Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXII (LXXIII) | 4 (278) | 111-133

Article title

Remembering the Finnish Sharp-Shooter Battalion’s Involvement in the 1831 Polish-Russian War. The controversial Legacy of Finland’s first military Campaign in the Service of Russia

Authors

Content

Title variants

PL
Wspomnienie o udziale fińskiego batalionu strzelców wyborowych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku. Kontrowersyjna spuścizna pierwszej kampanii wojskowej Finlandii w służbie Rosji
RU
Вспоминая участие финского стрелкового батальона в польско-русской войне 1831 года. Спорное наследие первой военной кампании Финляндии на службе России

Languages of publication

Abstracts

PL
Wielkie Księstwo Finlandii, stanowiące autonomiczne pogranicze Imperium Rosyjskiego, zaangażowało się w stłumienie polskiego powstania listopadowego w 1831 r. Fińscy biurokraci, świadomi słabej pozycji Wielkiego Księstwa, zaaprobowali twarde środki zastosowane wobec Polski. 3 Strzelecki Fiński Batalion Gwardii Cesarskiej został zmobilizowany i wyróżnił się w trakcie działań w Polsce. Jego służba została okrzyknięta przez elity Wielkiego Księstwa przykładem patriotyzmu państwowego, w którym nie było sprzeczności między lojalnością wobec fińskiej ojczyzny a lojalnością wobec Imperium Rosyjskiego. Wojna ta pozostawiła po sobie skomplikowaną spuściznę. Wraz z liberalizacją polityki w Imperium Rosyjskim i postępującą za tym liberalizacją społeczeństwa w XIX w. idea, że Wielkie Księstwo zachowało swoją autonomię poprzez udział w tłumieniu powstania polskiego, nie była rzeczą łatwą do pamiętania. Sympatie do Polski wśród inteligencji fińskiej były widoczne już w 1831 r., a w latach sześćdziesiątych XIX w. rewidowano poglądy dotyczące wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. Gdy stosunki między Finlandią a Rosją pogorszyły się w wyniku imperialnej reakcji przeciwko fińskiej autonomii z 1899 r., pamięć o wojnie w Polsce została zatarta. Na początku XX w. wszystkie cechy, które uformowały stary porządek, zanikły; panowanie arystokratów, lojalność wobec Cesarstwa, a w konsekwencji także została zatarta pamięć o wojnie w Polsce. Wraz z modernizacją społeczeństwa i nowymi ideałami narodowymi tę ofiarę dla narodu najlepiej było pozostawić w większości zapomnianą.
RU
Великое княжество Финляндское, будучи автономной пограничной территорией Российской империи, приняло участие в подавлении польского Ноябрьского восстания в 1831 году. Финские бюрократы, осознавая слабую позицию Великого княжества, одобрили жесткие меры против Польши. Был мобилизован 3-й стрелковый батальон финской имперской гвардии, который отличился во время своих операций в Польше. Его служба была воспринята элитой Великого княжества как образец государственного патриотизма, в котором нет противоречия между лояльностью в отношении как к финской родине, так и к Российской Империи. Война оставила после себя сложное наследие. Вместе с либерализацией политики в Российской Империи и последующей либерализацией общества в XIX веке идею о том, что Великое княжество сохранило свою автономию, участвуя в подавлении польского восстания, было идеей, которую было не так уж и легко помнить. Симпатия финской интеллигенции к Польше была заметна уже в 1831 году, а в 1860-х годах взгляды на польско-русскую войну 1831 года были пересмотрены. Когда отношения между Финляндией и Россией ухудшились в результате реакции Империи на финскую автономию в 1899 г., память о войне в Польше была утрачена. В начале ХХ века все черты, которые формировали старый порядок, исчезли; правление аристократов, верность Империи и, как следствие, утраченная память о войне в Польше. С модернизацией общества и появлением новых национальных идеалов об этой жертве для народа лучше всего было забыть.
EN
As an autonomous borderland of the Russian Empire, the Grand-Duchy of Finland engaged in the suppression of the Polish November Uprising in 1831. Conscious of the vulnerable position of the Grand-Duchy, Finnish bureaucrats approved of the tough measures taken by Russia towards Poland. The Finnish Sharp-Shooter Battalion of the Imperial Guard was mobilized, and served with distinction in Poland. Their service was hailed by the elites of the Grand-Duchy as an example of militarized state-patriotism, in which there was no contradiction between loyalty to the Finnish Fatherland and loyalty to the Russian Empire. The war left behind a complicated legacy. With the liberalization of politics and society during the 19th century, the idea that the Grand-Duchy had preserved its autonomy by participating in the suppression of the Polish uprising was not an easy thing to remember. Sympathy for Poland was already visible among the Finnish intelligentsia in 1831, and by the 1860s a re-assessment of the Polish-Russian war was underway. Subsequently, when relations between Finland and Russia soured as a result of the latter’s reaction to Finnish autonomy in 1899, recollections of the war in Poland were signed into oblivion. By the early 20th century, features which had formed the old Finnish order such as aristocratic rule and loyalty to the Russian Empire had been replaced by an independent modernized society with new national ideals, and its involvement in the Polish-Russian war was considered to be best left forgotten.

