Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 4 (278) | 17-51

Article title

Rosyjska Armia Czynna feldmarszałka Iwana Dybicza w wojnie z Polską (luty–czerwiec 1831 r.). Struktura i liczebność

Content

Title variants

EN
The Strength and Structure of the Russian Active Army commanded by Field Marshal Hans von Diebitsch in the War with Poland (February–June 1831)
RU
Действующая русская армия фельдмаршала Ивана Дибича в войне с Польшей (февраль–июнь 1831 г.). Структура и численность

Languages of publication

Abstracts

EN
The article discusses selected issues related to the Active Army, which was the main Russian force in the war with Poland in 1831. It was created from the troops that Tsar Nicholas I originally intended to send to the Rhine on an intervention mission, the aim of which was to prevent the spread of liberal revolutionary ideas in Europe after the revolutions in France and Belgium. Based on the archival materials preserved in Poland, the strength and structure of this army are presented for the period from December 1830 to mid-June 1831, i.e. when it was commanded by Field Marshal Hans von Diebitsch. The problem of replenishing the losses suffered by the Russian army in the Turkish war (1828–1829) and during the cholera epidemic in Russia are also discussed. Additionally, the structure of the army and the main types of troops (infantry, cavalry and artillery) it comprised of, as well as the specific features of the Russian army in this field, are identified. Finally, the main reasons for Russia’s successes in the wars of 1828–1829 and 1831 are presented.
RU
В статье обсуждаются отдельные вопросы, связанные с действующей армией, которая была главной российской силой в войне с Польшей в 1831 г. Она была создана на основе войск, которые царь Николай I первоначально намеревался отправить на Рейн в ходе интервенции, чтобы предотвратить распространение либеральных революционных идей в Европе после революций во Франции и Бельгии. По архивным материалам, сохранившимся в Польше, восстановлена численность действующей армии и ее структура – за период с декабря 1830 г. до середины июня 1831 г., то есть за то время, когда ею командовал фельдмаршал Иван Дибич. Также в статье поднимается вопрос восполнения потерь, понесенных русской армией в турецкой войне (1828–1829) в условиях длящейся войны с Польшей и эпидемии холеры в России. Кроме того, в тексте статьи также представлен состав армии и основные роды войск (пехота, кавалерия, артиллерия), указаны особенности российской армии в этих областях и, наконец, представлены основные источники успехов России в войнах 1828–1829, 1831 гг.
PL
Artykuł omawia wybrane zagadnienia związane z Armią Czynną stanowiącą główną siłę rosyjską w wojnie z Polską w 1831 r. Powstała ona na bazie wojsk, które car Mikołaj I pierwotnie zamierzał skierować nad Ren w misji interwencyjnej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się liberalnych idei rewolucyjnych w Europie po rewolucjach we Francji i Belgii. W oparciu o zachowane w Polsce materiały archiwalne przedstawiono liczebność Armii Czynnej i jej strukturę w okresie od grudnia 1830 r. do połowy czerwca 1831 r. tj. z tego, gdy dowodził nią feldmarszałek Iwan Dybicz. Omówiono problem uzupełniania strat poniesionych przez armię rosyjską w wojnie tureckiej (lata 1828–1829) w warunkach prowadzonej wojny z Polską i grasującej w Rosji epidemii cholery. Ukazano strukturę armii i głównych rodzajów wojsk (piechoty, kawalerii i artylerii). Wskazano na specyficzne cechy armii rosyjskiej na tym polu. Na koniec przedstawiono główne źródła sukcesów Rosjan w wojnach 1828–1829 i 1831.

