PL EN


2016 | 1 (9) | 45-75
Article title

Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne

Content
Title variants
EN
Public policy: theoretical developments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadząc badania polityki publicznej w Polsce, powinno się nawiązywać do pojęć, kategorii analitycznych oraz teorii, które zaproponowano już w tym obszarze badawczym. Artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu rozwoju teorii polityki publicznej w dłuższym okresie. Jako pierwsze zostały przedstawione podejścia typologiczne i stadialne. Teorie polityki publicznej zostały omówione jako dwa szersze zbiory przy uwzględnieniu podziału na paradygmaty - racjonalny oraz interpretatywny. Szczegółowo przedstawiono zastosowanie pierwszego z nich do zagadnienia definiowania wyboru rozwiązań problemów publicznych. Paradygmat interpretatywny opisano głównie w powiązaniu z argumentatywnym zwrotem oraz próbą połączenia podejścia racjonalistycznego i interpretatywnego w perspektywie racjonalnej dyskusji. Przegląd kończy przedstawienie kilku prób uporządkowania pola badawczego nauki o polityce publicznej za pomocą określenia listy pytań badawczych, obszarów badań, ram teoretyczno-metodologicznych oraz archetypów działalności analityków polityki publicznej.
EN
The examination of public policy in Poland should refer to the terms, analytical categories as well as theories, which have already been postulated in this research field. The article aims to present an overview of the development of public policy theories in the long run. To begin with, the typological and stages approaches were presented. The theories of public policy were presented as two broader classes based on the differentiation into rational and interpretative paradigms. The application of the first one was examined in greater detail in the area of defining the choices of the ways to address public issues. The interpretative paradigm was presented mainly in connection with the argumentative approach as well as an attempt to combine the rational and interpretative approaches in the context of a rational discussion. The overview ends with the presentation of a few ways of organising the public policy research field through the research questions, the research areas, the theoretical-methodological framework as well as the archetypes of the public policy analysts' activity.
Year
Issue
Pages
45-75
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Administracja i zarzadzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, red. D. Sześciło, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2014.
 • Analiza polityki publicznej. Podejście teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, IBE, Warszawa 2013.
 • Bevir M., Rhodes R. A. W., Governance Stories, Routledge, London 2006.
 • Błędowski P., Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej - próba charakterystyki, "Studia z Polityki Publicznej", nr 3 (3), 2014.
 • Cobb R. W., Elder C. D., Participation in American Politics the Dynamics of Agenda-Building, Allyn and Bacon, Boston 1972.
 • Daly M., Governance and Social Policy, "Journal of Social Policy", Vol. 32, Issue 1, 2003.
 • Dror Y., Public Policy Making Reexamined, Transaction, New Brunswick 1989.
 • Dye T. R., Understanding public policy, Pearson Education Limited, Harlow 2014.
 • Evaluating Strategy. New Directions for Evaluation, no. 128, red. P. A. Patrizi, M. Q. Patton, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 • Fischer F., Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices, Oxford University Press, Oxford 2010.
 • Hajer M., Discourse Coalitions and the Institutionalization of Practice: the Case of Acid Rain in great Britain, w: The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, red. F. Fischer, J. Forester, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Hampton G., Narrative policy analysis and the integration of public involvement in decision making, "Policy Sciences", Vol. 42, No. 3, 2009.
 • Handbook of public administration, red.: W. B. Hildreth, G. J. Miller, J. Rabin, Taylor & Francis, Boca Raton 2007.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.
 • Hoppe R., Policy analysis, science and politics: from 'speaking truth to power' to 'making sense together', "Science and Public Policy", Vol. 26, No. 3, 1999.
 • Howlett M., Designing Public Policies, Routledge, London-New York 2011.
 • Hughes O. E., Public Management and Administration: An Introduction, Palgrave, London 2003.
 • Ingram H., Schneider A., Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy, "The American Political Science Review", Vol. 87, No. 2, 1993.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Liber, Warszawa 2004.
 • Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować, poprawiać, red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa 2013.
 • Jann W., Wegrich K., Theories of the Policy Cycle, w: Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, red. F. Fischer, G. Miller, M. S. Sidney, CRS/Taylor & Francis, Boca Raton 2007.
 • Jones M. D., McBeth M. K., A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?, "Policy Studies Journal", Vol. 38, Issue 2, 2010.
 • Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Lejano R. P., Frameworks for Policy Analysis: Merging Text and Context, Routledge, New York 2006.