Year

Volume

Issue

Pages

111-133

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

References

 • Kirri, Arto, ed. Robert Wilhelm Lagerborgs brev till Anders Edvard Ramsay och Johan Albrecht Ehrenstrom. Historiska och litteraturhistoriska studier 76. Helsingfors: Svenska Litteratursallskapet i Finland, 2001.
 • Kansalliskirjasto (National Library of Finland), Suomen eduskunta (Finnish parliament), poytakirjat [memoranda], valtiopaivat (convention of the legislature on the year]) 1917. Acessed October 10, 2021.https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/1357352?page=805&ocr=true.
 • Åbo Underrättelser, 1863
 • Helsingfors Dagblad, 1863
 • Helsingfors Morgonblad, 1832
 • Helsingfors Tidningar, 1863
 • Helsingin Sanomat, 1936
 • Hufvudstadsbladet, 1867, 1927
 • Lukemisia Suomen sotamiehille, 1888, 1895
 • Österbottniska Posten, 1942
 • Östra Finland, 1877
 • Ahrenberg, Johan Jacob. Människor som jag känt; personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar: fjärde delen. Helsingfors: Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, 1909.
 • Chłapowski, Dezydery. Lettre sur les événements militaires en Pologne et en Lithuanie; Seconde Édition. Berlin: Martin Schlesinger, Libraire et Editeur de Musique, 1832.
 • Chłapowski, Dezydery. Pamiętniki. Part 2, Wojna roku 1830–1831. Poznań: Nakładem synów, 1899.
 • Jabłonowski, Stanisław. Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi królewsko-polskiej. Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., Biblioteczka Legionisty. Vol. 6. Kraków: Drukarnia Ludowa, 1916.
 • Kruszewski, Ignacy. Pamiętniki z roku 1830–1831. Kraków: Drukarnia Aleksandra Słomskiego, 1890.
 • Schauman, August. Från sex årtionden i Finland; Levnadsminnen, Förra delen. Helsingfors: Holger Schildts Förlagsaktiebolag, 1922. New illustrated edition, first edition in 1892.
 • Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari. Puolan kapinat vuosina 1831 ja 1863. Porvoo: Werner Söderström, 1903.
 • Ahrenberg, Johan Jacob. Samlade Berättelser; Anor och Ungdom, två berättelser. Helsingfors: Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, 1922.
 • Cygnaeus, Fredrik. “Fragmenter ur Kosciuszko; Hjeltedikter i Romancer.” In Samlade Arbeten 7: Lyriska Dikter. Helsingfors: Hufvudstadsbladets Tryckeri, 1884.
 • Bonsdorff, Mikko and Kati Winterhalter. Kaartin kasarmi. Suomalaisen pataljoonan upseerirakennus. Helsinki: Arkkitehtitoimisto Okulus, 2007.
 • Branch, Michael, Janet M. Hartley and Antoni Mączak, ed. Finland and Poland in the Russian Empire: A Comparative Study. London: School of Slavonic and East European Studies, 1995.
 • Ekman, Torsten. Suomen kaarti 1812–1905. Helsinki: Schildts, 2006.
 • Engman, Max. “Landsmännens dubbla lojaliteter.” Finsk Tidskrift, No. 7/8 (2002): 377–378.
 • Engman, Max. Pitkät jäähyväiset; Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. Juva: WSOY, 2009.
 • Fellenius, K. G. Några svensk-polska minnen. Stockholm: Seelig & Co., 1939.
 • Haltsonen, Sulo. “Tadeusz Kościuszko Suomessa 1796–1797.” Historiallinen Aikakauskirja, No. 4 (1937): 287–293.
 • Ilchuk, Yulia. Nikolai Gogol: Performing Hybrid Identity. Toronto: University of Toronto Press, 2021.
 • Jalonen, Jussi. On Behalf of the Emperor, On Behalf of the Fatherland. Finnish Officers and Soldiers of the Russian Imperial Life-Guard on the Battlefields of Poland, 1831. Leiden–Boston: Brill, 2015.
