PL EN


2015 | 3(7) | 159-173
Article title

Instytucjonalne bariery w realizacji polityki publicznej

Content
Title variants
EN
Institutional barriers to public policy implementation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bariery w realizacji polityki publicznej pojawiają się na długo przed przystąpieniem do jej wdrażania. Wadliwe instytucje utrudniają właściwą identyfikację problemów i formułowanie polityki. Głównym problemem jest brak określenia centrum decyzyjnego, będącego głównym podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie polityki publicznej. Funkcjonalne splecenie władzy ustawodawczej i wykonawczej pozbawia parlament wpływu na kształt polityki publicznej. Również rząd nie pełni przypisanej mu funkcji prowadzenia polityki. Dane z badań świadczą o przejęciu tej funkcji przez resorty i braku koordynacji działań legislacyjnych. Prawo jest instrumentem komunikowania wcześniej podjętych decyzji. Nie wykorzystuje się obiektywnej wiedzy ani konsultacji społecznych, które mogłyby równoważyć malejącą rolę parlamentu. Utrudnia to dobranie właściwych instrumentów realizacji polityki.
The main obstacles in the implementation of public policies emerge at the earlier stages of the agenda setting and the formulation of goals due to institutional constraints. They comprise the ambiguities about the governing center and thus about the real actors of the public policy process. The government fully controls the legislation, although this results from a functional unity of the executive and the legislative powers rather than from formal regulations. The parliament gets deprived of its influence on public policy. The government, however, is not able to fulfill its functions, either. The evidence shows that the main actor in programming public policy is the administration, and the decisiontaking process is dispersed among separate ministries without any real coordination and oversight. The law is an instrument of communicating decisions taken at the pre-legislative stage. The use of objective data and public consultations is occasional, although they could compensate for the declining role of the parliament. This makes the selection of proper policy instruments yet more difficult.
Year
Issue
Pages
159-173
Physical description
Contributors
References
 • XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red. M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
 • Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, A. Mednis, M. Niziołek i J. Jakubek-Lalik, D. Sześciło (red.), Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2014.
 • Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, red. M. Żuralska, Koło Naukowe Analizy Prawa "Ratio Legis", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.
 • Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa, red. S. Peszkowski, KSAP, Warszawa 2010.
 • Bożyk S., Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2, Białystok 2013.
 • Dudzińska A., System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Instytut Studiów Politycznych PAN i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 • Goetz K. H., Zubek R., Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość prawodawstwa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2005.
 • Kopińska G., Makowski G., Waglowski P., Wiszowaty M. M., Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
 • Kuciński J., Wołpiuk W. J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Majone G., Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Nauka o administracji, red. B. Kudrycka, B. G. Peters, P. J. Suwaj, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Parlamentarny system rządów, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.
 • Plichta J., Idea i zasady dobrego rządzenia. Miejsce i funkcje organizacji pozarządowych w realizacji koncepcji dobrego rządzenia, L&J Techtrading Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Prawo a polityka, red. M. Zubik, Liber, Warszawa 2007.
 • Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Rogowski W., Skutki legislacji, czyli legislacja postawiona na głowie, "Obserwator finansowy. pl" 2011, http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/02/10/skutki-regulacji-czyli-legislacjapostawiona- na-glowie/, dostęp 31.10.2015.
 • Zubek R., Cieleń A., Matczak M., Zalasiński T., Barometr legislacyjny. Analiza wykonania prac legislacyjnych Rady Ministrów na I półrocze 2011, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa 2011.
 • Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, KSAP, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_3_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.