 • Lejano R. P., Leong C., A Hermeneutic Approach to Explaining and Understanding Public Controversies, "Journal of Public Administration Research and Theory", April 4, 2012.
 • Lowi T. J., An Assessment of Kellow's Promoting Elegance in Policy Theory, "Policy Studies Journal", Vol. 16, 1988.
 • Lowi T. J., Foreword: New dimensions in policy and politics, w: Social Regulatory Policy: Moral Controversies in American Politics, red. R. Tatalovich, B. W. Daynes, Westview Press, Boulder 1988.
 • Lowi T. J., Four Systems of Policy, Politics, and Choice, "Public Administration Review", Vol. 32, No. 4, 1972.
 • Mayer I. S., van Daalen C. E., Bots P. W. G., Perspectives on policy analyses: a framework for understanding and design, "International Journal of Technology Policy and Management", Vol. 4, No. 2, 2004.
 • Mazur S., Historia administracji publicznej, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mettler S., Sorelle M., Policy Feedback Theory, w: Theories of the Policy Process, red. P. A. Sabatier, Ch. M. Weible, Westview Press, Boulder 2014.
 • Nagel S. S., Handbook of Public Policy Evaluation, Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
 • Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy Peters, J. Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Netting F. E., O'Connor M. K., Analysing Social Policy: Multiple Perspectives for Critically Understanding and Evaluating Policy, Wiley, Hoboken 2011.
 • Olejniczak K., Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (7), 2009.
 • Olejniczak K., Śliwowski P., Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych, w: (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. A. Haber, K. Olejniczak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 • Opałek K., Wróblewski J., Współczesna teoria i socjologia prawa w Stanach Zjednoczonych, PWN, Warszawa 1963.
 • The Oxford Handbook of Public Management, red.: Ferlie E., Lynn L. E., Pollitt C., Oxford University Press, Oxford 2005.
 • The Oxford Handbook of Public Policy, red. M. Moran, M. Rein, R. E. Goodin, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Ronit K., Porter T., Lasswell H. D., The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis, w: The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, red. S. J. Balla, M. Lodge, E. Page, Oxford University Press, Oxford 2015.
 • Rudolf W., Rozwój zarządzania publicznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 261, 2011.
 • Sabatier P. A., Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder 2007.
 • The SAGE Handbook of Governance, red. M. Bevir, Sage Publications, London 2010.
 • Schneider A., Ingram H., Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy, "The American Political Science Review", Vol. 87, No. 2, 1993.
 • Schon D. A., Rein M., Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies, Basic Books, New York 1994.
 • Scriven M., Evaluation thesaurus, Sage, Newbury Park 1991.
 • Smith K. B., Larimer C. W., Public Policy Theory Primer, Westview Press, Boulder 2009.
 • Smith K. B., Larimer C. W., Public Policy Theory Primer, Westview Press, Boulder 2012.
 • Soft Law in Governance and Regulation: An Interdisciplinary Analysis, red. U. Morth, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 • Stone D., Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W. W. Norton & Company, New York 2002.
 • Studia z zarządzania publicznego, red. J. Hausner, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Swanson D., Bhadwal S., Creating Adaptive Policies: A Guide for Policy-making in an Uncertain World, Sage, New Delhi 2009.
 • Szarfenberg R., Analiza polityki publicznej - perspektywa racjonalnej dyskusji, w: Analiza polityki publicznej. Podejście teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, IBE, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., Interwencja rodzinna i piecza zastępcza - pomiędzy mediami, polityką i dowodami, w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, red. D. Trawkowska, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011.
 • Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.
 • Szarfenberg R., Nauki o i dla polityki publicznej: podejścia teoretyczno-metodologiczne, w: Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, red. A. Wojciuk, IBE, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną, "Problemy Polityki Społecznej", nr 22 (3), 2013.
 • Szarfenberg R., Perspektywy badawcze polityki społecznej - wprowadzenie, "Problemy Polityki Społecznej", nr 22 (3), 2013.
 • Theories of the Policy Process, red. P. A. Sabatier, Ch. M. Weible, Westview Press, Boulder 2014.
 • Weimer D. L., Vining A., Policy Analysis. Concepts and Practice, Routledge, London 2011.
 • Wildavsky A. B., Pressman J. L., Implementation, University of California Press, Berkeley 1973.
 • Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, red. M. Zawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Scholar, Warszawa 2014.
 • Yanow D., Conducting Interpretive Policy Analysis, Sage Publication, London 1999.
 • Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.
 • Zybała A., Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_1_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.