PL EN


2015 | 4(8) | 47-58
Article title

Determinanty finansowe wzrostu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
Financial determinants of investment growth in territorial self-government units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Determinanty finansowe związane z sytuacją budżetową jednostek samorządu terytorialnego odgrywają najważniejszą rolę wśród całokształtu czynników wpływających na podejmowanie i prowadzenie inwestycji przez jednostki terytorialne. Finanse są kluczowym elementem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podstawowym wyznacznikiem realności i powodzenia każdej inwestycji. Celem artykułu jest przedstawienie determinant finansowych związanych z sytuacją budżetową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i ich wpływu na realizację inwestycji przez te podmioty. Charakterystyce poddano wydatki na inwestycje, dochody własne, wynik budżetów ze szczególnym uwzględnieniem nadwyżki operacyjnej.
EN
Financial determinants related to the budgetary situation of territorial self-government units play the most important role among all the factors affecting the undertaking and conducting of investments by territorial units. Finances are a key element in functioning of territorial self-government units as well as the primary determinant of viability and success of any investment. The objective of this article is to present financial determinants associated with the budgetary situation of territorial self-government units in Poland and their effects on investment execution by these entities. Consequently, investment expenditure, own income, and budgetary result with particular attention to operating surplus have been characterized.
Year
Issue
Pages
47-58
Physical description
Contributors
References
  • Alińska A., Dworakowska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa 2015.
  • Dworakowska M., Determinanty rozwoju aktywności inwestycyjnej miast na prawach powiatu, w: Instrumenty zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, red. D. Wyszkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.
  • Jarosiński K., Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach deficytu budżetowego oraz długu publicznego, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
  • Misterek W., Trudności z wykorzystaniem budżetu JST jako narzędzia planistycznego w sytuacji spowolnienia gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2010, nr 141.
  • Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2014, Ministerstwo Finansów.
  • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • Soszka-Ogrodnik K., Polen verteidigt den ersten Platz im Standort-Ranking in der MOE-Region, www.ahk.pl/medien/wirtschafts-news/einzel/artikel/polen-verteidigt-den-ersten-platzim-standort-ranking-in-der-moe-region/?no_cache=1&cHash=b7285a1327036992dcf-5fc48ed32f034, dostęp 14.11.2015.
  • Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2014. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2013, nr 0, poz. 885 z późn. zm.
  • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_4_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.