PL EN


2017 | 1(13) | 65-86
Article title

Zamieszkanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej - rola mieszkalnictwa i osadnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Habitation as a goal and subject of public policy science - the role of housing and settlement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy próby spojrzenia na cel i przedmiot dyscypliny "nauki o polityce publicznej" z poziomu przestrzeni zamieszkiwania. Osią rozumowania jest rola polityki mieszkaniowej i osadniczej w tym zakresie. Wymaga to zastanowienia się nad relacjami polityki społecznej, mieszkaniowej i osadniczej oraz nad ich usytuowaniem na tle innych elementów i dziedzin nauk społecznych w kontekście zamieszkiwania. Rozpatrywane są również relacje problematyki publicznej o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także przyrodniczo-ekologicznym, które dopełniają koncepcję trwałego rozwoju. Koncepcja ta ukierunkowana bardziej niż dotąd na godziwe i godne zamieszkiwanie kolejnych pokoleń, poprzez zasadnicze zwiększenie roli polityki mieszkaniowej i osadniczej, unaocznia, że celem i przedmiotem dyscypliny "nauki o polityce publicznej" jest m.in. przestrzeń zamieszkiwania.
EN
The article aims to observe the purpose and subject of "public policy sciences" from the perspective of living space. The role of housing policy and settlement in this respect is at the core of the paper reasoning. It requires reflection on the relationships of social, housing and settlement policies, and their location on the background of other elements and disciplines of social sciences in the context of living. Public policy relations of a systemic, political, economic and social character, as well as of natural and ecological one, which complement the concept of sustainable development, are also discussed. This concept focused more than ever on a fair and decent habitation of successive generations, by substantially increasing the role of housing and settlement policy, highlights that the aim and subject of "the public policy sciences' is the living space.
Year
Issue
Pages
65-86
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics
References
 • Andrzejewski A., Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1979.
 • Andrzejewski A.: Związki infrastruktury społecznej z rozwojem i rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPP i PS PAN, INP UG, Gdańsk 1979.
 • Barański J., Świat rzeczy. Zarys atropogeniczny, UJ, Kraków 2007.
 • Bauman Z., Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Błędowski P., Polityka społeczna jako specjalność nauk o polityce publicznej - próba charakterystyki, "Studia z Polityki Publicznej" 2014, nr 3 (3) .
 • Braundel F., Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1999.
 • Buczyńska-Garewicz A., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków 2006.
 • Cesarski M., Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, "Studia i Prace KES" 2012, nr 3.
 • Cesarski M., Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1950-1984, KPZK PAN, "Biuletyn" 1987, z. 133.
 • Cesarski M., Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, w: Problemy rozwoju regionalnego, t. 5, red. J. Brdulak, VII Kongres Ekonomistow Polskich - styczeń 2001, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: Wymiary kryzysu - przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. nauk J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES" 2012, nr 2 (10).
 • Cesarski M., Polityka mieszkaniowa i jej związki z polityką społeczną - znaczenie wymiaru przestrzennego, referat na konferencję naukową "Polityka społeczna w Polsce - stan badań a program kształcenia w szkole wyższej", wygłoszony w Poznaniu w dniu 4.04.2014 (maszynopis).
 • Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Cesarski M., Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, "Studia i Prace KES" SGH 2008, z. 15.
 • Cesarski M., Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce - miejsce sektora publicznego w latach 2002-2011, "Studia i Prace KES" 2015, nr 2.
 • Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Clarck W. C., Cruzten P. J., Schellnhuber H. J., Science for Global Sustainability: Towards New Paradigm, w: Earth System Analysis for Sustainability, red. H. J. Schellnhuber, P. J. Crutzen, W. C. Clark, M. Claussen, H. Held, The MIT Press, Freie Universität, Berlin 2004.
 • Dziewoński K., Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, IG i PZ PAN, "Prace Geograficzne" 1990, nr 154.
 • Gadowska K., Winczorek J., Sfera publiczna - funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, "Studia Socjologiczne" 2013, nr 1 (208).
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hardoy J. E., Satterthwaite D., Shelter, Need and Response: Housing, Land, and Settlement Policies in Seventeen Third World Nations, John Wiley & Sons, Inc., Wiley Chichester, 1981.
 • Jones J., Introduction, w: Human Ecology and the Development of Settlements, red. J. Jones, P. Rogers, Plenum Press, New York-London 1976.
 • Kanth R. K., Introduction: The Overview of Development Studies, w: Paradigms in Economic Development: Classic Perspectives, Critiques and Reflections, red. R. K. Kanth, ME Sharpe Inc., New York 1993.
 • Karwińska A., Böhm A., Ostręga A., Przestrzenie publiczne w rozwoju miast, Texter, 2016, e-book.
 • Kurzynowski A., Przedmowa, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Kurzynowski A., Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Lasswell H. D., Policy Orientation, w: The Policy Sciences, red. D. Lerner, H. D. Lasswell, Stanford University Press, Palo Alto, Kalifornia 1951.
 • Madurowicz M., Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni, w: Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
 • Magnuszewski P., Podejście systemowe, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. nauk. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Maguire R., Douglas D. M., Popovski V., Breakey H., Ethical Values and the Global Carbon Integrity System, w: H. Breakey, R. Maguire, V. Popovski, Ethical Values and the Integrity of the Climate Change Regime, Ashgate Publishing Limited, 2015.
 • Maik W., Infrastruktura osadnicza jako czynnik poziomu życia ludności strefy podmiejskiej, w: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, red. Z. Chojnicki, T. Czyż, PWN, KPZK PAN,,Biuletyn" 1991, z. 153.
 • Majone G., Public Policymaking and its Analysis at National and European Levels, "Studia z Polityki Publicznej" 2015, nr 2 (6).
 • National settlement Policy, Department of Town & Regional Planning, Ministry of Local Government, Lands & Housing, Botswana 1998.
 • Oberlander H. P., Land and Human Settlement Policy: a Review and Analysis of Selected Recent Policy Developments, Centre for Human Settlements, the University of British Columbia, 1982.
 • Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • Osiński J., Sfera publiczna i sfera prywatna - w poszukiwaniu modus vivendi, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
 • Rokicki J., Usługi społeczne jako przedmiot badań (pojęcie, cechy, rodzaje i funkcje), "Polityka Społeczna" 2014, nr 7.
 • Settlement Infrastructure and Enviroment Programme; Putting Agenda UNCHAS, w: The Urban Material Source Book. A Guide for Community-managed and Labour-based Upgrading of Urban Low-income Settlements, ILO Advisory Support, ILO 2000.
 • Supińska J., Debaty o polityce społecznej, IPS UW, ASPRA-JR, Warszawa 2013.
 • Supińska J., Dylematy polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 1991.
 • Supińska J., Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej; miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej, w: Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, red. L. Frąckiewicz, IPiSS-Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 2005.
 • Supińska J., Rozwój i zadania polityki społecznej jako nauki, w: Polityka społeczna, red. M. Księżopolski, A. Rajkiewicz, J. Supińska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1998.
 • Szarfenberg R., O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2013, nr 22 (3).
 • Szarfenberg R., Perspektywy badawcze polityki społecznej - wprowadzenie, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2013, nr 22 (3).
 • Szarfenberg R., Polityka publiczna - zagadnienia i nurty teoretyczne, "Studia z Polityki Publicznej", 2016, nr 1 (9).
 • Woźnicki J., Nowa dyscyplina - "nauki o polityce publicznej" usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, "Nauka" 2012, nr 1.
 • Zybała A., głos w dyskusji, w: Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej, "Studia z Polityki Publicznej" 2016, nr 1 (9).
 • Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.