PL EN


2017 | 1(13) | 87-102
Article title

Gospodarka ''we" a wybrane systemy i kierunki polityki gospodarczej państwa

Authors
Content
Title variants
EN
We-economy versus chosen systems and trends in the world's economic policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Me-conomy i we-conomy to modele (kierunki, nurty) w rozwoju gospodarki globalnej. Model me-conomy w centrum zainteresowania stawia konsumenta (użytkownika, klienta, prosumenta etc.), jak również wskazuje na istotną rolę kastomizacji w zaspokajaniu jego potrzeb. W odróżnieniu od me-conomy, gospodarka oparta na zasadach "we" to tzw. gospodarka wzajemności, współtworzenia produktu i/lub usługi przez użytkowników, wsparta udziałem relacji sąsiedzkich i współpracy, zasad wikinomii oraz prosumpcji. Wspomniany kierunek łączy cechy różnych systemów gospodarczych i nurtów polityki gospodarczej, tj. gospodarki rynkowej z gospodarką tradycyjną i systemem gospodarczym centralnie kierowanym, jak również nurtu leseferystycznego z liberalizmem. Z uwagi na ograniczoną rolę państwa w funkcjonowaniu tego kierunku, a także brak odpowiednich regulacji prawnych i narzędzi ekonomicznych, które determinowałyby rozwój gospodarki "we", coraz częściej postrzegana jest ona jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego, aniżeli kierunek rozwoju, pobudzający aktywność różnych podmiotów.
EN
Me-economy and we-economy are models (trends, streams) in the global economy development. In the me-economy model the core of interest is a consumer (user, client, prosumer, etc.) and the customisation in meeting customers' needs. Contrary to me-economy, we-economy stands for reciprocity economy, co-production of products and/or services by the users and clients, supported by neighbourly relations and co-operation, the principles of wikinomics and prosumption. The above-mentioned trend combines the features of different systems and economic streams, i.e. the market economy with the traditional economy and the centrally controlled economic system, as well as the laissez- faire approach with libertarianism and liberalism. Due to the limited role of the state in functioning of this trend and the lack of suitable legal regulations and economic tools which would determine the development of we-economy, it is often perceived as a threat to social and economic security, and not as a direction of development stimulating the activities of various entities.
Year
Issue
Pages
87-102
Physical description
Contributors
 • Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce, branch in Piotrków Trybunalski
References
 • (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce, PwC, Warszawa 2016.
 • Albers M., Meconomy: How to Reinvent Ourselves for the Future of Work, Neopubli GmbH, Berlin 2011.
 • Beniuszys P., 7 idei, 7 fundamentów liberalizmu, http://liberte.pl/7-idei-7fundamentow-liberalizmu/
 • Bernardi L., The Me! Economy™: Digital Transformation: From B-to-C to B-to-ME!™, http://www.linda bernardi.com/2016/05/21/the-me-economy/
 • Djukanovic N., Me-conomy: Our Own Small World or a New Economy, http://domain.me/meconomy-our-own-small-world-or-a-new-economy/
 • Dyrda S., Wisłowski L., Zawiła-Niedźwiecki J., Teleinformatyczne technologie przyszłości w zarządzaniu, w: Metody badania i modele rozwoju organizacji, red. A. Stabryła i in., Mfiles.pl, Kraków Wieliczka 2012.
 • Ekonomia dla prawników - i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Forbes S., Ames E., Freedom Manifesto: Why Free Markets Are Moral and Big Government Isn't, Crown Business, New York 2012.
 • Fourrier Ch., Myśli, w: Utopia walcząca, red. R. Brandwajn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
 • Garner J., From Me to We: Why Commercial Collaboration Will Future-Proof Business, Leaders and Personal Success, John Wiley and Sons Australia, Milton, Qld 2015.
 • Hesseldahl P., Nielsen I. B., Abrahamsen M., Jensen M. B., Hansen I. H., Your Business in the We-Economy, The Think-Thank DEA, Service Cluster Denmark, Danish Design Centre, Ballerup 2015.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kościelecki L., Stańczyk K., Tomczyk M., Rola państwa w gospodarce rynkowej. Finansowanie wydatków obronnych, "Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych" 2015, nr 1.
 • Księżyk M., Ekonomia: podejście historyczne i prospektywne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 • Mascull B., Business Vocabulary in Use. Intermediate, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • McDonald K. Ch., !Nnovation: How Innovators Think, Act and Change Our World, Kogan Page, London 2013.
 • Owen R., A New View of Society, Free Press, London 1817.
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Porter M. E., Disrupting the Status Quo: From Economic Growth to Social Progress, Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, Skoll Foundation, Oxford 2013.
 • Postuła I., Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Shahabi S., From MEconomy to WEconomy - Sharing Prosperity Is the New Form of Capitalism, https://shahriarshahabi.com/2016/09/26/from-meconomy-to-weconomy-shari ng-prosperity-is-the-new-norm/
 • Smaga M., Włudyka T., Instytucje gospodarki rynkowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Sowa K. Z., Obywatel w państwie. Kilka uwag o typach ładu zbiorowego i społeczeństwie polskim, "Państwo i Społeczeństwo" 2012, R. XII, nr 1.
 • Stępnicka N., Bąkowska P., Wikinomia i prosumpcja a rozwój kapitału ludzkiego w Internecie, w: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, red. N. Majchrzak, A. Zduniak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań 2011.
 • Stępnicka N., System gospodarczy we-conomy i znaczenie państwa w tym systemie, praca w maszynopisie, oddana do druku "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2017.
 • Stępnicka N., Wolność i państwo w gospodarce w świetle rozwoju myśli ekonomicznej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 210.
 • Tapscott D., Williams A. D., Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin, New York 2007.
 • Tokarczyk R. A., Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • WEconomy Index!, http://weconomyindex.ruhosting.nl/
 • Wójtowicz Wanda, red. i in., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.