PL EN


2015 | 4(8) | 129-140
Article title

System emerytalny Irlandii - zarys problematyki

Content
Title variants
EN
Review of the Irish pension system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Irlandii, pomimo dość młodej populacji tego państwa, diagnozuje się wzrost osób starszych. Prowadzone są zatem liczne badania i studia nad procesem starzenia się społeczeństwa, zmiennymi socjoekonomicznymi charakteryzującymi tę część populacji oraz jej potrzebami. Wiąże się to z koniecznością projektowania i wdrażania określonych rozwiązań w polityce publicznej, wręcz wymusza pewne posunięcia ze strony rządzących, m.in. w sferze systemu emerytalnego. W związku z tym, głównym celem artykułu jest prezentacja najważniejszych danych związanych z systemem emerytalnym Irlandii oraz dochodami osób w wieku 65 lat i starszych. Realizując to dążenie, zaprezentowano w opracowaniu dane demograficzne, elementy systemu emerytalnego w tym państwie oraz informacje o dochodach osób starszych. W części poświęconej populacji Irlandii zostały ujęte nie tylko bieżące i starsze dane na temat udziału osób 65+ w społeczeństwie, lecz także przedstawiono prognozy dla tej grupy wiekowej, uwzględniając różne scenariusze migracji i dzietności. Wykorzystano te zmienne do ilustracji procesu starzenia się społeczeństwa oraz ukazania głębokości i powagi tego zjawiska w przyszłości. Z kolei w sekcji poświęconej systemowi emerytalnemu kierujemy naszą uwagę na składowe tego systemu, takie jak emerytura państwowa, emerytura zawodowa czy emerytura prywatna. Ich znaczenie dla osób starszych analizuje część poświęcona dochodom, jakie w Irlandii osiąga ta grupa wiekowa. W tej sekcji omówiono więc źródła dochodów, ich wysokość, procentowy rozkład oraz zmienne wpływające na dochód, takie jak wykształcenie, sektor zatrudnienia, liczba przepracowanych lat.
EN
Despite the relatively young population of Ireland a growth of the elderly can be observed in this country. Therefore, a vast number of research and studies on society ageing and socio-economic variables characteristic for this part of society as well as on its needs are conducted. It is related to the requirement of designing and implementing certain schemes in the public policy. It even enforces some specific actions on the government, inter alia in the pension system. The main aim of the paper, therefore, is a presentation of the most important data referring to Ireland's pension system as well as the incomes of people aged 65 and over. Bearing this goal in mind the study shows some demographic data, the elements of Irish pension system and information about incomes of the elderly. Thus, the section referring to Ireland's population shows not only present and previous data related to the participation of the elderly in society, but it also presents the projections for this age group, taking into consideration the different scenarios of migration and fertility.. We use these variables to illustrate ageing as well as to show depth and seriousness of this process in the future. Whereas, in the section related to the pension system we draw our attention to the components of this system such as state pension, occupational pension or private pension. The part of the paper referring to incomes that elderly people receive in Ireland analyses their importance for this age group. In this section we discuss the sources of incomes, their level and distribution as well as variables affecting incomes such as education, employment sector and the number of working years.
Year
Issue
Pages
129-140
Physical description
Contributors
 • Papal University of John Paul II in Krakow
 • Cracow University of Economics
References
 • Creighton H., Europe's Ageing Demography, ILC-UK 2014 EU Factpack, Population Partners Seminar Series, Partnership, International Longevity Centre, November 2014.
 • Drennan J., Lafferty A., Treacy M. P., Fealy G., Phelan A., Lyons I., Hall P., Older People in Residential Care Settings. Results of a National Survey of Staff-Resident Interactions and Conflicts, Health Service Executive, National Centre for the Protection of Older People (NCPOP), UCD School of Nursing, Midwifery and Health Systems, Dublin, December 2012, http://www.rte.ie/documents/news/elderlyreport.pdf, dostęp 8.06.2014.
 • Kichewko K., Dialog społeczny na rzecz osób starszych. Zapisy w stronę roku 2016, maszynopis.
 • Nivakoski S., Determinants of Pension Coverage and Retirement Income Replacement Rates- Evidence from TILDA, "The Economic and Social Review" 2014, Vol. 45, No. 3, http://www.esr.ie/article/view/183/88, dostęp 26.06.2015.
 • Nivakoski S., Barrett A., Supplementary Pensions and the Income of Ireland's Retirees, The Irish Longitudinal Study on Ageing TILDA, Trinity College Dublin, Dublin 2012, https://www.esri.ie/pubs/BKMNEXT228.pdf, dostęp 26.06.2015.
 • OECD Reviews of Pensions Systems: Ireland, OECD Publishing, 2014, http://dx.doi.org/10.1787/9789264208834-en.
 • Population and Labour Force Projections 2016-2046, Stationery Office, Dublin, April 2013, Central Statistics Office, http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/population/2013/poplabfor2016_2046.pdf, dostęp 26.06.2015.
 • State Pension Contributory, Citizens Information, Public Service Information, http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/older_and_retired_people/state_pension_contributory.html?printpreview=1, dostęp 26.06.2015.
 • State Pension (Non-Contributory), Citizens Information, Public Service Information, http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/older_and_retired_people/state_pension_non_contributory.html?printpreview=1, dostęp 26.06.2015.
 • Survey on Income and Living Conditions (SILC). Thematic Report on the Elderly 2004, 2009, 2010 (revised) and 2011, Central Statistics Office, August 2013, http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/silc/2011/elderly040910and11.pdf, dostęp 8.06.2014.
 • This is Ireland. Highlights from Census 2011, Part 1, Central Statistics Office, Stationery Office, Dublin, March 2012, http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011pdr/Census,2011,Highlights,Part,1,web,72dpi.pdf, dostęp 27.11.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2015_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.