Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 57 | 4 | 5-14

Article title

Economic sanctions in contemporary international relations: new forms of implementation

Content

Title variants

PL
Sankcje gospodarcze we współczesnych relacjach międzynarodowych: nowe formy wdrażania

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the application of economic sanctions in the context of current international economic relations which are evolving along with the development of new relations between states, their integration groups, and international economic and financial organisations. The current phase of globalization is unable to meet earlier expectations, as there are more and more disputes arising from conflicts of national interests, and in some cases, as a response to the above, sanctions are being applied. Most of the research in this area focuses on the legal basis for economic sanctions, while their economic features resulting from the peculiarities of the development of international economic relations are not given sufficient attention. This article addresses the problem of defining sanctions clearly, taking into account their specificity, legal status, the legality of application, and the effectiveness of regulations. Justification and unification of the economic definition of the category of “sanctions” may be a premise for preventing their abuse by individual states pursuing their own interests and may serve the purposes of proper legal interpretations within international organisations, primarily the UN. The authors suggest that the principles of the application of international sanctions should be made more precise in UN and EU regulatory documents. They draw attention to the new characteristics of international economic sanctions, in particular, to attributing protectionist features to these sanctions and using aggressive protectionism by states as a tool to promote national interests in order to achieve a competitive advantage.
PL
Artykuł omawia stosowanie sankcji gospodarczych w kontekście aktualnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, które ewoluują wraz z kształtowaniem się nowych relacji między państwami, ich ugrupowaniami integracyjnymi oraz międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i finansowymi. Współczesna faza globalizacji nie potrafi sprostać wcześniejszym oczekiwaniom, coraz częściej bowiem dochodzi do konfliktów wynikających ze sprzeczności interesów narodowych, na co w niektórych przypadkach reaguje się stosowaniem sankcji. Większość badań prowadzonych w tym zakresie skupia się na prawnych podstawach sankcji gospodarczych, podczas gdy ich ekonomicznym cechom, wynikającym z osobliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, nie poświęca się dostatecznej uwagi. Artykuł podejmuje problem klarownego zdefiniowania sankcji z uwzględnieniem ich specyfiki, statusu prawnego, legalności stosowania oraz skuteczności regulacji. Uzasadnienie i ujednolicenie definicji ekonomicznej kategorii „sankcji” może stać się przesłanką zapobiegania ich nadużywania przez poszczególne państwa kierujące się własnymi interesami oraz służyć właściwym interpretacjom prawnym w ramach organizacji międzynarodowych, przede wszystkim ONZ. Autorzy proponują konkretyzację zasad stosowania sankcji międzynarodowych w dokumentach regulacyjnych ONZ i UE. Zwrócono przy tym uwagę na nową charakterystykę międzynarodowych sankcji gospodarczych, w szczególności nadawanie im cech protekcjonistycznych i wykorzystanie przez państwa agresywnego protekcjonizmu jako narzędzia w promowaniu interesów narodowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Year

Volume

57

Issue

4

Pages

5-14

Physical description

Dates

published
2020-11-27

Contributors

author
 • Lwowski Instytut Zarządzania
 • Narodowy Uniwersytet Zachodnio Ukraiński

References

 • Ambassador’s Checklist for Promoting U.S. Business. Access mode: www.bciu.org, accessed on 15.08.2020.
 • Basic Principles on the Use Restrictive Measures (Sanctions), Council of the European Union, 10198/1/04, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv, accessed on 02.08.2020.
 • Borodajenko A.A. (2018), Sanctions and measures in the international Law: the challenge of codification and interpretation, https://doi.org/10.24158/tipor.2018.5.25, accessed on 12.06.2020.
 • CSS (2010), Wirtschaftssanktionen: Wunderwaffe oder Blindgänger?, Center for Security Studies (CSS), ETH, No. 83, Zürich, November.
 • EU-Sanktionen, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index_de.htm, accessed on 15.06.2020.
 • Henning C. Schneider (1999), Wirtschaftssanktionen: die VN, EG und Bundesrepublik Deutschland als konkurrierende Normgeber beim Erlaß paralleler Wirtschaftssanktionen / von Henning C. Schneider, Berlin, Duncker und Humlot.
 • Kolodko G.W. (2020a), China and the Future of Globalization: The Political Economy of China's Rise, London – New York: Bloomsbury I.B. Tauris.
 • Kolodko G.W. (2020b), The Great Chinese Transformation: from the Third to the First World, “Acta Oeconomica”, Vol. 70, Special Issue, p. 71-83.
 • Kolodko G.W. (2020c). Chinism and the Future of the World, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 53, No. 4, p. 260-279.
 • Malskyj O.M., Jagolnyk A.M. (2005), Mishnarodne torgovelne pravo, Znannja, Ukraine.
 • Marrakesh Agreement (1994), Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, April 15, 1994, Marrakesh, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm, accessed on 15.07.2020.
 • Medzinárodné sankcie, www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie, accessed on 24.07.2020.
 • National Security Strategy of the USA (2017), https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf, accessed on 14.07.2020.
 • Ryszka J. (2008), Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń, Polska, p. 28-29.
 • Sankcje międzynarodowe (2020), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rzeczpospolita, Warszawa, https://www.msz.gov.pl, accessed on 20.07.2020.
 • Sušová-Salminen V. (2017), Lesk a bída západních sankcí. Časopis argument, http://casopisargument.cz/2017/07/26/lesk-a-bida-zapadnich-sankci/, accessed on 26.08.2017.
 • Tshubarev V.L. (2009), Mishnarodne ekonomitshne pravo, „Jurinkom Inter“, Kyiv.
 • UNCTAD (2006), Handbook of Statistics 2006, United Nations, Geneva.
 • UNCTAD (2017), Handbook of Statistics 2017, United Nations, Geneva.
 • UNCTAD (2019), Handbook of Statistics 2019, United Nations, Geneva.
 • United Nations Millennium Declaration, adopted by General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml, accessed on 18.08.2020.
 • United Nations Charter, http://www.un.org/ru/charter-united-nations.
 • World Bank (2020), United States. Product export and import from China, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/Year, accessed on 01.10.2020.
 • Zakon Ukrainy (14.08.2014), Pro sankzji, No. 1644-VII. (ukr), http77ps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18, accessed on 28.08.2020.
 • Zygankova T.M. (2003), Globalna torgova systema: rosvytok instytutiv, pravyl, instrumentiv SOT, Monografia, s. 660, Ukraine.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KNoP_2020_57_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.