PL EN


2014 | 4(4) | 39-49
Article title

The Polish banking sector - per aspera ad astra

Content
Title variants
PL
Polski sektor bankowy - per aspera ad astra
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to evaluate the changes that have taken place in the Polish banking sector over the last 25 years as well as to find the answers to the two following questions, i.e. whether the Polish banking sector has managed to withstand competition since Poland's accession to the European Union and how it has managed to weather the storm of the recent global financial crisis. The examination of the aforementioned topics along with the analysis of the present condition of the Polish banking sector enable to identify the most significant challenges faced by the banks operating in Poland. One of the challenges will undoubtedly be Poland's accession to the euro area, which will largely change the functioning of the Polish banking system as well as its institutional structure.
PL
Celem opracowania jest ocena zmian zachodzących w polskim sektorze bankowym w ostatnim ćwierćwieczu, a także znalezienie odpowiedzi na następujące dwa pytania: czy polski sektor bankowy sprostał konkurencji po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i jak poradził sobie w okresie ostatniego światowego kryzysu finansowego? Powyższe oraz analiza bieżącej sytuacji polskiego sektora bankowego pozwala ponadto zidentyfikować najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją banki działające w Polsce. Jednym z nich będzie z pewnością przystąpienie Polski do strefy euro, które w znacznym stopniu zmieni funkcjonowanie polskiego systemu bankowego oraz jego instytucjonalną strukturę.
Year
Issue
Pages
39-49
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
References
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/36/UE) w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Official Journal Nr L 176 z 27 czerwca 2013 r.).
 • Koleśnik J., Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014.
 • Koleśnik J., Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową - wyzwania dla polskiego sektora bankowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy nr 41, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 • Nadzór bankowy 1989-2006, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Raport o stabilności systemu finansowego. Styczeń 2015, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015.
 • Raport o sytuacji banków w 2013 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (575/2013) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Official Journal Nr L 176 z 27 czerwca 2013 r.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).
 • www.bfg.pl www.knf.gov.pl www.nbp.pl www.relbanks.com
 • Zaleska M., 25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce, "Gazeta Bankowa" 2014, nr 4.
 • Zaleska M., A quarter-century and a decade in the Polish banking sector, "Polish Market 2014", nr 4.
 • Zaleska M., Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej, "Gazeta Bankowa" 2014, nr 5.
 • Zaleska M., Ślązak E., Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, "Bank i Kredyt" 2004, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.