PL EN


2017 | 2 (14) | 35-63
Article title

O "prywatyzacji" oświaty w Królestwie Norwegii

Content
Title variants
EN
The "privatisation" of education in the Kingdom of Norway
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zasady i mechanizmy zarządzania norweskim systemem oświaty z punktu widzenia jego podstawowego celu, tj. zapew nienia równych warunków nauczania dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich pochodzen ia i statusu społeczno-ekonomicznego ucznia. Norwegia uchodzi za przykład państwa, w którym na politykę edukacyjną nie oddziaływał silnie nurt neoliberalizmu ekonomicznego oraz idee modernizacji sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. Norweski system oświaty cechuje się natomiast znacznym poziomem zdecentralizowania - lokalne struktury samorządowe odpowiedzialne są za zapewnienie miejsc do realizac ji prawa do edukacji przedszkolnej, obowiązku szkolnego i prawa do nauki. Znakomita większość uczniów pobiera naukę w szkołach publicznych. Odnotowuje się jednak niewi elki, lecz systematycznie wzrastający, udział sektora niepublicznego w oświacie oraz przyp adki wykorzystywania instrumentów z zakresu kontraktowania usług publicznych, a także partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
!e article discusses the Norwegian response to the neoliberal movement of privatising public education. Neoliberal trends in public services, including education, mainly manifest themselves in the a"rmation of the economic e"ciency in public services provision, increased participation of private and non-governmental organisations and the creation of quasi-markets. In Norway likewise in other Scandinavian countries the reform of public sector has not been strongly in#uenced by neoliberal ideology and the New Public Management. On the other hand, it was the political decentralisation and empowerment of local communities that shaped the organisation and management of the school system. !e primary aim of the Norwegian education is to ensure equality and inclusion for all students, regardless of their gender, abilities, family background, nationality and health condition. !e article presents the historical path of public and non-public schooling in Norway illustrated by the statistical data concerning kindergartens, schools and pupils respectively. The central and local government still provides the vast majority of public education services and the non-public sector remains limited. Neverthless in the last 10 years the rise in the number of private schools has been noticed, especially in bigger cities and more a$uent dwellings. In its %nal part the article presents the recent developments in the privatisation policy conducted by the conservative government in Norway. It deliberates postulates relating to modi%cation of administrative procedures leading to the establishment of private schools, widening the school choice for parents as well as diversiffication of the teachers’ professional status. It also sketches examples of the utilisation of private-public partnerships in construction and operation of public schools.
Year
Issue
Pages
35-63
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics, PhD student
References
 • Autonomia szkół w Europie - strategie i działania, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.
 • Beck Ch. W., Home Education and Social Integration, "Critical Social Studies" 2008, No. 2.
 • Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities, Eurydice, Warszawa 2009.
 • Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2016.
 • Education Policy Outlook: Norway, OECD Publishing, Paris 2013.
 • Education, State and Citizenship, red. M. Buchardt, P. Markkola, H. Valtonen, "NordWel Studies in Historical Welfare State Research" 2013, No. 4, Nordic Centre of Excellence NORDWEL, Helsinki.
 • Engel A., Barnett W. S., Anders Y., Taguma M., Early Childhood Education and Care Policy Review: Norway, OECD Publishing, Paris 2015.
 • Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing, Paris 2012.
 • Flew T., Six Theories of Neoliberalism, "Thesis Eleven" 2014, Vol. 122, No. 1.
 • Funding of Education in Europe 2000-2012. The Impact of Economic Crisis, Eurydice Report, European Commission/EACEA/Eurydice, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
 • Haug K. H., Storo J., Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway, "International Journal of Child Care and Education Policy" 2013, Vol. 7, No. 2.
 • Helgoy I., Homme A., Governance in Primary and Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England, Stein Rokkan Centre for Social Studies, University of Bergen, Working Paper 16, 2004.
 • Hopfenbeck T. i in., Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway: A Governing Complex Education Systems Case Study, OECD Education Working Papers 2013, No. 97.
 • Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011, Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris 2011.
