PL EN


2015 | 2(6) | 79-94
Article title

Ocena stopnia realizacji polityki telekomunikacyjnej w zakresie strategii regulacyjnej do roku 2015

Content
Title variants
EN
An assessment of progress in the telecommunications policy within the scope of regulatory strategy until 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza postępów w polityce telekomunikacyjnej w Polsce w zawężeniu do celów sformułowanych w Strategii regulacyjnej do roku 2015. W artykule pozytywnie zweryfikowano tezę, że poziom dotychczasowego wykonania obecnej strategii regulacyjnej jest zadowalający. W części teoretycznej zdefiniowano politykę telekomunikacyjną, dokonano analizy znaczenia tej polityki w rozwoju gospodarczym, a także określono jej lokalizację w klasyfikacji polityki publicznej. Ponadto, scharakteryzowano podstawowe instytucje władcze rynku telekomunikacyjnego, które są odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki prowadzonej w sektorze telekomunikacyjnym. W części empirycznej, opartej na danych ilościowych, zaprezentowano wartości mierników stopnia realizacji celów badanej strategii regulacyjnej. Przeprowadzoną analizę ilościową poszerzono o podejmowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej działania na rzecz realizacji strategii.
EN
The purpose of this article is to analyze the progress in the telecommunications policy in Poland narrowed down to the objectives enunciated in the Regulatory Strategy until 2015. In the article the thesis that the current progress in the regulatory strategy is gratifying was confirmed. In the theoretical part the telecommunications policy and its role in the economic development are defined as well as the location of the policy in the classification of public policy is indicated. Furthermore, telecommunications market authorities, which are responsible for creating and conducting the policy in the telecommunication sector, are characterised. In the empirical part, which is based on the quantitative data, the foregoing values of indicators showing the progress in meeting the strategy objectives are presented. The conducted quantitative analysis is extended to the actions taken by the Office of Electronic Communications in order to implement the strategy.
Year
Issue
Pages
79-94
Physical description
Contributors
References
 • A Digital Agenda for Europe, Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, European Commission, Brussels, 19.05.2010.
 • Gryz J., Wzajemny związek między polityką i strategią a bezpieczeństwem państwa, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2007, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2007.
 • http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/06/pdf/74.pdf, dostęp 15.05.2015.
 • http://www.researchgate.net/profile/Carlo_Cambini/publication/222651643_Broadband_investment_ and_regulation_A_literature_review/links/09e4150dd8365107e5000000.pdf, dostęp 17.05.2015.
 • http://www.uke.gov.pl/informacje-ogolne-1068, dostęp 12.05.2015.
 • http://www.uke.gov.pl/kompetencje-uke-972, dostęp 12.05.2015.
 • https://mac.gov.pl/co-robimy, dostęp 12.05.2015.
 • Kaczmarczyk P., Wybrane aspekty regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne", t. XXII, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2015.
 • Ładny P., Regulacja rynku telekomunikacyjnego, w: Rynek usług telekomunikacyjnych, red. H. Babis, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, listopad 2014.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
 • Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Polityka publiczna, 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013.
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Warszawa, czerwiec 2014.
 • Regulacja rynków telekomunikacyjnych, red. S. Piątek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Dz. U. 2011, nr 250, poz. 1501.
 • Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej, red. S. Piątek, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Strategia regulacyjna do roku 2015, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa, listopad 2014.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.
 • Szkudlarek P., Państwo w procesie rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 139, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne i niektórych innych ustaw, Dz. U. 2012, poz. 1445.
 • Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych, Dz. U. 2002, nr 25, poz. 253.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Dz. U. nr 267, poz. 2258 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Dz. U. 2010, nr 106, poz. 675.
 • Zrozumieć politykę publiczną. Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.