PL EN


2014 | 2(2) | 97-131
Article title

Sytuacja demograficzna Francji na przełomie XX i XXI wieku - analiza wybranych zagadnień

Authors
Content
Title variants
EN
Demographic situation in France in the late 20th and early 21st century. Analysis of selected phenomena
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest potencjał demograficzny Francji na przełomie wieków XX i XXI. Odpowiedź na pytanie badawcze o sytuację demograficzną tego państwa zawiera się w pogłębionym opisie, analizie i ocenie jego zasobów demograficznych w latach 1991-2013, głównie w odniesieniu do części metropolitarnej. Z uwagi na szeroki i złożony zakres przedmiotowej problematyki, w artykule ograniczono się do analizy wybranych aspektów sytuacji demograficznej Francji, uznanych za szczególnie ważne i interesujące. W konsekwencji opracowanie składa się z trzech zasadniczych części, w których kolejno omówiono: bilans ludności i zmiany w strukturze demograficznej mieszkańców państwa, ruch naturalny ludności (urodzenia i płodność oraz umieralność, z wyłączeniem kwestii małżeństw i rozwodów) oraz migracje zagraniczne, z naciskiem na imigrację do Francji. Podsumowując, sytuacja demograficzna Francji jest relatywnie korzystna w porównaniu do innych państw europejskich (m.in. rosnąca ogólna liczba ludności, drugie miejsce w UE pod względem zaludnienia, dodatnie saldo naturalne i saldo migracji, zbliżanie się do granicy prostej zastępowalności pokoleń). Proces starzenia się społeczeństwa jest głównym wyzwaniem demograficznym, we Francji postępuje jednak relatywnie wolniej niż w innych państwach Europy. Z uwagi na swoją sytuację demograficzną Francja realnie wpływa na kształt polityki europejskiej, m.in. w zakresie migracji zagranicznych.
EN
This paper discusses the demographic potential of France in the late 20th and early 21st century. The research question concerning its demographic situation is answered through the in-depth description, analysis and assessment of the country's demographic resources in the period between 1991 and 2013, with respect to France excluding Mayotte or to metropolitan France. Due to the extensive and complex nature of the subject matter, the aspects of the demographic situation in France analysed in this paper have been chosen based on their relevance. Therefore, the paper consists of three main parts: population statistics and fluctuations in country's demographic structure, vital statistics (natality, fertility and mortality, excluding the question of marriages and divorces), as well as international migrations with a strong focus on the immigration to France. To sum up, the demographic situation in France is relatively optimistic when compared to other European countries (as exemplified by the rising total population figure, being the second most populated state in the EU, having positive natural increase rate and migration rate, approaching the threshold of generation renewal). The ageing of the population is one of the major demographic challenges for France; yet it is progressing at a slower pace than in the rest of Europe. Given its demographic situation, France actively seeks to define Europe-wide policy, for instance with respect to regulating international migrations.
Year
Issue
Pages
97-131
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • 2nd Demographic Congress 2012, Central Statistical Office, http://www.stat.gov.pl/gus/kongres_demograficzny_PLK_HTML.htm, access 10.04.2014.
 • Bellamy V., Beaumel C., Bilan démographique 2012: la population croît, mais plus modérément, "Insee Premiere" 2013, no. 1429, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1429, access 10.04.2014.
 • Bellamy V., Beaumel C., Bilan démographique 2013: Trois mariages pour deux Pacs, "Insee Premiere" 2014, no. 1482, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1482, access 10.04.2014.
 • Blanpain N., Chardon O., Projections de population a l'horizon 2060 - Un tiers de la population âgé de plus de 60 ans, "Insee Premiere" 2010, no. 1320.
 • Borrel C., Lhommeau B., Etre né en France d'un parent immigré, "Insee Premiere" 2010, no. 1287.
 • De Luca Barrusse V., Démographie sociale de la France (XIXe-XXIe siécle), PUF, Paris 2010.
 • Demopaedia - Multilingual Demographic Dictionary, http://demopaedia.org/, access 10.04.2014.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS), http://stat.gov.pl/, access 10.04.2014.
 • Haut Conseil a l'Intégration (HCI), Pour un modele français d'intégration: premier rapport annuel, La Documentation française, mars 1991.
 • Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • INSEE, Banque de données macro-économiques (BDM), http://www.bdm.insee.fr/, access 10.04.2014.
 • INSEE, Espérance de vie a divers âges, France métropolitaine, http://www.insee.fr/fr/themes/detail. asp?ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3d.htm, access 10.04.2014.
 • INSEE, Fertility, http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3c.htm, access 10.04.2014.
 • INSEE, Immigrés et descendants d'immigrés en France - édition 2012, Insee Références, octobre 2012, p. 96, http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMMFRA12, access 10.04.2014.
 • INSEE, Population changes, http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilandemo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age3.htm, access 10.04.2014.
 • INSEE, Principales causes de déces en 2011, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natfps06205, access 10.04.2014.
 • INSEE, Pyramide des âges au 1er janvier 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=ccc; Pyramide des âges, INSEE, http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donneesdetaillees/bilan-demo/pyramide/pyramide.htm?champ=fe&lang=fr&annee=2000, access 10.04.2014.
 • Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), http://insee.fr/fr/, access 10.04.2014.
 • Le Bras H., Les 4 mysteres de la population française, Odile Jacob, Paris 2007.
 • Lorenzi J.-H., Pelletan J., Villemeur A., Rajeunissement et vieillissement de la France: une politique économique pour la jeunesse, Descartes & Cie, Paris 2012.
 • Plateforme ouverte des données publiques françaises, www.data.gouv.fr, access 10.04.2014.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (RRL), http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/, access 10.04.2014.
 • Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski: raport 2010-2011, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf, access 10.04.2014.
 • Sokolewicz Z., Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z ustanowieniem obywatelstwa Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 1997, nr 1.
 • Wróblewska-Pawlak K., Jak zostaje się Francuzem, "Studia Europejskie" 2004, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.