PL EN


2014 | 4(4) | 69-85
Article title

Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej

Content
Title variants
EN
Regulatory instruments in public policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych państwach cele polityki publicznej osiągane są coraz częściej przez zastosowanie instrumentów regulacyjnych. Istotne jest więc badanie ich właściwości teoretycznych, a także kontekstowe dookreślanie warunków skutecznego i efektywnego ich stosowania. W opracowaniu podjęta została próba analizy takich instrumentów regulacyjnych, jak standardy, miękkie prawo oraz samoregulacja. Wymienia się trzy rodzaje standardów regulacyjnych (celowe, wynikowe, specyfikacyjne). Wybór określonego standardu uwarunkowany jest często czynnikami kontekstowymi, a ponadto wiąże się z poważnym dylematem - czy powinny one być jednolite dla wszystkich podmiotów, które mają im podlegać, czy też powinny być zróżnicowane ze względu na pewne cechy regulowanych podmiotów. Autor analizuje tzw. "prawo niewiążące" (soft law) jako instrument regulacyjny, który jest stosowany zarówno w narodowych, jak i w międzynarodowych systemach regulacyjnych. Pojęcie to mieści się w granicach polityki regulacyjnej, a oznacza, że cele publiczne mogą być osiągane dzięki zastosowaniu miękkich, a czasami "nieformalnych" narzędzi, mogących okazać się w pewnych okolicznościach równie skutecznymi, jak typowe twarde narzędzia regulacyjne, które są opatrzone sankcją. W artykule podjęta jest również problematyka samoregulacji, oznaczająca zespół reguł, które podmioty gospodarcze wytworzyły w sposób dobrowolny (nieformalnie) i uznają wzajemnie za obowiązujące. Mogą to być również reguły formalne (np. kodeksów zachowań), które są w pełni egzekwowalne przed sądem. W podsumowaniu stwierdza się, że wybór instrumentów polityki regulacyjnej powinien zależeć od oceny stopnia dojrzałości struktur instytucjonalnych funkcjonujących w gospodarce, a także od zdolności podmiotów do adekwatnej reakcji na rynkowe sygnały informacyjne.
EN
In contemporary states the aims of public policy are more often met through the implementation of regulatory instruments. It appears vital then to analyse their theoretical background as well as to contextually specify the conditions of their effective implementation. The following paper aims to conduct an analysis of the regulatory instruments such as standards, soft law along with self-regulation. There are three types of regulatory standards pointed out (goal-oriented, resultative, specific). The choice of a given standard often depends on context-specific factors, and additionally it involves an important dilemma, i.e. whether they should be unified for all the subordinate entities or differentiated in terms of the given features of the regulated entities. The author analyses the so-called 'soft law' as a regulatory instrument, which is implemented both in national and international regulatory systems. The term is used within the framework of regulatory policy and holds that the aims of public policy can be met through the application of soft, and sometimes 'informal' tools, that in certain circumstances might turn out to be equally effective as typical hard regulatory tools that are subject to sanction. The article additionally aims to address the issue of self-regulation that encompasses a set of rules that economic entities have created in a voluntary way (informally) and reciprocally claim as legally binding. These can also entail formal rules (e.g. the codes of conduct) that are fully executed in courts. In the summary section it is claimed that the choice of regulatory instruments is the one that should be dependent on the level of maturity of the institutional structures functioning within an economy as well as the capacity of entities to adequately react to informative market signals.
Year
Issue
Pages
69-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Baldwin R., Cave M., Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Cini M., The Soft Law Approach: Commission rule-making in the EU's state aid regime, "Journal of European Public Policy" 2001, vol. 8, no. 2.
 • Daintith T., Legal Measures and Their Analysis, w: Law as an Instrument of Economic Policy: Comparative and Critical Approaches, red. T. Daintith, Walter de Gruyter, Berlin 1988.
 • Dixit A. K., Nalebuff B. J., Thinking Strategically, Norton Press 1991, wyd. polskie: Myślenie strategiczne, ONE Press, 2009.
 • Easterbrook F. H., Fischel D. R., Mandatory Disclosure and The Protection of Investors, "Virginia Law Review" 1984, vol. 70, no. 4.
 • Klabbers J., The Undesirability of Soft Law, "Nordic Journal of International Law" 1998, vol.67, no.4.
 • Ogus A., Standard Setting for Environmental Protection: Principles and Processes, w: Environmental Standards in the European Union, red. M. Faure, J. Vervaele, A. Weale, 1994.
 • Ogus A., Rethinking Self-Regulation, "Oxford Journal of Legal Studies" 1995.
 • Ostrom E., Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge UP 1990.
 • Ross S. A., The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signaling Approach, "The Bell Journal of Economics" 1977, vol. 8, no. 1.
 • Snyder F., The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques, "Modern Law Review" 1993, no. 56.
 • Surdej A., Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 • Surdej A., Nowoczesne państwo a gospodarka rynkowa, Instytut Obywatelski, Warszawa 2010.
 • Teubner G., Juridification: Concepts, aspects, limits, solutions, w: A Reader on Regulation, red. R. Baldwin, C. Scott, Ch. Hood, Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Viscusi W. K., Vernon J. M., Harrington J. E., Economics of Regulation and Antitrust, MIT, wyd. 2, 1995.
 • Wellens K. C., Borchardt G. M., Soft law in European Community law, "European Law Review", 1989, no. 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_4_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.