PL EN


2014 | 3(3) | 117-140
Article title

Mechanizmy i polityka wyrównywania finansowego w Federacji Rosyjskiej

Authors
Content
Title variants
Mechanisms of and financial transfers policy in the Russian Federation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie nierównowagi fiskalnej w Federacji Rosyjskiej oraz mechanizmy jej niwelowania. Są one jednym z kluczowych elementów relacji budżetowych z uwagi na znaczące zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego podmiotów FR, skutkujące poziomą i pionową nierównowagą fiskalną. W pracy przedstawiono najważniejsze mechanizmy podziału transferów od początku lat 90. Najwięcej uwagi poświęcono podstawowej metodzie gwarantowania zabezpieczenia budżetowego - Federalnemu Funduszowi Wsparcia Podmiotów. Do 2008 r. istotnym elementem systemu budżetowego były inne specjalne fundusze (m.in. Federalny Fundusz Rozwoju Regionalnego, Federalny Fundusz Kompensacji), zastąpione przez subwencje, subsydia i dotacje. Opisano najważniejsze zasady, cele oraz efekty funkcjonowania powyższych mechanizmów. Część pracy poświęcono również pokazaniu zależności poszczególnych podmiotów od transferów finansowych ze szczebla federalnego. Rezultaty wyrównywania nierównowagi fiskalnej w badanym okresie okazały się słabe, mechanizmy nietrwałe i nie zawsze sformalizowane, by nie podlegać bieżącym potrzebom politycznym.
EN
The article presents the problem of fiscal imbalance in the Russian Federation and the mechanisms of its equalization. These mechanisms are one of the key elements of budgetary relations, due to significant differences in the level of economic development of federal subjects, resulting in horizontal and vertical fiscal imbalance. The paper presents the most important mechanisms from the early 90 s. Most attention was paid to the main method of guaranteeing financial security - The Fund for Financial Support of Subjects. Until 2008 an important element of the financial system had been other special funds (eg. The Federal Fund for Regional Development, The Federal Compensation Fund), replaced by intergovernmental grants. The main principles, objectives and implications of these mechanisms were described. Part of the work was dedicated to showing federal entities' dependence on financial transfers from the federal level. The outcome was that equalization results proved to be weak, mechanisms were unstable and not always formalized so as not to be subject to current policy needs.
Year
Issue
Pages
117-140
Physical description
Contributors
author
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics (doctoral student)
References
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Głąb A., Inżynieria budżetowa, http://www.psz.pl/125-gospodarka/anna-glab-inzynieria-budzetowa
 • Kowalik P., Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Бирюков А., О финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, Издательский дом "Бюджет", http://bujet.ru/article/13611.php
 • Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2000-2004 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2009 г., Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/IssWWW. exe/Stg/d3/23-01-2.htm
 • Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2005-2008 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2009 г., op. cit., http:// www.gks.ru/bgd/regl/B09_14p/IssWWW.exe/Stg/d3/23-02-2.htm
 • Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2013 г., Федеральная служба государствен- ной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/IssWWW.exe/Stg/d3/22-01-2.htm
 • Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014 г., Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/22-01-2.htm
 • Климанов В., Лавров А., Межбюджетные отношения в России на современном этапе, "Вопросы экономики" 2004, no. 11.
 • Кузнецова О., Межбюджетные отношения: параллели между Россией и Германией, "Казанский федералист" 2006, no. 3 (19), http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n19/4/
 • Лавров А., Финансовая поддержка регионов: итоги и перспективы реформ, w: Проблемы межбюджетных отношений в России, ред. Мамедов A., Изд-во Ин-та Гайдара, Москва 2012, http://www.iep.ru/files/text/working_papers/Nauchnie_trudi_ 159.pdf
 • Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011-2013 гг., w: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014 г, Федеральная служба государственной статистики, http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW. exe/Stg/d03/22-03.htm
 • Результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ- ектов Российской Федерации на 2014-2016 годы, Министерство финансов Российской Федерации, http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FFPR_2014_-_2016.pdf
 • Совершенствование межбюджетных отношений: предложения экспертов, Издательский дом "Бюджет", http://bujet.ru/article/238378.php
 • Федеральный бюджет и регионы: структура финансовых потоков, ред. Лавров А., МАКС Пресс, Москва 2001, http://www.budgetrf.ru/Publications/Analysis/iews/an_ iews_120902/an_iews_1209021280.htm
 • Шишкин М., Граник И., Регионы не согласны с методикой их поддержки Минфином, "Коммерсантъ", 13.07.2006, no. 126, http://kommersant.ru/doc/689780
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.