PL EN


2015 | 1(5) | 29-46
Article title

Znaczenie konsultacji społecznych w formułowaniu polityk publicznych Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The importance of public consultation in the formulation of public policies of the European Union
Year
Issue
Pages
29-46
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Bailey D. J., Governance or the crisis of governmentality? Applying critical state theory at the European level, "Journal of European Public Policy" 2006, vol. 13, no. 1.
 • Bouwen P., The Logic of Access to the European Parliament: Business Lobbying in the Committee on Economic and Monetary Affairs, "Journal of Common Market Studies" 2004, no. 3 (42).
 • Broscheid A., Coen D., Lobbying Activity and Fora Creation in the European Union: Empirically Exploring the Nature of the Policy Good, w: EU Lobbying: Empirical and Theoretical Studies, red. D. Coen, Routledge, New York 2007.
 • Chabanet D., The Regulation of Interest Groups in the European Union, referat wygłoszony na konferencji Connex Thematic Conference on Accountability, European University Institute, Florence, 29-30.06.2007.
 • European Governance. A White Paper, European Commission, COM(2001) 428, final.
 • Grosse T. G., Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwyciężania, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesu, red. U. Kurczewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t.1. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A. M. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_en.htm
 • http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/sec_2010_370_en.pdf
 • http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/ifrs/index_en.htm
 • http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_pl.htm
 • http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
 • http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=pl http://ec.europa.eu/yourvoice/index_pl.htm dostęp 30.06.2015
 • Komunikat: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości. Zasady dotyczące stosunków z przedstawicielami grup interesu (rejestr i kodeks postępowania), Komisja Europejska, COM(2008) 323, wersja ostateczna, Bruksela, 27.05.2008.
 • Kurczewska U., Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Majkowska M., TTIP w pigułce. Kilka faktów na temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
 • Mazey S., Richardson J., Interest Groups and EU Policy-making: organizational logic and venue shopping, w: European Union Power and Policy-making, red. J. Richardson, 2006.
 • Outcome of the public consultation on the green Paper on a European Citizen's Initiative, European Commission, COM(2010) 119 final, Brussels 31.03.2010.
 • Quttkat Ch., Kotzian P., Lobbying via Consultation - Territorial and Functional Interests in the Commission's Consultaion Regime, w: Functional and Territorial Interest Representation in the EU, red. M. Knodt, Ch. Quittkat, J. Greenwood, Routledge 2012.
 • Report on the online consultation on investment protection and investor-to-state dispute settlement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3202_en.htm, dostęp 30.05.2015.
 • Risse T., Kleine M., Assessing the Legitimacy of the EU's Treaty Revision Methods, "Journal of Common Market Studies" 2007, vol. 45.
 • Sprawozdanie: Internetowe konsultacje publiczne w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów miedzy inwestorem a państwem (ISDS) w umowie o transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP), Komisja Europejska, SWD(2015) 3, wersja ostateczna, Bruksela, 13.01.2015.
 • Tansaescu I., The European Commission and Interest Groups. Towards a Deliberative Interpretation of Stackeholder Involvement in UE Policy-making, VUBPress, Brussels 2009.
 • Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, European Commission, COM(202) 704, final, Brussels 2005.
 • Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz. U. 2004.90.864/30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.