PL EN


2015 | 1(5) | 119-136
Article title

Open government partnership as a new global intergovernmental initiative

Content
Title variants
PL
Partnerstwo otwartego rządu jako nowa inicjatywa międzyrządowa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Arising with a higher frequency economic crises over the last decades coupled with the deteriorating situation in the public finances have not always been caused by wrong decisions taken by the public authorities or their mismanagement. The crises of confidence in financial institutions in numerous countries combined with crises of confidence in the state spur to look for new solutions in the public institutions management and their relationship with the national and international environment. The concept of open government (OGP) fits into this trend. It is, in a sense, a new, although for some countries only a modernized way of organizing activities and institutions in a state that uses digital technology and communication tools in order to increase the participation of citizens in governance at all levels and decision-making. In addition, it is assumed that the knowledge and involvement of citizens can be used to effectively solve problems both at central and local levels. In the article the author tries to explicitly point out that while the Open Government Partnership initiative should be assessed positively, it cannot be regarded as a panacea for contemporary problems in management of the state and communication with the public. The mere membership does not guarantee to streamline the procedures, mechanisms, institutions and society involvement in public life. These specific actions aimed at increasing transparency, efficiency and cooperation as well as participation of citizens are an indicator of change. And these can be undertaken within the framework of the Partnership, as well as outside of it.
PL
Pojawiające się z coraz większą częstotliwością w ostatnich dziesięcioleciach kryzysy gospodarcze połączone z pogarszającą się sytuacją w sferze finansów publicznych nie zawsze powodowane są błędnymi decyzjami władz publicznych czy ich niegospodarnością. Kryzysy zaufania do instytucji finansowych, połączone w wielu państwach z kryzysami zaufania do państwa, skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w sferze zarządzania instytucjami publicznymi oraz ich relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. W ten nurt wpisuje się koncepcja otwartego rządu (OGP). Jest to w pewnym sensie nowy, choć w wypadku niektórych państw jedynie zmodernizowany, sposób organizacji działań oraz samych instytucji w państwie, wykorzystujący cyfrowe narzędzia technologiczne i komunikacyjne w celu zwiększenia współudziału obywateli w rządzeniu na wszystkich szczeblach sprawowania władzy i podejmowania decyzji. Ponadto zakłada się, że wiedza i zaangażowanie obywateli mogą posłużyć do skuteczniejszego rozwiązywania problemów zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W artykule Autorka stara się wyraźnie podkreślić, że o ile sama inicjatywa Partnerstwa Otwartego Rządu powinna być oceniana pozytywnie, to nie można jej traktować jako panaceum na współczesne problemy w zarządzaniu państwem i komunikacji ze społeczeństwem. Samo członkostwo nie stanowi gwarancji usprawnienia procedur, mechanizmów i instytucji oraz zaangażowania społeczeństwa w życie publiczne. To konkretne działania ukierunkowane na wzrost przejrzystości, efektywności oraz współpracy i partycypacji obywateli stanowią wyznacznik zmian. A te mogą być podejmowane w ramach Partnerstwa, jak również poza nim.
Year
Issue
Pages
119-136
Physical description
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
  • Dates and Deadlines, www.opengovpartnership.org, may 2014.
  • From Commitment to Action, www.opengovpartnership.org, may 2014.
  • Mission and Goals, www.opengovpartnership.org, may 2015.
  • Open Government Declaration, www.opengovpartnership.org, may 2015.
  • Open Government Partnership (OGP) by the Numbers: What the IRM Data Tells us about OGP Results. Executive Summary of OGP IRM Technical Paper 1, www.opengovpartnership. org, may 2015.
  • Open Government Partnership, Four-Year Strategy 2015-2018, www.opengovpartnership.org, may 2015.
  • Open Government Partnership. Articles of Governance, April 2015, www.opengovpartnership. org, may 2015.
  • Participating Countries, www.opengovpartnership.org, may 2015.
  • Requirements, www.opengovpartnership.org, may 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.