PL EN


2014 | 1(1) | 11-31
Article title

Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
Constitutional Norms and Good Practices Dedicated to The Implementation of Public Policy Towards The Knowledge Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sfera wartości i związane z nimi uwarunkowania polityki to zagadnienia aktualne w naukach społecznych. Autor prezentuje dobre praktyki w zakresie partnerstwa pomiędzy aktorami w procesie kreowania, realizacji i ewaluacji polityki publicznej, podkreślając ich fundamenty aksjologiczne. Ma to zwłaszcza zastosowanie wobec sektora wiedzy jako obszaru szczególnie wrażliwego na gruncie instytucjonalnym ze względu na duże aspiracje zaangażowanych twórców. Artykuł przedstawia pojęcie sektora wiedzy na tle określeń powiązanych, takich jak: społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, zarządzanie wiedzą, a także formułuje pewne zalecenia dotyczące rozwoju tego sektora. Autor prezentuje strukturę podmiotową sektora wiedzy w ujęciu funkcjonalnym, z podkreśleniem postulatu większej integracji instytucjonalnej w działaniach prorozwojowych. W artykule prezentowane są normy konstytucyjne, a na ich tle postulowane zasady dialogu społecznego i partnerstwa jako zasady fundamentalne w sektorze wiedzy. Autor analizuje misję państwa, podkreślając znaczenie jego roli jako gwaranta tych reguł. Artykuł przedstawia instrumentarium polityki publicznej wobec sektora wiedzy, z podkreśleniem znaczenia zasad i dobrych praktyk we współdziałaniu realizatorów polityki publicznej z kreatorami wiedzy jako ich partnerami środowiskowymi.
EN
Sphere of values and related to them determinants of policy making constitute current issues in the social sciences. The author presents good practices in terms of partnerships among actors in the process of creation, implementation and evaluation of public policy, emphasizing their axiological foundations. This is primarily applicable in the knowledge sector which is an area particularly sensitive on the institutional ground because of great aspirations of the creators engaged. The article explains the concept of the knowledge sector using a group of related terms such as knowledge society, information society, knowledge-based economy, knowledge management and formulates a number of recommendations for development of this sector. The author presents the institutional structure of the knowledge sector in functional terms with emphasis on the demand of their greater integration in the pro-development activities. Subsequently, there is a presentation of constitutional norms, based on which the social dialogue and partnership are suggested as fundamental principles in the knowledge sector. The author examines the mission of the state emphasizing the importance of its role as a guarantor of these values and rules. Finally, the article presents the instruments of public policy towards the knowledge sector focusing on the importance of the principles and best practices in cooperation between public policy makers and their social partners - the creators of knowledge.
Year
Issue
Pages
11-31
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska
References
 • Adams D., Usable Knowledge in Public Policy, "Australian Journal of Public Administration" 2004, no. 63.1.
 • Borowiec M., Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4.
 • Bukovitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearsons Education Ltd., London 1999.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • The Network Society: from Knowledge to Policy, red. M. Castells, G. Cardoso, Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2006.
 • Dawes S., Cresswell A., Pardo T., From "need to know" to "need to share": Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector Knowledge Networks, "Public Administration Review" 2009, nr 69.3.
 • Dorocki S., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej - na przykładzie Francji, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4.
 • Dworak E., Gospodarka oparta na wiedzy według metodologii organizacji międzynarodowych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 9.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Górzyński M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE: możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • Jasiński L., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Key Text, Warszawa 2009.
 • Kodeks "Dobre praktyki w szkołach wyższych", FRP, KRASP, Kraków czerwiec 2007, http://www. frp.org.pl/?page=zakonczone_projekty_frp&projekt=6, dostęp 26.03.2014.
 • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja ds. Etyki w Nauce, 13 grudnia 2012 roku, https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/165700/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego. pdf, dostęp 26.03.2014.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 • Leydesdorff L., The Triple Helix-University-industry-government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development, "East Review" 1995, nr 14.1.
 • Luen T., Al-Hawamdeh S., Knowledge Management in the Public Sector: Principles and Practices in Police Work, "Journal of Information Science" 2001, nr 27.5.
 • Łyżwa P., Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej - zarys problemu, "Wrocławskie Studia Politologiczne" 2012, nr 13.
 • Macek I., Aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w administracji publicznej, w: Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, red. L. Habuda, Wrocław 2000.
 • Okoń-Horodyńska E., Piech K., Strategia lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - wnioski i rekomendacje, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.
 • Riege A., Lindsay N., Knowledge Management in the Public Sector: Stakeholder Partnerships in the Public Policy Development, "Journal of Knowledge Management" 2006, nr 10.3.
 • Stanowisko wspólne Prezydium KRASP, Prezydium PAN oraz Prezydium RGNiSW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, http://www.krasp.org.pl/pliki/982d2fddbff52900b0425a8f5ca289dd.pdf, dostęp 31.03.2014.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020: projekt środowiskowy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych), Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 2009, http://www.frp.org.pl/pliki/Strategia_rozwoju_szkolnictwa_wyzszego_2010_2020_projekt_srodowiskowy.pdf, dostęp 26.03.2014.
 • Suchanek M., Zarządzanie przez wartości w administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 772, Studia Administracyjne nr 4.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy, KBN 2001.
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka" Polskiej Akademii Nauk 2012, nr 1.
 • Woźnicki J., Szkolnictwo wyższe w procesie przemian - zmiany systemowe: 2007-2012, "Studia BAS" 2013, nr 3(35).
 • Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, FRP, Warszawa 2007.
 • Woźnicki J., Uniwersytet jako kreacja instytucjonalna ambicji twórców i oczekiwań interesariuszy - w kierunku zmiany nieniszczącej, materiały Kongresu Kultury Akademickiej, Kraków 20-22 marca 2014, http://kongresakademicki.pl/dzial/teksty-nadeslane/page/3/, dostęp 21.03.2014.
 • Zioło Z., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2008, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.