PL EN


2016 | 1 (9) | 127-140
Article title

Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce

Content
Title variants
EN
Selected aspects of waste management in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczny wzrost konsumpcji powoduje powstawanie coraz większych ilości odpadów przemysłowych i komunalnych. Są one powodem wielu problemów we wszystkich krajach świata, a zapobieganie ich nadmiernemu powstawaniu, ich racjonalne wykorzystanie i w ostateczności bezpieczne unieszkodliwienie to jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Zarządzanie gospodarką odpadami czy polityka wobec zagospodarowania odpadów znajduje się w sferze szerokich zainteresowań Unii Europejskiej, jeśli chodzi zarówno o aspekty rozwiązań prawnych, w tym chroniących środowisko naturalne, jak i ekonomiczne wykorzystanie odpadów w ramach gospodarki miejskiej. Polska, podążając za trendami unijnymi, dostosowuje swoje prawodawstwo do prawodawstwa unijnego. W ten sposób przykłada się coraz większą wagę do polityki "odpadowej", implementując niektóre rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów z modeli szwedzkiego czy niemieckiego, próbując np. część odpadów przekształcać termicznie i uzyskać w ten sposób paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Artykuł ma na celu zaprezentowanie bieżących problemów narosłych wokół polityki gospodarki odpadami w Polsce przede wszystkim w związku z nowelizacją regulacji zawartych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zostaną również przybliżone kwestie tzw. zamówień in house, związane z powierzeniem odbioru odpadów komunalnych własnym spółkom miejskim.
EN
The dynamic growth in consumption causes an increasing quantity of industrial and communal waste. The waste is the reason for many problems in all countries of the world, and preventing its abundant generation, its rational exploitation and, as the last resort, safe disposal is one of the important challenges posed to contemporary cities. Managing the waste economy or the waste management policy is the area of the interests of the European Union, both in legal and economic aspects. The legal aspects encompass the protection of the natural environment whereas the economic ones address the economical usage of waste under the municipal economy. Poland, following the E. U. trends, is adapting its legislation to the E. U. legislation. Thus it puts more weight to the 'waste' policy implementing some solutions in the area of waste management drawing on the Swedish or German models, i.e. trying, to give an example, to transform a part of the waste thermally this way generating fuel for the production of central heating and electric energy. The article is aimed at the presentation of the current issues in the area of the waste management policy in Poland, above all, pertaining to the amendment to the regulations covered by the Law on the Maintenance of the Order and Cleanliness in Communities. The article also aims to address the issues pertaining to the so-called "in house" orders connected with the management of communal waste by municipal companies.
Year
Issue
Pages
127-140
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics
 • Warsaw School of Economics
References
 • Dyląg B., Mamy za dużo instalacji zagospodarowania odpadów. Będzie awantura z Unią Europejską, www.portalsamorzadowy.pl, dostęp 04.08.2015.
 • Górnicki E., Pokłosie rewolucji śmieciowej, maszynopis, Warszawa 2015.
 • Grzymała Z., Maśloch G., Integrated waste management in the light of the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities - recommendations, w druku 2014.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do., dostęp 01.05.2014.
 • In house jest niezbędny, http://www.kigo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:oin-housewkrakowie&catid=46: artykuly-do-slideshow, dostęp 08.06.2016.
 • Podgórski S., Zamówienia w trybie in house w polskim systemie prawnym, wystąpienie podczas konferencji Krajowej Izby Gospodarki Odpadami "Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych, w doświadczeniach polskich i europejskich", Białowieża, 19.06.2015.
 • Rady na odpady. Nie jest źle, rozmowa z Januszem Ostapiukiem, wiceministrem środowiska, serwis samorządowy PAP, dostęp 07.08.2015, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/154543/Rady--na-odpady-Nie-jest-xle.
 • Środowisko: zamienianie odpadów w złoto - w jaki sposób niektóre państwa członkowskie wykorzystują odpady jako źródło zasobów, Komisja Europejska - komunikat prasowy, Bruksela, 16 kwietnia 2012 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-369_pl.htm, dostęp 08.06.2016.
 • Veras V., European solution in waste management system, wystąpienie: konferencja, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 'Optymalizacja systemu gospodarki odpadami w świetle uwarunkowań prawnych i nowości technologicznych, w doświadczeniach polskich i europejskich', Białowieża, 19.06.2015.
 • Dyrektywa 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986, s. 6, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 265.
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, s. 10, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 349.
 • Dyrektywa 1999/31/WE Rady z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, s. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, s. 228.
 • Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, s. 3-30.
 • Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. Urz. UE L94/65.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.