PL EN


2015 | 1(5) | 81-94
Article title

O trzech aspektach jakości prawa

Content
Title variants
EN
On the three aspects of the quality of law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tradycyjnie jakość prawa wiązana jest z dochowaniem pewnych reguł jego tworzenia (tzw. reguł dobrej legislacji). Myślenie to jest wielce uproszczone. W rozważaniach zwrócono uwagę na to, że czym innym jest jakość prawa, a czym innym przestrzeganie reguł jego tworzenia. Wszak może być i tak, że prawo stworzone w zastosowaniu dobrej legislacji nie musi być prawem wysokiej (zadowalającej) jakości. Zwłaszcza przy założeniu, że o jakości prawa stanowi głównie poziom dostarczanego bezpieczeństwa prawnego. Rozważania oparto na przekonaniu, że problematyka jakości prawa należy przede wszystkim do sfery badawczej prawa. W tym kontekście refleksje nad jakością prawa umożliwiły spostrzeżenie, że rozwój tej jakości nieodzownie kojarzy się z rozwojem teorii prawa. Jeżeli chodzi o badanie jakości prawa jako miary bezpieczeństwa, to nasuwające się zagadnienia ujęto w szkicowej postaci w trzech zakresach: 1. Jakość prawa z punktu widzenia jego formacji, formacjogenności w odniesieniu do zjawisk społecznych ogólnie wziętych, 2. Jakość prawa w odniesieniu do osoby oraz 3. Jakość prawa w działalności sądowej.
EN
Traditionally, the quality of law is associated with observing certain principles of law making, the so-called principles of good legislation. Such a way of thinking, however, seems to be an over-simplification. Thus, the author indicates that the high-quality of legislation and the principles of good legislation are not the same. Law passed on the basis of good legislation procedures does not automatically result in the high-quality law, in particular, if one makes an assumption that the quality of law depends, above all, on legal certainty being ensured. The reflections presented here express an opinion on the immediate connection between the quality of law and the theory of law. In this perspective, thoughts on the quality of law resulted in an opinion how firmly the process of improvement in law quality is associated with the development of the theory of law. As regards the studies on the quality of law as a measure of legal certainty, three issues are pointed out in the material: 1. the quality of law from the point of view of its formation in reference to certain general social phenomena, 2. the quality of law relating to a person, 3. the quality of law in judicial activities.
Year
Issue
Pages
81-94
Physical description
Contributors
References
 • Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do prawa, Warszawa 2004.
 • Jakość prawa, red. Kołakowska-Przełomiec H., Warszawa 1966.
 • Kaźmierczyk S., Stosunek prawa do ekonomiki. Podstawowe problemy, Wrocław 1988.
 • Kaźmierczyk S., Z teoretycznej problematyki wykładni prawa, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, red. P. Kaczmarek, Wrocław 2009.
 • Lang W., Teoria prawa, Toruń 1972.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980.
 • Nowak L. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki, Warszawa 1977.
 • Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.
 • Patryas W., Kilka uwag na marginesie koncepcji obowiązywania norm, w: Odwaga filozofowania. Leszkowi Nowakowi w darze, red. J. Brzeziński, A. Klawiter, T. A. F. Knipers, K. Łastowski, K. Paprzycka, P. Przybysz, "Humaniora", Poznań 2002.
 • Patryas W., Próba wyjaśnienia domniemań prawnych, Poznań 2011.
 • Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014.
 • Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
 • Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
 • Pulka Z., Czy nastąpi zmierzch pozytywistycznej koncepcji prawa i prawoznawstwa?, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, red. A. Sulikowski, Wrocław 2006.
 • Woleński J., Epistemologia, Warszawa 2005.
 • Woleński J., Możliwe światy teorii prawa, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990.
 • Woleński J., Pojęcie decyzji w świetle filozofii, "Kwartalnik Filozoficzny" 2014, z. 3.
 • Wronkowska S., Sposoby pojmowania "zasad prawa" (Dyskusja w Komitecie Nauk Prawnych PAN - sprawozdanie), "Państwo i Prawo" 1972, z. 10.
 • Wronkowska S., Spójność systemu prawa, w: Jakość prawa, red. H. Kołakowska-Przełomiec, Warszawa 1966.
 • Wróblewski J., O naukowości prawoznawstwa, "Państwo i Prawo" 1965, z. 8-9.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 • Zajadło J., Prawa podstawowe w filozofii prawa Roberta Alexy'ego, w: R. Alexy, Teoria praw podstawowych, B. Kwiatkowska, J. Zajadło (tłum.), Warszawa 2010.
 • Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009.
 • Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.
 • Ziembiński Z., Teoria prawa, filozofia prawa a szczegółowe nauki prawne, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, z. 3.
 • Zirk-Sadowski M., Rozumienie ocen w języku prawnym, wyd. 1., "Acta Universitatis Lodziensis" 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.