PL EN


2016 | 3(11) | 109-137
Article title

Polityka państwa wobec korporacji transnarodowych i przenoszenie ich prac B+R

Authors
Content
Title variants
EN
Public Policy Towards Transnational Corporations and their R&D Relocation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie procesu przenoszenia prac B+R przez korporacje transnarodowe za granicę. Prezentowana jest tu perspektywa oddziaływania korporacyjnych jednostek badawczych na kraje goszczące oraz zagadnienie prowadzenia przez państwo polityki zmierzającej do podniesienia innowacyjności gospodarki krajowej. Przenoszenie prac B+R za granicę uruchamia przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich i rozwój korporacyjnych jednostek badawczych (ośrodków B+R i filii produkcyjnych z działami badawczymi) oraz rozszerzanie ich powiązań lokalnych, co oddziałuje na krajową sferę badawczą i gospodarkę. Powstaje "zagraniczny komponent" krajowej sfery badawczej, którego charakterystyka wyraźnie różni się od cech krajowych podmiotów tej sfery. Możliwe są korzystne i niekorzystne oddziaływania korporacyjnych ośrodków B+R i filii na innowacyjność krajowych podmiotów oraz na funkcjonowanie narodowego systemu innowacyjności (NSI). W krajach goszczących państwo powinno kształtować rozwój i działalność zagranicznych jednostek badawczych należących do korporacji transnarodowych (KTN) za pomocą instrumentów polityki inwestycyjnej (wobec napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich) oraz instrumentów polityki innowacyjnej (częściowo wobec działalności innowacyjnej obcych korporacji). W obu wypadkach ta polityka powinna służyć realizacji długofalowej strategii podnoszenia innowacyjności krajowej gospodarki.
EN
The paper aims at investigating the process of international R&D relocation by transnational corporations abroad. The prospective impacts exerted by corporate research units on host countries and the public policy conducted for enhancing innovativeness of national economy are presented. R&D relocation implies FDI inflows by TNCs to host countries aimed at establishing corporate research units (research centers, subsidiaries engaged in research and production) as well as expanding their local ties which generate impacts on national R&D sphere and host economy. "Foreign component" of national research sphere is developed and its characteristics differ from those of domestic research entities. There are possible both favorable and unfavorable impacts exerted by foreign research units on innovativeness of domestic entities and NIS functioning. The host state should influence growth and activity of corporate foreign research units by means of investment policy (towards FDI inflows) and innovation policy (towards TNCs' innovation activity), in both cases serving a long-term strategy for enhancing innovativeness of national economy.
Year
Issue
Pages
109-137
Physical description
Contributors
author
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • ABSL, 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2015.
 • Boutelier R., Gassmann O., von Zedtwitz M., Managing Global Innovation. Uncovering the Secrets of Future Competitiveness, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2000.
 • Carlsson B., Internationalization of Innovation Systems: A Survey of the Literature, "Research Policy", 2006, Vol. 35.
 • Cook G. A. S., Pandit N. R., Loof H., Johansson B., Clustering, MNEs, and Innovation: Who Benefits and How?, "International Journal of Economics of Business", 2013, Vol. 20, No. 2.
 • Crescenzi R., Gagliardi L., Immarino S., Foreign Multinationals and Domestic Innovation: Intraindustry Effects and Firm Heterogeneity, "Research Policy", 2015, Vol. 44.
 • Dachs B., Hanzl-Weiss D., Kampik F., Leitner S., Schenrgell Th., Stehrer R., Urban W., Zahradnik G., Internationalization of Business Investments in R&D and Analysis of Their Economic Impact. Analysis Report, European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels 2012.
 • Demibarg M., Glaister K. W., Factors Determining Location Choice for R&D Projects: A Comparative Study of Developed and Emerging Regions, "Journal of Management Studies", 2007, Vol. 47.
 • Driffield N., Love J. H., Yang Y., Reverse International Knowledge Transfer in the MNE: (Where) Does Affiliate Performance Boost Parent Performance?, "Research Policy", 2016, Vol. 45.
