PL EN


2014 | 4(4) | 87-107
Article title

Europejskie organy ochrony danych osobowych - reforma systemu i nowe wyzwania

Content
Title variants
EN
The European personal data protection authorities - the reform of the system and new challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem reformy systemu ochrony danych osobowych w kontekście zmian, nowych zadań i wyzwań stojących przed europejskimi organami ochrony danych, w szczególności Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Grupą roboczą art. 29 czy też krajowymi organami nadzorczymi. Przedłożone w ostatnich latach przez Komisję Europejską projekty aktów ogólnych odnoszących się do omawianych zagadnień, jak i szczególnych, regulujących funkcjonowanie agencji UE zajmujących się walką z przestępczością, wyraźnie pokazują, że zaproponowane zmiany mają służyć zwiększeniu roli tych organów zarówno w wymiarze unijnym, jak i krajowym, poprzez zapewnienie skuteczniejszego egzekwowania nowych przepisów. Temu też służyć ma planowane zacieśnienie współpracy między organami krajowymi i koordynacja ich działań.
EN
The article discusses the problem of the reform of the system of the protection of personal data in the context of changes, new tasks and challenges faced by the European data protection authorities, in particular the European Data Protection Supervisor, Article 29 Working Group or the national supervisory authorities. The proposals of regulations and directives submitted in recent years by the European Commission related to data protection in general, as well as the specific rules governing the functioning of the EU agencies involved in the fight against crime clearly show that the proposed changes are intended to increase the role of these bodies at both the E. U. and the national level by ensuring a more effective implementation of the new rules. The planned strengthening of the relationship between the national authorities as well as the coordination of their activities also aims to meet this objective.
Year
Issue
Pages
87-107
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
  • Bull H. P., Die "völlig unabhängige" Aufsichtsbehörde, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht"2010.
  • Busser de E., Data Protection in EU and US Criminal Cooperation. A Substantive Law Approach to the EU Internal and Transatlantic Cooperation in Criminal Matters between Judicial and Law Enforcement Authorities, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn-Portland 2009.
  • Gajda A., Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie Unii Europejskiej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2014, nr 4.
  • Grzelak A., Projekt reformy ochrony danych osobowych - czy rzeczywiście powstanie jednolity i spójny system?, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2014, nr 4.
  • Hert de P., Papakonstantinou V., The data protection regime applying to the inter-agency cooperation and future architecture of the EU criminal justice and law enforcement area, Study requested by the LIBE Committee, European Parliament PE 510.001, Bruksela 2014.
  • Hijmans H., The European Data Protection Supervisor: The Institutions of the EC Controlled by an Independent Authority, "Common Market Law Review" 2006, vol. 43.
  • Krzysztofek M., Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej. Transfer danych osobowych z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem transferu do Stanów Zjednoczonych w obecnym i nadchodzącym stanie prawnym, Warszawa 2014.
  • Ochrona danych osobowych ofiar przestępstw w prawie Unii Europejskiej, w: Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, red. D. Kornobis-Romanowska, Wrocław 2014.
  • Szydło M., Principles underlying independence of national data protection authorities: Commission v. Austria, "Common Market Law Review" 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2014_4_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.