 • Key Data on Education in Europe 2012, Eurydice - Eurostat, Brussels 2012.
 • Key Topics in Education in Europe: Financing and Management of Resources in Compulsory Education. Vol. 2: Trends in National Policies, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • Konstytucja Królestwa Norwegii, tłum. J. Osiński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 • Lagreid P., Dyrnes Nordo A., Rykkja L. H., Public Sector Reform in Norway: Views and Experiences from Senior Executives, Country Report as part of the COCOPS Research Project, May 2013.
 • Lauglo J., Do Private Schools Increase Social Class Segregation in Basic Education Schools in Norway?, Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies, 2010.
 • Lubienski C., Do Quasi-markets Foster Innovation in Education?: A Comparative Perspective, OECD Education Working Papers 2009, No. 25.
 • Lundsgaard J., Competition and Efficiency in Publicly Funded Services, OECD Economics Department Working Papers 2002, No. 331.
 • Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, "Ekonomista" 2014, nr 3.
 • Musset P., School Choice and Equity. Current Policies in OECD Policies and a Literature Review, OECD Education Working Papers 2012, No. 66.
 • Nusche D., Earl L., Maxwell W., Shewbridge C., OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Norway 2011, OECD Publishing, Paris 2011.
 • OECD Economic Survey of Norway, Enhancing the Effectiveness of Public Spending, OECD Publishing, Paris 2002.
 • OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Country Background Report for Norway, January 2011, Norwegian Directorate for Education and Training.
 • OECD Reviews of Regulatory Reform. Norway. Preparing for the Future Now, OECD Publishing, Paris 2003.
 • Opheim V., Equity in Education. Thematic Review. Country Analytical Report. Norway, Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education, October 2004.
 • Organisation of the Education System in Norway 2009/2010, Eurydice 2011.
 • Osiński J., Recenzja: Nordycki model welfare state w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu - wnioski praktyczne, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2012, nr 1.
 • Pink W. T., Noblit G. W., Second International Handbook of Urban Education, Springer International Handbooks of Education, Vol. 1, Springer, New York 2016.
 • Religious Education at Schools in Europe, Part 3: Northern Europe, red. M. Rothgangel, M. Jaggle, G. Skeie, Vienna University Press, Vienna 2014.
 • Solhaug T., New Public Management in Educational Reform in Norway, "Policy Futures in Education" 2011, Vol. 9, No. 2.
 • Solheim-Kile E., Ladre O., Lohne J., Husefest Meland O., Characteristics of Public-Private Partnerships in Norway, Contract and Cost Management, Proceedings IGLC-22, June 2014, Oslo.
 • Strategic Use of Public-private Cooperation in the Nordic Region, TemaNord, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2011.
 • Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe - 2015/16, Eurydice Facts and Figures, European Commission/EACEA/Eurydice, Publications O"ce of the European Union, Luxembourg 2016.
 • The Education Mirror 2012. Analysis of Primary and Secondary Education and Training in Norway, Norwegian Directorate for Education and Training.
 • The Education Mirror 2014. Facts and Analysis of Kindergarten, Primary and Secondary Education in Norway, Norwegian Directorate for Education and Training, Oslo 2014.
 • The Nordic Education Model: 'A School for All' Encounters Neo-Liberal Policy, red. U. Blossing, G. Imsen, L. Moos, Springer, Dordrecht-Heilderberg-New York-London 2014.
 • The Privatization of Education: A Political Economy of Global Education Reform, red. A. Verger, C. Fontdevila, A. Zancajo, Teachers College Press, New York 2016.
 • The Routledge International Handbook of Religious Education, red. D. Davis, E. Miroshnikova, Routledge, London 2013.
 • Value for Money in Government. Norway 2013, OECD Publishing, Paris 2013.
 • Welle-Strand A., Tjeldvold A., The Norwegian Unified School - a Paradise Lost?, "Journal of Education Policy" 2002, Vol. 17, No. 6.
 • Wiborg S., Neo-liberalism and Universal State Education: The Cases of Denmark, Norway and Sweden 1980-2011, "Comparative Education" 2013, Vol. 49, No. 4.
 • Wokół teoretycznych wyzwań w naukach o polityce publicznej. Dyskusja z udziałem prof. Piotra Błędowskiego, prof. Włodzimierza Anioła, prof. Joachima Osińskiego, prof. Aleksandra Surdeja, prof. Ryszarda Szarfenberga i prof. Andrzeja Zybały jako moderatora, "Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies" 2016, nr 1(9), Kolegium Społeczno-Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa.
 • Zoglowek H., Gifted Children and Unified School in Norway - Impossibility or Fruitful Liaison, w: Dilemmas of the Modern Educational Discourse, red. I. Surina, LIT Verlag, Berlin 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.