PL EN


2017 | 1(13) | 123-145
Article title

W starciu z budżetem partycypacyjnym. Praktyka tworzenia i wdrażania

Content
Title variants
EN
Grapping with participatory budgeting. The practice of its creation and implementation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor koncentruje się na analizie zagadnienia budżetu partycypacyjnego. Przedstawia doświadczenia trzech lat jego wdrażania w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Wskazuje bardziej na wnioski wypływające z praktyki niż z konfrontacji rzeczywistości z założeniami idei budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny definiuje jako proces, którego celem jest umożliwienie społeczności uzyskania bezpośredniego wpływu na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego. W jego ramach mieszkańcy zgłaszają propozycje przedsięwzięć wartych sfinansowania. Jest to sposób włączenia ich w planowanie wydatkowania środków publicznych, które zostały oddane przez władze do ich dyspozycji. Autor formułuje tezę, że praktyka funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Polsce obciążona jest licznymi wadami proceduralnymi. Samorządy nie zawsze wytwarzają właściwe wzorce dla jego realizacji. Zmagają się z problemem dopasowania tego typu budżetów do swoich realiów. Powielają często wzajemne błędy. Wyzwaniem jest, aby rady jednostek samorządowych wykorzystały swój demokratyczny mandat do aktywniejszego kształtowania procesów wydatkowania środków publicznych.
EN
The author focuses on the analysis of the participatory budgeting issue. He presents the outcomes of its three-year implementation in Warsaw's Ursynów District. He emphasises more the conclusions drawn from practice than from the confrontation of the reality with the assumptions of participatory budgeting. The participatory budget is defined as a process aimed at enabling the community to directly influence the decision to allocate part of the public budget. Within its scope the inhabitants report proposals for projects worth funding. It is a way of including them in the planning of spending public funds that have been given by the authorities at their disposal. The author formulates the thesis that the practice of the participatory budget functioning in Poland is subject to numerous procedural defects. Local governments do not always produce the right patterns for its implementation. They struggle to match these budgets to their realities and often duplicate mistakes. It is a challenge for self-government councils to use their democratic mandate to more actively shape public spending processes.
Year
Issue
Pages
123-145
Physical description
Contributors
 • Office of the Capital City of Warsaw
References
 • Dominiak B., Budżet partycypacyjny wystartował. Są zmiany. Czy korzystne?http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport_budzet_partycypacyjny_na_rok_2016.pdf.
 • http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacje/raporty/raport-budzet-partycypacyjny--krotka-instrukcja-obslugi
 • Kajdanek K., Zróbmy sobie miasta, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, http://www.instytutobywatelski.pl/20192/lupa-instytutu/zrobmy-sobie-miasta/2
 • Kębłowski W., (Nie)przemyślany budżet obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/11011/komentarze/nieprzemyslany-budzet-obywatelski
 • Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 • Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet partycypacyjny w Polsce, Fundacja Batorego, Warszawa 2014.
 • Kuriata A., Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, w: Województwo - region - regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. J. Korczak, Wrocław 2013.
 • Martela B., Budżet partycypacyjny w Polsce - wdrożenie/perspektywy, Uniwersytet Łódzki, yadda.icm.edu.pl/yadda
 • Martela B., Ile partycypacji w budżecie obywatelskim?, Warszawa 2012, http://archiwum.partycypacjaobywatelska.pl/wiadomosc/ile-partycypacji-w-budzecie-obywatelskim/
 • Neneman J., Budżet obywatelski - mieszane uczucia, "Sprawy Samorządowe", 27.07.2011.
 • Niklewicz K., Budżet obywatelski: wnioski z Puław, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013,
 • Pobłocki K., Prawo do odpowiedzialności, w: M. Miessen, Koszmar partycypacji, tłum. M. Choptiany, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
 • Rytel-Warzocha A., Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2010, nr 1.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 1996, nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 • www.budżet partycypacyjny. Ministerstwo Cyfryzacji
 • www.budzetyobywatelskie.pl/podstawowa-wiedza/
 • www.budżety obywatelskie.pl Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej
 • www.haloursynow.pl/artykuly/budzet-partycypacyjny-wystartowal-sa-zmiany-czy-ko,4873.htm
 • www.instytutobywatelski.pl/16145/komentarze/budzet-obywatelski-to-naprawde-dziala
 • www.isap.sejm.gov.pl/
 • www.mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny
 • www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2014/03/Budzet-obywatelski-w-Polsce-D.-Kraszewski-K.-Mojkowski.pdf
 • www.Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Urząd m.st. Warszawy
 • www.Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017
 • www.twojbudzet.um.warszawa.pl www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski-definicja
 • www.Wrocławski Budżet Obywatelski: definicja. Urząd Miasta Wrocław 2016.
 • www.wspolnota.org.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.