Year

Volume

Issue

Pages

17-51

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Дибич, Иван. „Секретныя донесения о походе в Польше 1831 г.” W Отзывы и мнения военно-начальников о польской войне 1831 г., 139–283. Санкт-Петербург: Издатель В. Квитницкий, Тип. Э. Веймара, 1867.
 • Kocój, Henryk. Powstanie listopadowe w relacjach dyplomatów pruskich, saskich i rosyjskich. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 • Kocój, Henryk. Powstanie listopadowe w relacjach posła pruskiego Fryderyka Schölera. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 • Николай Павлович, „Письма графу П. А. Толстому 1828–1831 гг.” Русская Старина 31, ks. 8 (1881): 547–663.
 • [Sacken, Dmitrij]. Дейтствия Отдельнаго отряда генерал-маиора, потом генераль лейтенанта барона Остен Сакена в войнну 1831 года. Санкт-Петербург: Тип. Гогенфельдена и К°, 1865.
 • Сборник Императорского Русского исторического общества, t. 122, Жизнеописание, всеподданейшие доклады и переписка князя Александра Ивановича Чернышева. Санкт-Петербург: b.w., 1905.
 • „Война с польскими мятежниками 1831 года в переписке императора Николая I-го с графом Дибичем Забалканским.” Русская Старина 43, ks. 8 (1884): 331–340; 46, ks. 5 (1885): 281–308.
 • А. М-в. „Отрывки из походных записок о войне в Польше в 1831 году.” Военный Сборник 12, ks. 3 (1860): 3–120.
 • Chłapowski, Dezydery. Pamiętniki. T. 2, Wojna 1830–31. Poznań: Nakł. synów, 1899.
 • Эйлер, Александр. „Записки А. А. Эйлера.” Русский Aрхив 18, ks. 2, z. 4 (1880): 333–399.
 • Hansen, H., von. Zwei Kriegsjahre. Erinnerungen eines alten Soldaten an den Feldzug der Russen gegen die Türken 1828 und der polnischen Aufstand 1831. Berlin: Mittler und Sohn, 1881.
 • Неелов, Николай. Воспоминания о Польской войне 1831 года. Санкт-Петербург: Тип. В.А. Полетики, 1878.
 • Prądzyński, Ignacy. Pamiętniki. Oprac. Bronisław Gembarzewski. T. 1–4. Kraków: Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, 1909.
 • Stille, Sven J. Podróż do Polski. Tłum. Janina Hera. Warszawa: „Pax”, 1985.
 • Альбовский, Евгений. История Харьковского полка. Минск: Тип. Губернского Правления, 1897.
 • Андриайнен, Станислав. Российская императорская гвардия в конце XVII – первой половине XIX в. Основные вехи истории. Санкт-Петербург: Изд. СПбГЭУ, 2020.
 • Бескровный, Любомир. Русская армия и флот в XIX в. Москва: Наука, 1973.
 • Бескровный, Любомир. Русское военное искусство XIX века. Москва: Наука, 1974.
 • Bloch, Jan. Finanse Rosji w XIX wieku na tle ogólnych dziejów państwa: część historyczna. T. 1, Od 1801 do 1853 z zarysem epok dawniejszych. Warszawa: Czcionkami M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1884.
 • Chojnacki, Mieczysław. „Wojsko polskie w 1823 roku i manewry pod Brześciem.” Studia i Materiały do Historii Wojskowości 17, cz. 1 (1971): 171–200.
 • Цехановский, Владислав. История 18 Драгунского Клястицкого его королевского высочества великого герцога Гессенского (б. Гродненский гусарский, с 1824 по 1882 г. Клястицкий гусарский) полка. 1651/1806–1886. Варшава: Тип. бр. Ежинских, 1886.
 • Чернышев, Александр. Историческое обозрение военно-сухопутного управления 1825–1850. Санкт-Петербург: Военная Тип., 1850.
 • Главный штаб. Исторический очерк. Образование (обучение) войск. Cz. 1, ks. 2, roz. 3. Столетiе военнаго министерства 1802–1902. T. 4, cz. 5. (Санкт-Петербург: Тип. М.О. Вольф, 1903).
 • Главный штаб. Исторический очерк. Образование (обучение) войск. Cz. 1, ks. 2, roz. 3, Уставы и наставления. Столетiе военнаго министерства 1802–1902. T. 4, cz. 6. Санкт-Петербург: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1914.
 • Главный штаб. Исторический очерк. Cz. 2, ks. 1, roz. 2, Комплектование войск в царствование Императора Николая I. Столетiе военнаго министерства 1802–1902. T. 4, cz. 10. Санкт-Петербург: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1908.
 • Годунов, Владимир i Анатолий Королёв. История 3-го Уланского Смоленского Императора Александра III полка: 1708–1908. Либава: Типо-лит. „Либавский вестник”, 1908.
 • Голодолинский, Петр. История 3-го Драгунского Сумского его королевского высочества наследного принца Датского полка. Москва: Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1902.
 • Гончарова, Татьяна. „Француский взгляд из Санкт-Петербурга на Варшавское восстание и руско-полскую войну 1830–1831 гг.” Труды кафедры истории Нового и Новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета 1, nr 1 (2007): 40–55.
