Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 54 | 1 | 69-80

Article title

Due diligence – kluczowy etap w procesach fuzji i przejęć

Authors

Content

Title variants

EN
Due diligence – key step in merger and acquisition processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest krytycznadyskusja o istniejących definicjach procesu due diligence oraz wskazanie różnic pomiędzy nimi na tle aktualnych praktyk rynkowych. Na podstawie dostępnych publikacji oraz doświadczeniach autora z praktyki, przeprowadzono analizę metod używanych w realizacji tychże procesów. Wskazano, że dotychczasowy zakres stosowania procesów due dilligence należy poszerzyć o coraz bardziej popularne w działalności przedsiębiorstw procesy outsourcingowe, które również wymagają dokładnej analizy przejmowanego obszaru biznesowego (w przypadku tzw. BPO – Business Process Outsourcing). Niniejsza publikacja powstała na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych przez autora w pracy przy realizacji projektów fuzji i przejęć. W drugiej części zostały zaprezentowane sugestie autora związane z prowadzeniem projektów due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem struktury organizacyjnej, analizy ryzyka i raportu podsumowującego badanie. W opinii autora, ich wdrożenie ma szansę przełożyć się na poprawienie współczynnika udanych fuzji i przejęć.
EN
The aim of the article is to critically discuss the existing definitions of the due diligence process and to indicate the differences between them considering the current market practices. Based on available publications and the author’s practical experience, the methods used during these processes have been analysed. It is shown that the existing scope of application of due diligence processes should be extended to include outsourcing processes, becoming increasingly popular in the business operation, which also require a thorough analysis of the acquired business area (in the case of the so-called BPO – business process outsourcing). This publication is based on many years of experience gained by the author while working on the implementation of projects leading to mergers and acquisitions. The second part presents the author’s suggestions related to conducting due diligence projects, with particular emphasis on the organizational structure, risk analysis and report summarizing this study. The author is of the opinion that their implementation can improve the rate of successful mergers and acquisitions.

Year

Volume

54

Issue

1

Pages

69-80

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_54_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.