PL EN


2016 | 3(11) | 159-172
Article title

Zarządzanie, governance i polityka publiczna w systemie szkolnictwa wyższego: Polska-Ukraina

Content
Title variants
EN
Management, Governance and Public Policy in the Higher Education System: Poland-Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony analizie teoretycznej oraz praktycznej różnych poziomów rządzenia (governance) w szkolnictwie wyższym - na poziomie systemowym, instytucyjnym i na poziomie polityki państwa wobec systemu szkolnictwa wyższego oraz uniwersytetów. Zarówno Polska, jak i Ukraina stają wobec wspólnego wyzwania konieczności odbiurokratyzowania działania uczelni i deregulacji systemu szkolnictwa wyższego, co wymaga niezbędnych zmian reguł ładu instytucjonalnego i systemowego. W artykule pokazano, jakie narzędzia w procesie transformacji szkolnictwa wyższego zarówno na poziomie makro (governance in HES i polityka publiczna), jak i mikro (governance i management in HEI) mogą być wykorzystane w celu podejmowania skutecznych rozwiązań w obszarach: zarządzanie, governance i polityka publiczna w systemie szkolnictwa wyższego.
EN
The article focuses on the theoretical and practical analysis of various levels of governance in higher education - at the systemic level, at the institutional level and at the level of public policy making in higher education system and universities. Both Poland and Ukraine are facing the common challenges of the urgent need to diminish bureaucracy at universities and to deregulate the system of higher education, which requires the necessary changes to the legal framework at the institutional and systemic levels. The article considers which tools in the process of transformation of higher education, both at the macro (governance in HES and public policy) and micro (governance and management in HEI) levels can be used in order to find effective solutions in the areas of management, governance and public policy in the higher education system.
Year
Issue
Pages
159-172
Physical description
Contributors
 • Polish Rectors Foundation
References
 • Higher Education Governance, Between Democratic Culture, Academic Aspirations and Market Forces, Council of Europe, 2005, http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/Governance/GOV_recommendations_EN.pdf.
 • Kwiek M., The Unfading Power of Collegiality? University Governance in Poland in a European Comparative and Quantitative Perspective, "International Journal of Educational Development"2015.
 • Lasswell H. D., A Preview of Policy Sciences, American Elsevier Publishing, 1971.
 • Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, red. C. Kochalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Narodowa Doktryna Rozwoju Edukacji, 2002, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 • OECD Reviews of Tertiary Education - Poland, Sept. 2007.
 • Projekt Strategii Reformowania Szkolnictwa Wyższego w Ukrainie do 2020 r., http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/
 • Santiago P., Tremblay K., Basri E., Arnal E., Tertiary Education for the Knowledge Society, Vol. 1, Special Features: Governance, Funding, Quality, OECD, 2008.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009.
 • Thieme J., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI w. Polska, Europa USA, Difin, Warszawa 2009.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009, rozdz. 6 - Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa Ukrainy o Szkolnictwie Wyższym, www.zakon.rada.gov.ua/go/1556-18.
 • Woźnicki J., Morawski R., Luterek M., Degtyarova I., Benchmarking in Higher Education: Polish Experience, "International Journal of Innovation and Learning", 2015, Vol. 17, No. 2.
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka", 2012, nr 1.
 • Woźnicki J., prezentacja Strategia rozwoju A-TH W Bielsku-Białej jako narzędzie wykreowania uniwersytetu na Podbeskidziu, seminarium szkoleniowo-dyskusyjne, Bielsko-Biała, listopad 2011, materiały niepublikowane.
 • Woźnicki J., prezentacja Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna, Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015, Warszawa, listopad 2015, materiały niepublikowane.
 • Woźnicki J., prezentacja Ustrój, przywództwo i wymogi Good Governance w akademickich szkołach wyższych - istot i formuła rektorstwa z uwzględnieniem treści Kodeksu Dobrych Praktyk Szkół Wyższych KRASP, XII Szkoła Letnia Zarządzania Strategicznego FRP, Ossa, lipiec 2012, materiały niepublikowane.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_3_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.