PL EN


2015 | 2(6) | 9-40
Article title

Public policymaking and its analysis at National and European levels

Content
Title variants
EN
Tworzenie i analiza polityki publicznej na szczeblu narodowym i europejskim
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor wskazuje na specyfikę sposobu tworzenia polityki publicznej na poziomie Unii Europejskiej w porównaniu ze sposobem tworzenia polityki na poziomie krajowym. Podkreśla m.in. to, że w UE inaczej kształtowana jest agenda polityki. Na poziomie krajowym w większym stopniu kształtują ją politycy pozostający w bliskiej relacji z wyborcami. Na poziomie europejskim kształtuje ją Komisja Europejska, która posiada wyłączne prawo do inicjatywy ustawodawczej w UE i jest instytucją technokratyczną (nie pochodzi z bezpośrednich wyborów). Ponadto na poziomie europejskim analiza wykonalności polityki publicznej bywa ignorowana (na etapie przed decyzyjnym). W państwach narodowych takie analizy są realizowane z uwagi na istnienie mechanizmów konkurencji między rządzącymi i opozycją. W strukturach UE nie ma takich mechanizmów. Jednocześnie autor wskazuje, że taka analiza mogłaby zapewnić Unii Europejskiej korzyści. Blokowałaby wprowadzanie w życie decyzji obarczonych nadmiernym ryzykiem. Ma tu na myśli również decyzję o wprowadzeniu unii monetarnej. Jego zdaniem, zapadła ona bez właściwej analizy wykonalności takiego przedsięwzięcia. Decyzję o wprowadzeniu wspólnej waluty podjęto z uwagi na czynniki polityczne, a nie merytoryczne. Znaczna część ekspertów była przeciwna temu, wskazując na istotne ryzyko. Zwolennicy daleko posuniętej integracji gospodarczej w UE nie uwzględnili faktu, że integracja monetarna pozbawia państwa czynników, które mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. Jednak w gronach politycznych panował klimat "totalnego optymizmu" w odniesieniu do rezultatów unii monetarnej. Nie uwzględniano nawet scenariusza negatywnego. Nie stworzono mechanizmów zarządzania kryzysowego, w tym mechanizmów opuszczenia unii, sposobów wsparcia członków, którzy nie radzą sobie z członkostwem. Ponadto w niewłaściwy sposób dokonywano ewaluacji skutków unii monetarnej. Robiono to na podstawie osiągnięć technicznych (oceniano proces, a nie jego rezultat), jak sprawne wprowadzenie banknotów i monet euro, a także wycofanie walut krajowych w roku 2002.
EN
The author describes the specific features of public policy process at the European Union level and its differences related to policy-making at national level. He underlines, among other things that the policy agenda in the European Union is being shaped differently. At the national level the agenda is under greater influence of politicians who are closely interconnected with voters. At the European Union level the technocratic (not directly elected) European Commission has a monopoly of legislative initiative. Furthermore, at the European level feasibility studies - as an element of the pre-decision stage in public policy-making - tend to be ignored. In nation-states we can see such analyses as a result of competition taking place between those who rule and their political opposition. At the European Union level it is not the case. The author points out that these mechanisms would have been beneficial for the EU member states. They would have halted the implementation of decisions which ran the excessive risk. He has also in mind the decision related to the introduction of the monetary union. In his opinion, this decision was made without a proper feasibility analysis (costs and profits). Basically, the decision on a common currency was made on political rather than substantive grounds. A large number of experts were against the idea as they perceived serious risks involved in it. The supporters of greater European integration ignored the fact that the monetary union deprived nation-states of many factors that affected the economic development in a positive way. The point is that they were under influence of "total optimism" expecting only good results of the monetary union. The mechanisms of crisis management, including exit scenario from the monetary union, or methods of supporting those members who need financial aid, have not been even created. Furthermore, the evaluation of the monetary union was not properly carried out as it was based on the assessment of the process (for example, smooth introduction of euro notes and coins or phasing out of the national currencies in 2002) and not of its results.
Year
Issue
Pages
9-40
Physical description
Contributors
 • European University Institute, Florence
References
 • Breton A., Competitive Governments, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • Chalmers D., The European Redistributive State and a European Law of Struggle, "European Law Journal" 2012, vol. 18, no. 5.
 • De Grauwe P., Challenges for Monetary Policy in Euroland, in: Governing EMU, eds. F. Torres, A. Verdun, C. Zilioli, H. Zimmerman, European University Institute, Florence 2004.
 • De Grauwe P., Economics of Monetary Union, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Eichengreen J., Frieden J. A., The Political Economy of European Monetary Unification: An Analytical Introduction, in: International Political Economy, third edition, eds. J. A. Frieden, D. A. Lake, Routledge, London 1995.
 • Feldstein M., The case against EMU, "The Economist" 1992, June 13th.
 • Henning C. R., U. S.-EU Relations after the Inception of the Monetary Union: Cooperation or Rivalry? in: P. C. Padoan, Transatlantic Perspectives on the Euro, The Brookings Institution, Washington D.C. 2000.
 • Majone G., Evidence, Argument & Persuasion in the Policy Process, Yale University Press, New Haven CT., 1989. expanded Polish edition: Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Majone G., Dilemmas of European Integration, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Majone G., Europe As The Would-Be World Power: The EU At Fifty, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Majone G., Wildavsky A., Implementation as Evolution, 1979, unpublished paper.
 • Piris J.-C., It is Time for the Euro Area to Develop Further Closer Cooperation Among its Members, "Jean Monnet Working Paper" 2011, no. 5, The NYU Institute on the Park, New York.
 • Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 • Reiermann C., Support for Wobbly Euro Economies, "Spiegel On Line International" 2009, Feb.20.
 • Rodrik D., The Globalization Paradox, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Ross G., Jacques Delors and European Integration, Polity Press, London 1995.
 • Skrzypek S., Poland should not rush to sign up to the euro, "Financial Times" 2010, April 13.
 • Trubek D. M., Trubek L. G., Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination, "European Law Journal" 2005, vol. 11, no. 3.
 • Tsoukalis L., The New European Economy, second revised edition, Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Tsoukalis L., Economic and Monetary Union, in: Policy-Making in the European Union, eds. H. Wallace, W. Wallace, fourth edition, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Weatherill S., Law and Integration in the European Union, Clarendon Press, Oxford 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.