PL EN


2014 | 2(2) | 55-78
Article title

Nowe źródła zasobów własnych Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
New sources of European Union's own resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wspólnoty Europejskie, a później Unia Europejska, miały podejmować wszelkie działania prowadzące do zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw członkowskich oraz w ich regionach. Te cele były osiągane m.in. poprzez utworzenie unii celnej, jednolitego rynku europejskiego, utworzenie docelowo unii gospodarczej i walutowej oraz wprowadzanie i realizację polityki: handlowej, rolnej, spójności, konkurencji itp. Nierozłącznie z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i urzeczywistnianiem jej celów wiąże się problem pozyskania środków finansowych, które pozwoliłyby na wywiązywanie się z zadań nałożonych na nią traktatami i innymi aktami prawnymi. A to oznacza konieczność pozyskiwania nowych zasobów własnych Unii Europejskiej. W ostatnich latach pojawiły się propozycje wprowadzania nowych zasobów własnych w postaci jednolitego podatku VAT, który obowiązywałby w jednakowym stopniu wszystkie państwa członkowskie oraz w postaci podatku od transakcji finansowych. Wadą nowej metodologii wyliczania zasobu własnego opartego na podatku VAT od dostaw towarów i usług, nabycia oraz importu podlegających podstawowej stawce VAT w każdym państwie członkowskim jest złożoność metodologii wyliczeń. Mimo poczynionych starań ww. podatki nadal nie będą typowym środkiem własnym, który wpływa bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej. Będą one przekazywane za pośrednictwem organów państwowych lub podmiotów gospodarczych w wypadku podatku od transakcji finansowych i nadal będą zależne od systemów oraz stawek podatkowych każdego państwa członkowskiego.
EN
The mission of the European Community and later the European Union was to take all actions that reduce disparities in economic development among Member States and their regions. These objectives were achieved through creating a customs union, a single European market and economic and monetary union, and the introduction and implementation of trade, agricultural, cohesion, competition policies. The problem of obtaining financial resources that would allow the EU to fulfill the tasks assigned to it by treaties and other legal acts is inseparable from the functioning of the European Union. The EU needs to raise new own resources. In recent years there have been proposals for the introduction of new own resources in the form of a uniform VAT which would apply equally to all Member States and in the form of a tax on financial transactions. The principal disadvantage of the new methodology for calculating own resource based on VAT on supplies of goods and services, acquisitions and imports subject to the standard rate of VAT in each Member State is its complexity. Despite the efforts made, the abovementioned taxes still will not be typical own resource that directly supplies the budget of the European Union. They will still be transferred through state agencies or economic entities for tax on financial transactions and they will continue to be dependent on the systems and tax rates of each Member State.
Year
Issue
Pages
55-78
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Barburska O., Milczarek D., Historia integracji europejskiej w zarysie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Barcz J., Poznaj Traktat z Lizbony, UKIE, Warszawa 2008.
 • Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 2007/436/WE, Euratom, Dz. U. UE z 23.06.2007 r. L 163/17.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34012_pl.htm, dostęp 24.08.2014.
 • http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_framework/mi0087_pl.htm, dostęp 26.08.2014.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1004_pl.htm, dostęp 26.08.2014.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego (VAT as an EU budget resource - a study prepared at the request of the Office for European Integration in Poland in the framework of consultations on the EU Budget Reform), Warszawa styczeń 2008.
 • Komisja Europejska, zmieniony wniosek Decyzja Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Bruksela, 9.11.2011, KOM(2011) 739 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, zmieniony wniosek Rozporządzenie Rady określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Bruksela, 9.11.2011, KOM(2011) 740 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, zmieniony wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych, Bruksela, 9.11.2011, KOM(2011) 742 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, zmieniony wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na podatku od transakcji finansowych, Bruksela, 9.11.2011, KOM(2011) 738 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, zmieniony wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT, Bruksela, 9.11.2011, KOM (2011) 737 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Siódme sprawozdanie zgodne z art. 12 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 o poborze podatku od wartości dodanej i procedurach kontrolnych, 12.02.2014 r., KOM(2014) 69 wersja ostateczna.
 • Małuszyńska E., Sapała M., Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, "Studia Biura Analiz Sejmowych" 2012, nr 3 (31).
 • Parlament Europejski, dokument roboczy nr 1 w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Komisja Budżetowa, 01.12.2011 r., PE478.360v01-00.
 • Parlament Europejski, dokument roboczy w sprawie zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej, Komisja Budżetowa, 19.06.2012 r., PE491.364v01-00.
 • Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej Dz. U. L 155 z 7.6.1989, str. 9; ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określającym wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, Dz. U. UE z 20.12.2013 r. L 347/884.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.