted the ongoing Cold War during the 1960s and 1970s. The conflict was also observed and analyzed in the Polish People’s Republic. Of course, the country’s military institutions paid the greatest attention to the US military presence in South Vietnam, but party elements also took an interest in the situation. In 1966, the Central Committee of the Polish United Workers’ Party (via the Department of Propaganda and Agitation) prepared and disseminated lecture material concerning the dynamics of the Vietnamese conflict through its provincial party structures. This text is a critical edition of a fragment of a document concerning the military aspects of the war that was taking place at that time. It is not only an attempt to present a Polish People's propaganda way of seeing the Vietnam War, but it also reveals the existence of communist manipulation and the process behind the creation of an ahistorical image of the Vietnamese struggle.
RU
Война во Вьетнаме, также известная как Вторая Индокитайская война, была событием, которое в значительной степени определило ситуацию холодной войны в 1960-х и 1970-х г. Этот вопрос также изучался и анализи ровался на Висле. Конечно, наибольший интерес к военному присутствию США в Южном Вьетнаме вызвали военные факторы Польской Народной Республики, но и партийные факторы также играли здесь свою роль. В 1966 г. отдел пропаганды и агитации ЦК Польской объединенной рабочей партии подготовил и разослал по воеводским структурам лекцию под названием „Замечания к динамике вьетнамского конфликта”. Этот текст представляет собой критическую редакцию фрагмента документа, касающегося милитарных аспектов длящейся в то время войны. Это попытка не только показать восприятие войны во Вьетнаме пропагандой Польской Народной Республики, но еще и раскрыть коммунистические манипуляции и процесс создания собственного – неисторического – образа вьетнамской борьбы.
PL
Wojna w Wietnamie, znana również jako II konflikt indochiński, była wydarzeniem, które w znaczący sposób determinowało sytuację zimnowojenną w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Kwestia ta była również obserwowana i analizowana nad Wisłą. Oczywiście największą uwagę obecność militarna armii Stanów Zjednoczonych w Południowym Wietnamie budziła w czynnikach wojskowych PRL, niemniej jednak również była to problematyka znajdująca się w zasięgu zainteresowania czynników partyjnych. W 1966 r. Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR przygotował i rozesłał po strukturach wojewódzkich partii wykład lektorski pt. Uwagi o dynamice konfliktu wietnamskiego. Niniejszy tekst jest krytyczną edycją fragmentu dokumentu dotyczącą aspektów militarnych toczącej się wówczas wojny. Stanowi próbę ukazania nie tylko sposobu postrzegania wojny wietnamskiej przez propagandę PRL, ale także odsłania komunistyczną manipulację i proces tworzenia własnego – ahistorycznego obrazu wietnamskich zmagań.

