PL EN


2014 | 1(1) | 101-112
Article title

Spójność polityki Unii Europejskiej: wielowymiarowa regionalizacja

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Cohesiveness Policy of the European Union: multidimensional regionalization
Year
Issue
Pages
101-112
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polska Federacja Szpitali
author
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Territorial agenda of the EU, Leipzig 24-25 May 2007.
 • Bedrunka K., Efektywne wdrażanie polityki spójności - doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim, a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku, "Barometr Regionalny" 2011, nr 4(26).
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region-Regionalizacja-Regionalizm, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LIV, zeszyt 2, Poznań 1992.
 • Cohesion Policy Support For Local Development: Best Practice And Future Policy Options, Final Report, CCI n.2009.CE.16.0.AT.081, April 2010.
 • Efekty polityki spójności UE w Polsce, Dokument problemowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa sierpień 2009.
 • Engel C., Allemagne, in: Charpenfier J., Engel C., Les régions de l'espace communautaire, Press Universitiaires de Nancy, Nancy 1992.
 • ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Published by the European Commission, Spatial Planning in Potsdam, May 1999.
 • Gorzelak G., Kukliński A. (eds.), Dilemmas of Regional Policies in Eastern and Central Europe, University of Warsaw, European Institute for Regional and Local Studies, Warsaw 1992.
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning Territorial Diversity into Strength, SEC(2008) 2550, Brussels, 6.10.2008 COM(2008) 616 final.
 • Holly R., Regionalization of Health Care in Poland and Other European Countries - Who, and What, Really Benefits from it?, "Journal of Health Policy Insurance and Management" XIII/III, Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawa 2013.
 • Holly R., Ubezpieczenia w organizacji ochrony zdrowia w Polsce, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2013.
 • Integrated Territorial Investment, Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, March 2014.
 • Introduction to EUROMETROPOLIS, http://www.eurometropolis.eu.
 • Koncepcja good governance. Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa wrzesień 2008.
 • Misiąg J. Misiąg W., Tomala M., Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów 2013.
 • Sixth Progress Report on Economic and Social Cohesion, Report from the Commission to the European Parlament and the Council, SEC(2009) 828 final, Brussels, 25.6.2009 COM(2009) 295 final.
 • Territorial Agenda of the European Union 2020, Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions Agreed at the Informal Ministerial Meeting of Ministers Responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011 Gödöllő, Hungary.
 • The Territorial State and Perspectives of the European Union 2011 update. Background Document for the Territorial Agenda of the European Union 2020 Presented at the Informal Meeting of Ministers Responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May 2011 Gödöllő, Hungary.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (the EU Treaty of Lisbon), Dz. Urz. UE 2012 C 326, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&I temid=946.
 • Yuill D., Ferry M., Gross T., Przegląd, zmiany, reformy - zmiany Polityki Regionalnej w Unii Europejskiej i w Norwegii, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 1(31).
 • Żuber P., Baucz A., Nowa polityka spójności szansą dla miast, "Magazyn Miast" luty 2014, nr 5-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.