 • Исторический очерк развития и деятельности военно-медицинского ведомства в царствование Императора Николая I. Столетiе военнаго министерства 1802–1902. T. 8, cz. 2. Санкт-Петербург: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1908.
 • Иванов, Пётр. Обзорение состава и устройсва регулярной руской кавалерии от Петра Великого и до наших дней. Санкт-Петербург: Тип. Н. Тиблена и К°, 1864.
 • Ячменихин, Костянтин. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. Чернигов: „Сіверянська думка”, 2006.
 • Jalonen, Jussi. On Behalf of the Emperor, On Behalf of the Fatherland. Finnish Officers and Soldiers of the Russian Imperial Life-Guard on the Battlefields of Poland 1831. Leiden–Boston: Brill, 2015.
 • Епанчи́н, Николай. Очеркъ похода 1829 г. въ Европейской Турцiи. Cz. 1. СанктПетербург: Тип. Главного Управления Уделов, 1905.
 • Керсновский, Антон. История Русской армии. T. 2, От взятия Парижа до покорения Средней Азии 1814-1881 гг. Москва: Голос, 1993.
 • Kukiel, Marian. „Powstanie listopadowe przed sądem historii.” Przegląd Współczesny 35, (1930): 321–337.
 • Ляхов, Вениамин. Русская армия и флот в войне с Оттоманской Турцией в 1828–1829 годах. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1972.
 • Лукьянович, Николай. Описания турецкой войны 1828 и 1829 годов. Cz. 1–4. Санкт-петербург: В Тип. Эдуарда Праца, 1844–1847.
 • Мержеиовский, Эдуард. История 13-го пехотного Белозерского генерал-фельдмаршала графа Ласси полка (1708–1893 г.). Варшава: Варш. тип. и лит., 1894.
 • „Между двумя войнами. Эпизод из царствования императора Николая I.” Русская Старина 31, ks. 7 (1881): 371–400.
 • Окончание исторического очерка развития деятельности военно-медицинского ведомства в царствование Императора Николая I, Приложения. Столетiе военнаго министерства 1802–1902. T. 8, cz. 3. Санкт-Петербург: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1909.
 • Окунев, Николай. История второй половины Польской войны 1831 г. Санкт-Петербург: Тип. Экспедиции заготовления гос. Бумаг, 1835.
 • Орлов, Александр. „Английские ружъя против польской революции. Исторя последней в XIX веке поставки английского оружия в Россию.” Вестник военно–исторических исследований 6, (2015): 90–104.
 • Павлюк, Косьмич. История 51-го пехотного литовскаго Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка 1809–1909. T. 2. Одесса: Типо-лит. Штаба Одес. воен. окр., 1909.
 • Puzyrewski, Aleksandr. Wojna polsko-ruska 1831. Warszawa: M. Orgelbrand, 1899.
 • Пузыревский, Александр. Польско-русская война 1831 г. T. 1–2. Санкт-Петербург: Воен. тип. 1890.
 • Расписание всех казачьих войск, 25 декабря 1831 г. Санкт-Петербург: Воен. тип., 1831.
 • Смит, Федор. История Польского Восстания и Войны 1830 и 1831 годов. T. 1–3. Санкт-петербург: Тип. В. Спиридонова и К°, 1863–1864.
 • Sokolnicki, Michał. Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1919.
 • Strzeżek, Tomasz. „Armia polska w latach 1815–1830. Teoria i praktyka funkcjonowania w systemie konstytucyjnym Królestwa Polskiego.” Echa Przeszłości 14, (2013): 67–91.
 • Strzeżek, Tomasz. Bitwy pod Wronowem i Kazimierzem Dolnym 17–18 kwietnia 1831 roku. Preludium fiaska wyprawy wołyńskiej w powstaniu listopadowym. Oświęcim: Napoleon V, 2017.
 • Strzeżek, Tomasz. „Między wojną a pokojem. Wybrane zagadnienia z dziejów kawalerii rosyjskiej w latach 1815–1830.” Echa Przeszłości 5, (2004): 51–93.
 • Strzeżek, Tomasz. Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania listopadowego. Oświęcim: Napoleon V, 2011.
 • Шустов, В. Н. История 25-го драгунского Казанского полка 1701–1901. Киев: Тип. Штаба Киевского Военного Округа, 1901.
 • Tokarz, Wacław. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Warszawa: Volumen, 1993.
 • Ульянов, Илья. Регулярная пехота 1801–1855: Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. Москва: ACT, 1996.
 • Военно-Статистический Сборник, Выпуск IV. Санкт-Петербург: Военная Типография Главного Штаба, 1871.
 • Затлер, Фёдор. О госпиталях в военное время. Санкт-Петербург: Тип. т-ва „Обществ. Польза”, 1861.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1925484

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_4_278__0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.