Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 4(12) | 177-194

Article title

The Eastern Partnership as a New Form of the European Union’s Cooperation with the Third Countries

Content

Title variants

PL
Partnerstwo wschodnie jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Since the 2004 enlargement the European Union has reiterated the need to deepen its relations with its eastern neighbours and work out a coherent European Neighbourhood Policy (ENP) to maintain the relations with its eastern and southern neighbours. In March 2009 the European Council unanimously expressed its support for the 'ambitious Eastern Partnership project which has become a part of its ENP and covered eastern neighbourhood countries. The aims and mechanisms of the Eastern Partnership are described in the joint declaration of the E. U. member states and the partner countries. The Partnership offers more to those who show greater progress in reforming their institutions to E. U. standards. According to the authors, the main benefit of this project is the progressive integration of the partner countries with the E. U. structures. The Eastern Partnership project was allocated a budget of 1.9 billion Euros for the 2010-2013 time period. That budget was approved by the European Commission and the money was committed through the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI). The sum includes the funds for the programmes and initiatives of the Partnership of multilateral character as well as the funds for cooperation with particular partner countries that meet the main goals of the EP.
PL
Od rozszerzenia w 2004 r. Unia Europejska ponownie podkreśliła potrzebę pogłębienia stosunków ze wschodnimi sąsiadami i wypracowania spójnej europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) w celu utrzymania stosunków ze wschodnimi i południowymi sąsiadami. W marcu 2009 r. Rada Europejska jednomyślnie wyraziła poparcie dla "ambitnego projektu Partnerstwa Wschodniego, który stał się częścią EPS i obejmował kraje sąsiadujące ze wschodem. Cele i mechanizmy Partnerstwa Wschodniego opisane są we wspólnej deklaracji państw członkowskich UE i krajów partnerskich. Partnerstwo oferuje więcej tym, którzy wykazują większe postępy w reformowaniu swoich instytucji zgodnie ze standardami E. U. Według autorów, główną zaletą tego projektu jest postępująca integracja krajów partnerskich ze strukturami E. U. Projektowi Partnerstwa Wschodniego przyznano budżet w wysokości 1,9 miliarda euro na okres 2010-2013. Budżet ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską, a pieniądze zostały przekazane za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Suma obejmuje środki na programy i inicjatywy Partnerstwa o charakterze wielostronnym oraz środki na współpracę z poszczególnymi krajami partnerskimi, które spełniają główne cele PE.

Year

Volume

3

Issue

Pages

177-194

Physical description

Dates

published
2016-10-24

Contributors

author
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Ananicz Sz. [2009], Eastern Partnership, Bureau of Research of Chancellery of the Sejm, no. 17(64), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8567007B249862DEC12576350035AB90/$file/Infos_64.pdf (in Polish).
 • Bagiński P. [2011], Wspieranie rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego: czy powinniśmy zaoferować więcej?, Fundacja im. Stefana Batorego, Warsaw.
 • EC [2011], Eastern Partnership Multilateral Platforms. General Guidelines and Rules of Procedure, European Commission Brussels, http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/platforms/rules_procedure_en.pdf (17.05.2014).
 • EC [2014], Eastern Partnership, European Commission, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/index_en.htm (17.05.2014).
 • EU [2009], Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009, 8435/09 (Presse 78), Council of the European Union, Brussels, May 7, http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-78_en.htm
 • http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14731&Itemid=784 (17.05.2014).
 • http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14781&Itemid=831 (17.05.2014).
 • http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul/partnerstwo-wschodnie-nie-przynioso-rezultatow-004570 (17.05.2014).
 • http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/cms/home/gendocs (17.05.2014).
 • IRF/OSF/EPCSF [2013], European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries,
 • International Renaissance Foundation in cooperation with the Open Society Foundations and Eastern Partnership Civil Society Forum, http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2013_0.pdf (17.05.2014).
 • Jankowski D. [2009], Rozdrażniony niedźwiedź, „Nowa Europa Wschodnia”, no. 5, http://www.new.org.pl/166, artykul.html (17.05.2014).
 • Łada A. [2011], EURONEST As a Euro-problem, Institute of Public Affairs (Instytut Spraw Publicznych), April 4, http://www.isp.org.pl/programy,program-europejski,projekty,wspolpracaz-parlamentem-europejskim,737.html (17.05.2014).
 • MFARP [2011], Eastern Partnership, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://eastern-partnership.pl/pw_pl/MSZ%20PW%20PL.pdf (17.05.2014) (in Polish).
 • MFARP [2012], Poland’s Development Co-operation and the Eastern Partnership (2009–2010),
 • Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, http://www.polskapomoc.gov.pl/files/dokumenty_publikacje/PUBLIKACJE_2011/projekty_polska%20pomoc_w_krajach_PW_2011.pdf (17.05.2014).
 • Mongrenier J.S. [2010], Eastern Europe is a Long Term Challenge, in the Debate: Belarus-EU: A Cold Neighbourhood?, http://www.easternpartnership.org/community/debate/easterneurope-long-term-challenge (17.05.2014).
 • Nieczypor K. [2013], Trwa nieformalne spotkanie krajów Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi,
 • http://eastbook.eu/2013/02/country/georgia/trwa-nieformalne-spotkanie-kraj%C3%B3wpartnerstwa-wschodniego-w-tbilisi/ (17.05.2014).
 • OSW [2009], Reactions to the Inaugurational Summit of the Eastern Partnership, “A week in the East. A bulletin analysis (Biuletyn Analityczny OSW)”, no. 18(93).
 • Popielawska J. [2009], Perfect Together? Eastern Partnership in the Context of other EU Initiatives in the East, “Analizy Natolińskie”, no. 6(38).
 • Sikorski T. [2011a], Armenia and Azerbaijan and their Eastern Partnership, “Biuletyn”, no. 63, Polish Institute for International Affairs, http://www.pism.pl/files/?id_plik=7605 (17.05.2014).
 • Sikorski T. [2011b], Eastern Partnership in Georgia: Initial Results, “Biuletyn”, no. 19, Polish Institute for International Affairs, http://www.pism.pl/files/?id_plik=5842 (17.05.2014).
 • Szczepanik M. [2011], Eastern Partnership: The Failure of EURONEST, http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111800,10305362, Partnerstwo_Wschodnie_porazka_Euronestu.html (17.05.2014).
 • Szeligowski D. [2013], Eastern Partnership. Effectiveness Analysis: Ukraine Case Study, WSIiZ
 • Working Paper Series, http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/Szeligowski_WPS%204_102013.pdf (17.05.2014) (in Polish).
 • Taczyńska J. [2013], The Cooperation of Polish Local Authorities with Regional and Local Authorities and other Entities of the Eastern Partnership, WPiA University of Lodz, Lodz, http://www.umww.pl/attachments/article/34141/Partnerstwo%20Wschodnie%20%E2%80%93%20Samorzady.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2016_4_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.