Year

Volume

Issue

Pages

239-269

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wydział Humanistyczny

References

 • Allen, John K. Jr., John Carver i Tom Elmore. Red. Estimative Products on Vietnam 1948–1975. Pittsburgh: Government Printing Office, 2005.
 • „DCAS Vietnam Conflict Extract file record counts by Incident or Death Date (year).” Dostęp styczeń 31, 2020, https://www.archives.gov/research/military/vietnamwar/casualty-statistics#date.
 • „FM 3–18. Special Forces Operations, Headquarters Department of the Army.” Washington D.C.: Create Space Independent Publishing Platform, 2014.
 • Grant Sharp, Ulysses. S. Report on the war in Vietnam, as of 30 June 1968. Section I: Report on air and naval campaigns against North Vietnam and Pacific Command-wide support of the war, June 1964 – July 1968. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1969.
 • Gravel, Mike, red. The Pentagon Papers. Gravel Edition. T. 1–4. Boston: Beacon Pess, 1972. Dostęp luty 21, 2020. https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/doc1.htm.
 • Office of the Historian. „Telegram from the Department State to the Embassy in Vietnam, Washington, December 14, 1961.” Dostęp styczeń 27, 2020. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v01.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.A.4. Evolution of the War: U.S. Training of the Vietnamese National Army 1954–1959. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-A-4.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.B.2. Evolution of the War. Counterinsurgency: The strategic Hamlet Program 1961–1963. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-2.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. B.IV.4. Evolution of the War. Counterinsurgency: Phased withdrawal of U.S. Forces 1962–1964. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-4.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.B.5. Evolution of the War. Counterinsurgency. The Kennedy Commitments 1961–1963: The Overthrow of Ngo Dinh Diem. May–November, 1963.
 • Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/ research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV.-B-5.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.C.2.c. Evolution of the War. Direct Action. The Johnson Commitments 1964–1968. Military pressures against North Vietnam, November–December 1964, part III: Military pressures against North Vietnam: November 1964 – January 1965. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-C-2c.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.C.7. Evolution of the War: The air war in North Vietnam 1965–1968l, volume 1. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-C-7.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. IV.C.9 b. Evolution of the War, US/GVN relations 1963–1967. Part II: July 1965 – December 1967. Dostęp styczeń 26, 2020, https://naramedia001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/PentagonPapers-Part-IV-C-9-b.pdf.
 • Pentagon Papers. Cz. V.B.4. The Kennedy Administration. Book 2. Dostęp styczeń 26, 2020, https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-V-B-4.pdf.
 • „Summary of Vietnam Casualty Statistics.” Dostęp marzec 17, 2020. https://www.ktroop.com/HonorRoll/casualty.pdf.
 • The Text of the Contoversial Republican White Paper. The war in Vietnam. Prepared by the Staff of the Senate Republican Policy Committee. Washington D.C.: Public Affairs Press, 1967.
 • The war in Vietnam. Prepared by the Staff of the Senate Republican Policy Committee. Washington D.C.: The Glad Day, 1967.
 • Westmoreland, William C. Report on the war in Vietnam (as of 30 June 1968). Section II: report on operations in South Vietnam. January 1964 – June 1968. Washington D.C.: United States Government Printing Office, 1969. Adamczyk, Marcin i Szuflet Oskar. Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku. Poznań: Wydawnictwo Wierzejewski, 2017.
 • Ahern, Thomas L. Jr. CIA and the Generals cover Support to military Government in South Vietnam. B.m.w.: Center for the Study of Intelligence, [1998].
 • Ahern, Thomas L. Jr. CIA and Rural Pacification in South Vietnam. B.m.w.: Center for the Study of Intelligence, [2001]. Anderson, David L. The Columbia Guide to the Vietnam War. New York: Columbia University Press, 2002.
 • Benken, Przemysław. Ap Bac 1963 – Binh Gia 1964. Dwie bitwy, które zmieniły bieg wojny w Wietnamie. Zabrze – Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2018.
 • Clark, Jeffrey J. Advice and Support: The Final Years 1965–1973. Washington: Center of Military History United States Army, 1988.
 • Correl, James T. The Air Force in the Vietnam War. Arlington: Aerospace Education Foundation, 2004.
 • Cosmas, Graham A. History of the Joint Chiefs of Staff. The Joint Chiefs of Staff and the War in Vietnam, 1960–1968. Part II. Washington D.C.: Office of Joint History, Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2012.
 • Dudman, Richard. „Military Policy in Vietnam.” Current History 50, nr 294 (1966): 91–97.