 • Jalonen, Jussi. Vapaaehtoiset – Viisi tarinaa vieraisiin sotiin osallistuneista suomalaisista. Somero: Amanita, 2015.
 • Knapas, Rainer. “Det akademiska ögonblicket: Aura besöker Helsingfors 1832.” In Res Publica Litteraria: Scripta ad historiam antiquiorem Universitatis Helsingiensis pertinentia. Ed. Eskö Häkli and Kristina Ranki, 57–66. Publications of the Helsinki University Library 71. Helsinki: Bibliotheca Universitatis Helsingiensis 2001.
 • Klinge, Matti. Keisarin Suomi. Espoo: Schildts Förlags AB, 1997.
 • Klinge, Matti. Poliittinen Runeberg. Helsinki: WSOY, 2004.
 • Krusius-Ahrenberg, Lolo. Finland och den svensk-ryska allianspolitiken intill 1830/31 års polska revolution: en studie i opinionsbildningens historia. Särtryck ur Svenska Litteratursällskapets historiska och litteraturhistoriska studier 21–22. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, 1946.
 • Lahtinen, Mikko. “Fredrik Cygnaeus, aristokraatti – demokraatti,” Niin & Näin 15, No. 3 (2008): 91–97. Accessed October 10, 2021. https://netn.fi/lehti/niin-nain-308/Cygnaeus.
 • Laitila, Teuvo. The Finnish Guard in the Balkans; Heroism, Imperial Loyalty and Finnishness in the Russo-Turkish War of 1877–1878 as recollected in the Memoirs of Finnish Guardsmen. Humaniora 324. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2003.
 • Lappalainen, Niilo. “Suomalaiset soturit vierailla taistelukentillä.” Kylkirauta, No. 2 (1966): 15–25.
 • Luntinen, Pertti. The Imperial Russian Army and Navy in Finland 1808–1917. Studia Historica 56. Helsinki: Societas Historica Finlandiae, 1997.
 • Manninen, Ohto, “Vapauden marttyyri? Isaac Svahnin surullinen elämä.” Genos, No. 48 (1977): 65–87.
 • Paasivirta, Juhani. Suomi ja Eurooppa; Autonomiakausi ja kansainväliset kriisit 1808– 1914. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978.
 • Pohjolan-Pirhonen, Helge. Kansakunnan historia III: Kansakunta löytää itsensä, 1808–1855. Porvoo–Helsinki–Juva: WSOY, 1973.
 • Rath, Andrew. The Crimean War in Imperial Context, 1854–1856. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
 • Savolainen, Raimo. Sivistyksen voimalla – J. V. Snellmanin elämä. Helsinki: Edita, 2006.
 • Sulkunen, Irma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 952. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004.
 • Syrjö, Veli-Matti. “Haminan kadetit maailmalla.” In Keisarillinen Suomen kadettikoulu 1812–1903: Haminan kadetit koulussa ja maailmalla. Ed. J. E. O. Screen & Veli-Matti Syrjö, 203–346. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2003.
 • Voionmaa, Väinö. Sosialidemokratian vuosisata, osa II. Porvoo: Werner Söderström, 1909.
 • Vuorinen, Marja. Kuviteltu aatelismies. Aateluus viholliskuvana ja itseymmärryksenä 1800-luvun Suomessa. Bibliotheca Historica 128. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010.
 • Kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän sotavoimissa 1809–1917 (The National Biography of Finland, Finnish Literature Society: Finnish Generals and Admirals in the Armed Forces of Russia from 1809 to 1917). Accessed October 10, 2021. https://kansallisbiografia.fi/kenraalit.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1925430

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32089_WBH_PHW_2021_4_278__0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.