PL EN


2017 | 2 (14) | 65-80
Article title

The European Union strategy for the Baltic Sea Region - an example of better and more effective regional governance

Content
Title variants
PL
Strategia unii europejskiej dla regionu morza bałtyckiego - przykład lepszego i efektywniejszego zarządzania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The international cooperation in the Baltic Sea region, especially between Sca ndinavian countries, has a very long tradition that has impac ted signicantly on institutionalisation of regional international relations. e current Eur opean Union Strategy for the Baltic Sea Region is the rst macro-regional strategy within the EU, based on the earlier reg ional experience. Its main goal is strengthening cooperat ion in this region and promoting sustainable development in order to meet common cha llenges. e Strategy has brought better coordination and eectiveness of the existing cooperation and turned ou t to be a very ecient and successful tool. Until spring 20 14 the Baltic Sea Region was perceived as a model region for successful transformation, close regional cooperation, trade and inclusive security. However, it is now facing new challenges connected wit h changing political situation (EU-Russia relations, Brexit, migrations, etc.). e rules and form s of the governance in the Baltic Sea Region have appeared to be eectiv e and sucient in successfully addressing economic, social and political challenges. is is the answer to the question if there is any evidence to acknowl edge the rules, forms and ways of cooperation as a model which possibly could be followed elsewhere. As a resul t, the EU has introduced three more macro-regional strategies.
PL
Współpraca międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego, a w szczególności państw skandynawskich, ma bardzo długą tradycję i wpłynęła na instytucjonalizację regional- nych stosunków międzynarodowych. Obecna Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest pierwszą makroregionalną str ategią UE, opartą na wcześniej- szych doświadczeniach. Jej głównym celem jest wzmac nianie współpracy w regionie i promowanie zrównoważonego rozwoju, aby sprostać w spólnym wyzwaniom. Strategia przyniosła lepszą koordynację i efektywność istniejącej współpracy. Do wiosny 2014 r. region Morza Bałtyckiego był postrzegany jako region modelowy dla uwieńczonej suk- cesem transformacji, bliskiej współpracy regionalne j, wymiany handlowej i bezpieczeń- stwa. Jednak obecnie staje on w obliczu nowych wyzwań związanych ze zmieniającą sie sytuacją polityczną (relacje UE-Rosja, brexit, migr acje itp.). Zasady i formy zarządzania w regionie Morza Bałtyckiego okazały się być efektywne i wystarczające, aby sprostać problemom ekonomiczno-społeczno-politycznym. Jest t o też odpowiedź na pytanie, czy jest jakiś dowód na istnienie modelowych reguł, form i sposobów współpracy, któr e mogłyby być powielane. Rezultatem tego jest wprowadzenie kolejnych trzech unijnych strategii makro-regionalnych.
Year
Issue
Pages
65-80
Physical description
Contributors
 • Warsaw School of Economics
References
 • A Baltic Sea Strategy for the Northern Dimension, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0494+0+DOC+XML+V0//EN.
 • Communication Strategy for the European Strategy for the Baltic Sea Region, http://www.balticsea-regionstrategy.eu/attachments/article/590733/EUSBSR_Communication_Strategy_final_Dec2015.pdf
 • Council Conclusion on the Completion of the Review of the EUSBSR, 26.06.2012, Luxembourg 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/gena./131228.pdf
 • Council of the Baltic Sea States, www.cbss.st/documents/euand_baltic_region.
 • Dośpiał-Borysiak K., Polityka Finlandii i Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo A. Marszałek, Łódź-Toruń 2006.
 • European Union Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan, Brussels 10.9.2015.
 • EUSBSR - Governance, http://www.balticsea-region-strategy-eu/governance.
 • EUSBSR - Spotlight on Policy Area Innovation: Collaborating on innovation for a sustainable development of the Baltic Sea Region.
 • EUSBSR - What is the EUSBSR, http://www.balticsea-region-strategy.eu/about.
 • EUSBSR Action Plan 20.03.2017, http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590821-updates-to-the-eusbsr-action-pla.
 • Evans G., Newnham R., Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books Ltd, London 1998.
 • German Presidency of the Council of the Baltic Sea States Programme of work, Berlin 2011.
 • http://www.balticsea-region-strategy.eu/highlights/item/7-spotlight-on-policy-area-innovationcollaborating-on-innovation-for-a-sustainable-development-of-the-baltic-sea-region
 • Karnowski J., Partnerstwo w regonie - modny slogan czy determinanta rozwoju, in: Partnerstwo w regonie, red. J. Karnowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Kuształ A., Polityka regionalna UE jako przykład funkcjonowania organizacji integracji regionalnej w Europie, in: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, ed. J. Brylewska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008.
 • Majone G., Public Policymaking and its Analysis at National and European Levels, "Studia z Polityki Publicznej/ Public Policy Studies" 2015, No. 2 (6).
 • Metzger J., Schmidtt P., When Soft Spaces Harden: the EU Strategy for the Baltic Sea Region, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:452279/FULLTEXT01.pdf.
 • Nowiak J., Współpraca nordycka - wzór dobrej polityki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2001.
 • Policy Area Innovation Strategy Guide 2016-2020, Nordic Council of Ministers, Denmark 2016, http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/09/Policy-Area-Innovation-Strategy-Guide.pdf
 • Political State of the Region Report 2016, Baltic Development Forum, Copenhagen 2016, http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/Political_State_Region_Report_2016.pdf
 • Polus A., 'Governance' w stosunkach międzynarodowych, in: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, ed. J. Brylewska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2008.
 • Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Implementation of EU macro-regional Strategies http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/report_implem_macro_region_strategy_en.pdf
 • Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, ed. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Rossa-Kilian D., Wielostronna współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009.
 • Stockholm Joint Declaration, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/doc/stockholm_declaration.pdf.
 • Śmigerska-Belczak I., Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo MADO, Toruń 2014.
 • The European Strategy for the Baltic Sea Region - Background and Analysis, Luxembourg 2010, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/baltic/pdf/2010_baltic.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33119_KSzPP_2017_2_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.