PL EN


2015 | 1(5) | 63-80
Article title

Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych

Content
Title variants
EN
Public support policy aimed at the disabled and their families. in the aftermath of the rulings of the constitutional tribunal and social protests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi rekonstrukcję i analizę procesu kształtowania się polityki wsparcia osób długoterminowo zajmujących się bliskimi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. W pierwszej części przedstawiono cechy omawianej grupy oraz pokazano jej doświadczenia i odrębności na szerszym tle sytuacji osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin. W drugiej części dokonano periodyzacji zmian, jakie zaszły w systemie wsparcia pieniężnego omawianej grupy w okresie od początku wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na mocy której do dziś wypłaca się świadczenia dla opiekunów. Ukazanie tego procesu dowodzi braku stałej tendencji, jeśli chodzi o kierunek kolejnych reform, natomiast dużej roli zewnętrznych wobec decydentów czynników oraz aktorów społecznych i publicznych. To owym aktorom polityki publicznej i ich wpływowi na kształt zmian prawnych poświęcono trzecią część artykułu. Autor wyróżnił wśród aktorów polityki wsparcia oprócz Rady Ministrów, także Trybunał Konstytucyjny i jego kolejne wyroki, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz samych adresatów wsparcia i środowiska ich reprezentujące.
EN
The article aims to portray a reconstruction as well as conduct an analysis of the changes in public support policy for the people who provide long-term care to their heavily disabled relatives. The first part presents the characteristic traits of the carer allowance recipients as well as their experiences and distinctiveness in the broader context of the situation of the disabled and their families. The second part provides a chronology of the changes in financial support policy toward carers since 2003 when the Act of Family Benefits took effect. Under the Act carers are entitled to allowances up to the present time. The process shows not only the lack of any stable trend as far as the direction of the policy in that field is concerned, but also a big role of external factors as well as social and public actors in that matter. The actors of public policy in this area as well as their impact on the construct of the legal changes in place constitute the subject of the third part of the article. Apart from the Council of Ministers, the author regards the Constitutional Tribunal and its rulings, the Ombudsman and also public support recipients along with their representative parties as the actors of public support policy.
Year
Issue
Pages
63-80
Physical description
Contributors
References
 • Bakalarczyk R., Dialog wokół opieki nad osobami niepełnosprawnymi, "Pismo Dialogu Społecznego Dialog" 2014, nr 3.
 • Bakalarczyk R., Okrągły stół w cieniu protestów, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka", 2014, nr 3 (120).
 • http://niesamodzielnym.pl
 • http://pomocdlarodzicow.pl/646-podsumowanie-konferencjirodzice-dzieci-niepelnosprawnych-a-rynek-pracy
 • http://www.opiekunowie.pw
 • Projekt z dnia 26 lipca 2012 r. Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Schmitt V., Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse, "Annual Review of Political Science" 2008, no. 11.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2015, poz. 114.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567.
 • Uzasadnienie projektu Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 13 marca 2015 r.
 • Wilmowska-Pruszyńska A., Stan zdrowia ludności Polski. Niepełnosprawność i niezdolność do samodzielnej egzystencji, w: Opieka długoterminowa, Opis. Diagnoza. Rekomendacje, red. M. Augustyn, Warszawa 2010.
 • Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.