PL EN


2016 | 1 (9) | 95-110
Article title

Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej - studia przypadków

Authors
Content
Title variants
EN
he groups of people with disabilities within the scope of public policy - case studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia trzy sytuacje pokazujące uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami, opiekunów takich osób i stowarzyszeń działających na ich rzecz w kreowaniu i monitorowaniu polityki publicznej wobec niepełnosprawności w Polsce. Pierwsza z nich dotyczy działania polegającego na wspieraniu edukacji włączającej, druga - prób zmiany systemu wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami, natomiast ostatnia odnosi się do procesu tworzenia przez organizacje pozarządowe alternatywnego raportu poświęconego wdrażaniu przez Polskę konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W każdym z powyższych przypadków autor omawia przyczyny stojące za decyzją o zaangażowaniu się, przebieg procesu oraz efekty zaangażowania. Wnioski wskazują na to, że choć środowiska osób z niepełnosprawnościami mają możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat polityki wobec niepełnosprawności, to ich wpływ jest raczej niewielki i dotyczy sytuacji wyjątkowych.
EN
The author presents three selected types of situations depicting the participation of persons with disabilities, their caregivers and supporting non-governmental organisations, in designing and monitoring the public policy towards disability in Poland. The first type of situations concerns supporting inclusive education. The second type concerns the support system for the caregivers of the persons with disabilities, while the last one refers to the alternative report prepared by NGOs, dealing with Poland's implementation of the U. N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In each of these cases, the author examines the reasons behind the decision to participate, the process, and the final results of participation. The results show that - although the NGOs of the persons with disabilities have the possibility to participate in the discussion on disability policy - their influence on that policy is insignificant and limited to exceptional situations.
Year
Issue
Pages
95-110
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu: w poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.
 • Bakalarczyk R., Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych, "Studia z Polityki Publicznej" 2015, nr 1 (5), s. 63-80.
 • Bakalarczyk R., Kubicki P., Polakowski M., Szelewa D., Niepełnosprawność: problemy opieki. Warszawskie debaty o polityce społecznej 15, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), Warszawa 2015.
 • Cairney P., Understanding public policy: theories and issues, Palgrave Macmillan, New York 2012.
 • Dudzińska A., Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami. Raport końcowy z realizacji projektu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera "Nie-Grzeczne Dzieci", Warszawa 2009.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
 • Howlett M., Designing public policies: principles and instruments, Routledge, New York 2011.
 • Kloskowska-Dudzińska A., System zamknięty: socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
 • Kubicki P., Prawne bariery edukacji włączającej, "Studia Prawnicze" 2013, z. 2 (194), s. 63-77.
 • Kubicki P., Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, "Biuletyn RPO. Źródła" 2012, nr 10, s. 34-40.
 • Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.
 • Szarfenberg R., Potrzeba udziału obywateli w tworzeniu, realizacji i doskonaleniu polityki społecznej, Konferencja EAPN "Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych", Warszawa, 15 stycznia 2016.
 • Vanhala L., Making Rights a Reality?: Disability Rights Activists and Legal Mobilization, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
 • Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne: raport z badań, red. B. Abramowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2014.
 • Zybała A., Polityki publiczne: doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza (chce) musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.