PL EN


2015 | 2(6) | 95-117
Article title

Kształtowanie się polskiego rynku usług hotelarskich w realiach teoretycznych i praktycznych gospodarki XXI wieku

Content
Title variants
EN
Evolution of polish hospitality market in the theoretical and practical realities of the 21st century economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem rozwoju rynku usług hotelarskich z perspektywy zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, w tym w polityce gospodarczej prowadzonej na szczeblu państw i ugrupowań integracyjnych. W tym celu przeprowadzono analizę zmian zachodzących w podaży usług hotelarskich, w popycie na usługi hotelarskie oraz w efektywności gospodarowania potencjałem usługowym obiektów hotelarskich. Do zbadania zmian zachodzących na rynku usług hotelarskich wykorzystano podstawowe instrumenty analizy ekonomicznej pozwalające analizować dynamikę i strukturę badanych zjawisk na tle szerszych procesów gospodarczych.
EN
The article concerns the issue of the hospitality market development from the perspective of changes taking place in the economy of the 21st century as well as in the economic policy pursued at the level of states and integration groups. For this purpose, an analysis of changes in the supply of hotel services, the demand for hotel services and potential management efficiency of hotel facilities was conducted. To investigate the changes taking place in the hotel industry the basic instruments of economic analysis were used which allowed to analyze the dynamics and the structure of the examined phenomena against a background of the wider economic processes.
Year
Issue
Pages
95-117
Physical description
Contributors
author
 • Warsaw School of Economics
author
References
 • Afonin A., Ekonomika turystyki: zagadnienia współczesne, Alma Mer Szkoła Wyższa, Warszawa 2012.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 2000.
 • Bednarczyk M., Co to jest przedsiębiorczość?, w: Przedsiębiorczość w turystyce: zasady i praktyka, red. M. Bednarczyk, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Bednarczyk M., Gospodarka turystyczna oparta na wiedzy, mikroekonomia.net /system/ publication_ files/806/original/4.pdf 1315218245, dostęp maj 2012.
 • Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach: zasady, przykłady i tablice procentowe, Difin, Warszawa 2009.
 • Bień A., Bień W., Słownik finansów, wyd. drugie uzupełnione, Difin, Warszawa 2010.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 • Borkowski B., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Byszewska-Dawidek M., Rynek hotelowy 2010: dynamika, wskaźniki, prognozy, "Wiadomości Turystyczne" 2010, nr 5, Instytut Turystyki, Eurosystem, Warszawa 2010.
 • Cierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Czekaj D., Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, WSHGiT w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Dziedzic E., Pozycja konkurencyjna Polski na rynku turystycznym w obliczu sytuacji kryzysowych, w: A. Rapacz, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Edvinsson L., Malone M. S. Kapitał intelektualny, przekład: M. Marcinkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Harris P., Planowanie zysku w hotelarstwie, PWE, Warszawa 1995.
 • Kachniewska M., Rynek turystyczny: ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Kachniewska M., Współpraca hoteli z władzami lokalnym jako czynnik redukcji ryzyka specyficznego, w: A. Rapacz, Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy polityki turystycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, przekład G. Górska, PWE, Warszawa 2001.
 • Koźmiński A., Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?, w: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku: konferencja u Prezydenta RP w dniach 18-19 kwietnia 2001 roku, Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Kubiak B. F., Korowicki A., Rola i znaczenie kapitału intelektualnego w kształtowaniu efektywności organizacji turystycznych, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020: dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 28.11.2011 roku, red. B. Walas, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
 • Olszewski-Strzyżowski J., Kryzys finansowy a zmiany w sektorze bankowym - implikacje dla turystyki, w: Turystyka w Europie w XXI wieku, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2012.
 • Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Sala J., Górna J., Hotelarstwo a współczesne tendencje rozwoju turystyki, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej: problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Sierpińska W., Skandia Navigator jako narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach: teoria a praktyka, red. M. Godlewska, P. Szczepankowski, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Stańczyk-Hugiet E., Wiedza w zarządzaniu. Wyniki badań, w: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy: edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2010.
 • Turystyka w Europie w XXI wieku, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2012.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm., art. 36, http://prawoturystyczne.pl/ustawa-o-uslugach-turystycznych-nowelizacja/, dostęp maj 2013.
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997.
 • Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji, red. Siwiński W., Tauber R. D., Mucha-Szajek E., WSHiG, Poznań 2009.
 • Wszendybył-Skulska E., Human Capital in Hotel Industry, CeDeWu, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.