PL EN


2014 | 3(3) | 9-23
Article title

Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej - próba charakterystyki

Content
Title variants
EN
Social policy as a field within public policy studies. an introduction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu omówienie relacji między polityką społeczną a polityką publiczną i wskazanie najważniejszych elementów tych relacji. Polityka społeczna jest związana historycznie z jednej strony z ekonomią, a z drugiej - z socjologią i naukami o polityce. Nauki o polityce publicznej eksponują rolę administracji publicznej w realizacji jej celów i pozwalają na szersze ujęcie zakresu jej zadań poprzez powiązanie ich z innymi specjalnościami. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie w praktyce efektów synergicznych podejmowanych działań, a w warstwie teoretycznej - pełniejsza ocena analizowanych problemów. Historia polityki społecznej w Polsce, a szczególnie Instytutu Gospodarstwa Społecznego pokazuje, że takie szerokie podejście do polityki społecznej cechowało tę dyscyplinę także w przeszłości.
EN
The article aims to discuss the relationship between social policy and public policy and to identify its most important elements. Social policy is linked historically on the one hand with the economy and on the other - with sociology and political sciences. Theory of public policy exposes the role of public administration in achieving its objectives and allows for wider recognition of the tasks by linking them with other specialties. This makes it possible to achieve in practice synergistic effects of actions taken, and at the theoretical level - a more comprehensive assessment of the analyzed problems. The history of social policy in Poland, especially of the Institute of Social Economy shows that such a broad approach to social policy has been characteristic also in the past.
Year
Issue
Pages
9-23
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, "Zeszyty Naukowe" 2007, nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Bürgernahe Sozialpolitik. Planung, Organisation und Vermittlung soziale Leistungen auf lokaler Ebene, Hrsg. F.-X. Kaufmann, Campus-Verlag 1979.
 • Caulier-Grice J., Davis A., Patrick R., Norman W., Defining Social Innovation. A deliverable of the project: "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2012.
 • Cesarski M., Zagadnienia mieszkaniowe i osadnicze w pracach Ludwika Krzywickiego i ich aktualność, "Człowiek i Środowisko" 2010, nr 3-4.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Hochgerner J., Conceptualising social innovation, https://www.zsi.at/attach/Hochgerner_Madrid_ 7-3-2012_ppt, dostęp 16.05.2014.
 • Hrynkiewicz J., Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.
 • Kalkulator Społeczny - narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej, "Polityka Społeczna" 2014, zeszyt tematyczny 3.
 • Karwacki A., Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce społecznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
 • Karwacki A., Rymsza M., Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznejw Polsce, w: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, red. M. Grewiński, M. Rymsza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2011.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M., Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, "Analizy i Opinie" 2005, nr 48, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Kryzys i co dalej?, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Krzeczkowski K., Problemat polityki społecznej, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1936.
 • Kubicki P., Życie w społeczności lokalnej, www.firr.org.pl/uploads/PON/08-Zycie-w-spolecznoscilokalnej.doc
 • Morel N., Palier B., Palme J., Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges, The Policy Press University of Bristol, Bristol 2012.
 • Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 • Rokicki J., Usługi społeczne jako przedmiot badań (pojęcie, cechy, rodzaje i funkcje), "Polityka Społeczna" 2014, nr 7.
 • Rychliński S., Lustracje społeczne, Aspra-JR, Warszawa 2001.
 • Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej. Ekspertyza na potrzeby projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania, Warszawa 2013, maszynopis.
 • Szarfenberg R., Nauki o polityce społecznej a nauki o polityce publicznej, http://rszarf.ips. uw.edu. pl/pdf/nopp_nops.pdf
 • Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, IPS UW, Warszawa 2003.
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka" 2012, nr 1.
 • Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.