Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 2(6) | 151-163

Article title

Zmiany w polskim przemyśle po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Changes of the Polish industry since the accession of Poland to the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się w polskim przemyśle, z uwzględnieniem sfery produkcji i usług oraz wymiany międzynarodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doceniając znaczenie właściwego prowadzenia polityki prorozwojowej w Polsce i Unii Europejskiej, jeden z podpunktów poświęcono analizie tendencji dotyczącej podstawowych wskaźników rozwoju przemysłu w Polsce, a ostatni strategii Europa 2020. W publikacji opis analityczny został uzupełniony zestawem danych ujętych w tabelach ilustrujących rozwój przemysłu w Polsce na tle Unii Europejskiej. W artykule wskazano, że na dynamikę produkcji w Polsce wpłynął m.in. ponad dwukrotny wzrost w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, a także w produkcji wyrobów z metali. Strategia Europa 2020 to dla Polski i UE program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Efektem realizacji strategii Europa 2020 ma być gospodarka oparta na wiedzy, niskoemisyjna, promująca technologie przyjazne środowisku, oszczędzająca zasoby, a zarazem zachowująca dbałość o spójność społeczną.
EN
The aim of this publication is to outline changes that have been observed in Poland and to present the place of the Polish industry, including production, services and international trade, since the accession to the European Union. Rating highly the role of industry and proper conducting of a pro-growth policy in Poland and the European Union, one part of the study concerns the analysis of basic indicators of the Polish industry structure and the final part the realization of the Europe 2020 strategy. The analytical description in the publication was enriched with a wide set of tables, as well as a crosssectional collection of information on industry in Poland and on the European Union member states in rank order. The high dynamics observed in Poland resulted, among others, from an over double growth in the production of electrical equipment, computers, electronic and optical products as well as of metal products. The Strategy Europe 2020 is a socio-economic development programme for Poland and the EU growth. The goal of the Europe 2020 strategy is to create the economy - based on knowledge, low-emission policies promoting environmentally friendly technologies, making an efficient use of resources, and also aiming at social cohesion.

Year

Volume

2

Issue

Pages

151-163

Physical description

Dates

published
2015-06-01

Contributors

  • Aero Consulting

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_2_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.