 • Fulbright, J. William. The Arrogance of Power. New York: Random House Publishing Group, 1967.
 • Gruszka, Katarzyna. „Rolling Thunder – pierwsza amerykańska ofensywa powietrzna w Wietnamie.” W Studia nad wojnami w Indochinach. T. 1. Red. Przemysław Benken, 122–135. Oświęcim: Napoleon V, 2013.
 • Jian, Chen. „China’s Involvement in the Vietnam War, 1964–69.” The China Quarterly, nr 142 (1995): 356–387.
 • Kolko, Gabriel. Anatomy of a War. Vietnam, the United States and the Modern Historical Experience. New York: Pantheon, 1986.
 • Laurie, Clayton D. i Vaart Andres, Studies in Intelligence. Journal of the American Intelligence Professional: CIA and the Wars in Southeast Asia 1947–1975, (sierpień 2016).
 • Lewy, Guenter. America in Vietnam. Oxford – New York: Oxford University Press, 1978.
 • Maj, Ewa. „Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt wietnamski w świetle polskiej propagandy prasowej (1964–1968).” W Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2014. Referaty. Red. Marek Hańderek i Łukasz Kamiński, 108–118. Warszawa: Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, 2015.
 • Nadolski, Łukasz M. Walki powietrzne nad Wietnamem Północnym w latach 1965–1968 na tle operacji Rolling Thunder. T. 1. Lata 1965–1967. Toruń: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
 • Nadolski, Łukasz M. Walki powietrzne nad Wietnamem Północnym w latach 1965–1968 na tle operacji Rolling Thunder. T. 2. Lata 1967–1968. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych, 2018.
 • Ostaszewski, Piotr. Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975. Warszawa: „DiG”, 2000.
 • Pawłuszko, Tomasz, „Teoria bezpieczeństwa a teoria pokoju.” W Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska–Europa–Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej. Red. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan i Marcin Kaczmarski, 59–72. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 • Pimlott, John. Wojna w Wietnamie. Tłum. Małgorzata Malczyk. Warszawa: „Morex”, 1993.
 • Polmar, Norman i Edward J. Marolda. The U.S. Navy and the Vietnam War. Naval Air War. The Rolling Thunder Campaign. Washington D.C.: Naval History & Heritage Command, Naval Historical Foundation, 2015.
 • Prados, John. „American Strategy in the Vietnam war.” W The Columbia History of the Vietnam War. Red. David L. Anderson, 247–261. New York: Columbia University Press, 2001.
 • Sacewicz, Karol. „Zanim była Ofensywa Tet. Sytuacja operacyjna wojsk amerykańskich i sojuszniczych w Wietnamie Południowym w 1967 r. i jej wpływ na walki w dolinie Dak To w świetle materiałów Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Krytyka źródła.” Pamięć i Sprawiedliwość, nr 35 (2019): 366–409.
 • Schandler, Hebert Y. America in Vietnam: The War That Couldn't Be Won. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
 • Schulismon, Jack. History of the Joint Chiefs of Staff. The Joint Chiefs of Staff and the War in Vietnam 1960–1968. Part 1. Washington D.C.: Office of Joint History, Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, 2011.
 • Stech, Bogdan. Wojna powietrzna nad Wietnamem. Warszawa: „Lampart”, 1995.
 • Taylor, Leonard B. Vietnam studies: Financial Management of the Vietnam Conflict 1962–1972. Washington D.C.: Departament od the Army, 1974.
 • Thayer, Thomas C. War without Fronts. The American Experience in Vietnam. Annapolis: Naval Institute Press, 2016.
 • Tym, Juliusz S. „Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.” Studia Martima 29, (2016): 236–246.
 • Westmoreland, William C. A Soldier Reports. New York: Doubleday, 1976.
 • Wirtz, James J. The Tet Offensive. Intelligence Failure in War. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
 • Xiaobing, Li. A History of the Modern Chinese Army. Lexington, Ky: The University Press of Kentucky, 2007.
 • „Danger of Geeral War in South-East Asia,” The Times, luty 5, 1966.
 • „Clouds Curtail Bombing.” The New York Times, marzec 7, 1966.
 • „Les manifestations redoublent de violence à Saigon Le «directoire» militaire confère avec le général Westmoreland LES ÉTATS-UNIS FACE AU VIETNAM I. – Le poids de la guerre.” Le Monde, kwiecień 9, 1966.
 • „No Truce – Bigger War.” US News and World Report, luty 7, 1966.
 • „Text of Mansfield Panel’s Conclusions.” The New York Times, styczeń 8, 1966.
 • „The untold story of Vietnam war.” US News and World Report, styczeń 24, 1966.
 • „The War in Vietnam. The Bombers Go North.” Newsweek, luty 14, 1966.
 • „U.S. War Construction in Southeast Asia to Hit Peak in Summer.” The New York Times, kwiecień 10, 1966.
 • „US bombs North Vietnam again. 4 attacks and 37-day peace pause.” The Age, luty 1, 1966 (Melbourne).
 • „Washington: The Lull in Saigon; The New Candor The Planning Committees More Formal Meetings Hopes and Fears.” The New York Times, kwiecień 15, 1966.
 • „Washington: The President Decides.” The New York Times, luty 2, 1966.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1856548

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_2_276__0008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.