PL EN


2016 | 2(10) |
Article title

Pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The role of economic self-government in Poland within the structures of the political regime
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Polsce od początku przemian ustrojowych trwa bezowocna dyskusja dotycząca miejsca samorządu gospodarczego w systemie władzy lokalnej. Obecnie obowiązujące regulacje prawne nie zapewniają izbom gospodarczym pozycji związków publicznoprawnych. Opierają się one na fakultatywnym charakterze więzi łączących przedsiębiorców, co jest główną przyczyną słabego rozwoju rodzimego samorządu gospodarczego, a właściwie quasi samorządu gospodarczego. Wynikająca z tego słabość strukturalna i programowa organizacji przedsiębiorców wydaje się być główną przeszkodą na drodze do stworzenia efektywnego systemu zarządzania lokalnego, który mógłby zniwelować zbyt asymetryczne obecnie relacje pomiędzy samorządem terytorialnym i reprezentacją przedsiębiorców. Bez wątpienia brak tego typu struktur w sferze instytucji publicznych jest głównym powodem ich marginalizowania przez władze rządowe i samorządowe, które nie widzą potrzeby czynienia jakichkolwiek koncesji na rzecz rozproszonego środowiska gospodarczego. W tym kontekście najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się być utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego, który zostanie włączony do systemu władz publicznych.
EN
Since the beginning of the political transition in Poland an unproductive discussion has been continued concerning the role of economic self-government in the system of local government. The current legal regulations do not provide business chambers with the status of public legal unions. They tend to be based on the facultative nature of the ties between entrepreneurs, which is the main cause of the weakness of the Polish economic self-government, or rather the economic quasi-self-government. The consequential structural and programmatic weakness of entrepreneurs' organisation seems to be the major obstacle in creating an effective system of local governance that could equalise the excessively asymmetric relations between the local government and the representation of entrepreneurs. It is beyond doubt that the lack of such structures in the area of public institutions is the main reason for marginalising them by the government and local authorities, which do not see the need to make any concessions for the diffused economic environment. Given this context, the most rational solution seems to be the creation of a common economic self-government, which will be incorporated into the system of public authorities.
Year
Issue
Physical description
Contributors
 • Adam Mickiewicz University in Poznan
References
 • Adamczyk A., Pastuszka S., Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 • Grelowski Z., Samorząd specjalny, gospodarczy, zawodowy, wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Społem, Katowice 1947.
 • Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K., Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • Kmieciak R., Samorząd gospodarczy w Polsce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
 • Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 • Pruska ustawa o izbach rolniczych z 30 czerwca 1894 r., w: Zbiór ustaw pruskich nr 9686.
 • Sudolska A., Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce, w: Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, red. W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Dz. U. 1996, nr 1, poz. 3.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037; 2001, nr 102, poz. 1117; 2003, nr 49, poz. 408.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz. U. 1997, nr 121, poz. 769.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz. U. 1989, nr 17, poz. 92.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, Dz. U. 1989, nr 35, poz. 195, ze zm.: 1992, nr 75, poz. 368; 1996, nr 43, poz. 189; 1997, nr 121, poz. 770; 1999, nr 139, poz. 934.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, Dz. U. 1989, nr 35, poz. 194, ze zm. z 1997 r. nr 121, poz. 770.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle, Dz. U. 2001, nr 129, poz. 1445.
 • Walkowiak K., Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 4.
 • Wiesiołowski T., Organizacja rzemiosła, w: Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w latach 1918-1939, red. Cz. Łuczak, Wydawnictwa Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznań 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.