 • Driffield N., Taylor K., FDI and Labour Market: A Review of the Evidence and Policy Implications, "Oxford Review of Economic Policy", 2000, Autumn, https://core.ac.uk/download/files/7/115631.pdf, dostęp 23.06.2016.
 • Dunning J. H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, Wokingham 1993.
 • European Commission, Internationalization of Business Investments in R&D and Analysis of Their Impacts, Luxembourg Publication Office, Luxembourg 2012.
 • Figueiredo P. N., The Role of Dual Embeddedness in the Innovative Performance of MNE Subsidiaries: Evidence from Brazil, "Journal of Management Studies", 2011, Vol. 48.
 • Garcia F., Jin B., Salomon R., Does Inward Foreign Direct Investment Improve the Innovative Performance of Local Firms?, "Research Policy", 2013, Vol. 42.
 • Ghemawat P., Hout Th., Can China's Companies Conquer the World? The Overlooked Importance of Corporate Power, "Foreign Affairs", 2016, March/April.
 • Guimon J., Government Strategies to Attract R&D Intensive FDI, OECD, Paris 2008.
 • Javorcik B., Does FDI Bring Good Jobs to Host Countries? World Development Report Background Papers. October 2012, The World Bank, Washington DC. 2013, siteresources.worldbank.org, dostęp 23.06.2016.
 • Johnson D., Turner C., International Business. Themes and Issues in the Modern, Global Economy, Routledge, London - New York 2003.
 • Kao J., Tapping to the World's Innovation Hot Spots, "Harvard Business Review", 2009, March.
 • Karlsson K., International R&D Trends and Drivers, w: The Internationalization of Corporate R&D. Leveraging the Changing Geography of Innovation, red. M. Karlsson, Elanders, Stockholm 2006.
 • Kedia B. L., Mukherjee M., Understanding Offshoring: A Research Framework Based on Disintegration, Location and Externalization Advantages, "Journal of World Business", 2009, Vol. 44.
 • Kostecka L., Polityka naukowo-techniczna i innowacyjna w Chinach, w: Szoki technologiczne w gospodarce światowej, red. E. Mińska-Struzik, T. Rynarzewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Malik R., Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", 2013, nr 1.
 • Manolopoulos D., Papanastassiou M., Pearce R., Technology Sourcing in Multinational Enterprises and the Roles of Subsidiaries: an Empirical Investigation, "International Business Review", 2005, Vol. 14.
 • Mazzucato M., The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London-New York 2014.
 • OECD, Recent Trends in the Internationalization of R&D in the Enterprise Sector. Special Session on Globalization, Paris 2008.
 • Owczarczuk M., Government Incentives and FDI Inflow into R&D - The Case of Visegrad Countries, "Entrepreneurial Business and Economic Review", 2013, No. 2.
 • Poznańska K., Kraj K. M., Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja. Umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Roszkowska-Menkes M., Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Schwaag-Serger S., China: from Shop Floor to Knowledge Factory?, w: The Internationalization of Corporate R&D. Leveraging the Changing Geography of Innovation, red. M. Karlsson, Elanders, Stockholm 2006.
 • Schwaag Serger S., Wise E., Internationalization of Research and Innovation - New Policy Developments, European Commission, Directorate General for Research, Brussels 2010.
 • Siedschlag I., Smith D., Turcu C., Zhang X., What Determines the Location Choice of R&D Activities by Multinational Firms?, "Research Policy", 2013, Vol. 42.
 • Thomson R., National Scientific Capacity and R&D Offshoring, "Research Policy", 2013, Vol. 42.
 • Wang E. C., Determinants of R&D Investments: the Extreme-Bounds-Analysis Approach Applied to 26 OECD Countries, "Research Policy", 2010, Vol. 39.
 • Weresa M. A., Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Veliyath R., Sambharya R. B., R&D Investments in Multinational Corporations. An Examination of Shifts in Patterns of Flows Across Countries and Potential Influences, "Management International Review", 2011, No. 8.
 • Yip G. S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 • Zorska A., Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2012, nr 4.
 • Zorska A., Uczestnictwo filii zagranicznych w rozwoju zasobu wiedzy korporacji transnarodowych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2014, nr 2.
 • Zorska A., The Process of NIS Internationalization and the Involvement of Corporate Foreign Subsidiaries, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2015, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_3_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.