PL EN


2015 | 2(6) | 119-135
Article title

Foreign policy of the Slovak Republic towards challenges in the eastern policy of the European Union

Content
Title variants
PL
Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej wobec wyzwań w polityce wschodniej Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is about the selected and current problems of the Central and Eastern European foreign policy of the Slovak Republic. This state, like other small in terms of territory Central European countries, due to the actual position held as a player in international relations, it cannot influence the decisions of the other states, i.e. more powerful participants. In this respect, it seems interesting which analysed activities of the Slovak foreign policy are now a priority. The content analysis of the source documents and the results of operations of the Slovak government allows us to make a distinction between 'declared priorities "and" real priorities". The first shall be adopted officially, among others, by virtue of the Slovak Republic's membership in the Euro-Atlantic structures, and the latter are the result of an independent assessment of international affairs and strive to highlight the important role of the Slovak Republic in this area. In the case of the first group of priorities a very clear duality of attitudes can also be seen, which makes you think about the real objectives, especially in the Eastern European dimension of the foreign policy that the current government of the Slovak Republic aims to meet.
PL
Artykuł dotyczy wybranych i aktualnych problemów z zakresu środkowo- i wschodnioeuropejskiego wymiaru polityki zagranicznej Republiki Słowackiej. Państwo to, podobnie jak inne niewielkie pod względem terytorialnym państwa środkowoeuropejskie, z racji rzeczywistej pozycji jaką zajmuje, jako podmiot stosunków międzynarodowych nie ma praktycznych możliwości wpływania na decyzje innych, tj. bardziej znaczących od siebie podmiotów. Z racji takiego stanu rzeczy interesującą wydaje się kwestia, które z badanych kierunków aktywności słowackiej polityki zagranicznej mają obecnie znaczenie priorytetowe. Analiza treści dokumentów źródłowych oraz efektów działalności słowackiego rządu pozwala na dokonanie podziału na priorytety deklarowane oraz priorytety faktyczne. Te pierwsze przyjmowane są oficjalnie, m.in. z racji członkostwa Republiki Słowackiej w strukturach euroatlantyckich, te drugie wynikają zaś z samodzielnej oceny stanu stosunków międzynarodowych oraz dążenia do zaznaczenia istotnej roli Republiki Słowackiej w tej dziedzinie. W wypadku pierwszej grupy priorytetów daje się też zaobserwować bardzo wyraźna dwoistość postaw, skłaniająca do refleksji na temat rzeczywistych celów, jakie stawia przed sobą, zwłaszcza w zakresie wschodnioeuropejskiego wymiaru polityki zagranicznej, obecny rząd Republiki Słowackiej.
Year
Issue
Pages
119-135
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Duleba A., Kríza na Ukrajine ako impulz pre východnú politiku SR a EÚ. Analýza postojov slovenskej verejnosti a odporúčania pre zahraničnú politiku SR, Bratislava 2014.
 • Lörincz J., Západný Balkán - pokrok i stagnácia, in: Ročenka zahraničnej poltiky Slovenskej Republiky 2012, Bratislava 2013.
 • Lörincz J., Západný Balkán - úspechy i stagnácia, "Yearbook of Foreign Policy of the Slovak Republic" 2011, no. 1.
 • Łoś R., Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007.
 • Muś J., Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej i państw członkowskich, in: Bałkany Zachodnie a integracja Europejska. Perspektywy i implikacje, ed. R. Sadowski, J. Muś, Warszawa 2008.
 • Program slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine jul 2014 - jun 2015. Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet, Bratislava 2014.
 • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky Parlamentná tlač č. 37.
 • Pytlik B., Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowej w warunkach kryzysu, in: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, ed. I. Zawiślińska, Warszawa 2014.
 • Pytlik B., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 • Pytlik B., Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-1998, in: Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, ed. J. Osiński, Warszawa 2009.
 • Raport polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, lipiec 2012 - czerwiec 2013, Warszawa 2013.
 • Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2014, https:// www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_CB51EF39413099BEC1257E1B00367F29_ SK/$File/150402_sprava_ZP_2014.pdf
 • Wyszehradzka kakofonia wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ analizy/2014-09-10/wyszehradzka-kakofonia-wobec-konfliktu-rosyjsko-ukrainskiego
 • Zameranie zahranićnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015, https://www. mzv.sk/sk/zahranicna__politika/dokumenty_k_zahranicnej_politike.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.